شَب‌بویان (Brassicaceae)

پنجشنبه 22 دی 1390 05:55 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

شَب‌بویان (Brassicaceae) یا کَلَمیان نام تیره‌ای از گیاهان است.

این تیره را چلیپائیان (Cruciferae) و تیره شلغم هم نامیده‌اند.

سردهٔ کلمی‌ها (Brassica) از این تیره است.

تیره شب بو تیره بزرگی از گیاهان گلدار جدا گلبرگ و دارای نمونه های فراوانی در ایران است و دارای 350 جنس و 4000 گونه می باشد که بیشتر در مناطق سرد معتدله نیمکره شمالی فراوانی دارند. بعضی از این گیاهان در هر آب و هوائی یافت می شوند و به همین علت نیز آن چنان پراکندگی حاصل کرده اند که حتی در دور افتاده ترین نقاط کره زمین می توان آنها را یافت. بر عکس تعدادی از آنها بر اثر سازش با محیط های خاص همیشه در شرایط آب و هوایی مشخص بسر می برند.بیشترین انتشار آنها در آسیا و منطقه مدیترانه است. 
از اختصاصات گیاهان این تیره آن است که عموماً علفی می باشند بندرت بین آنها نمونه هایی با اعضای چوبی شده می توان یافت. برگهای آنها غالباً ساده و گلهای آنها نر – ماده و شامل 4 کاسبرگ ، 4 گلبرگ و 6 پرچم است دو تا از پرچم های آنها کوچک و 4 تای دیگری بزرگ می باشند. 
هر دو نوع پرچم این گیاهان در معدودی از آنها تغییرات نسبتاً محسوس بطوری که به علت عدم رشد 2 پرچم کوچک ممکن است گل دارای پرچم بزرگ بنظر برسد و یا آنکه پرچم های بزرگ اصولاً تغییرات مختصری حاصل نمایند مادگی آنهاشامل 2 برچه پیوسته به هم است و از اتحاد آنها تخمدانی فوقانی و یک خانه بوجود می آید. میوه آنها به دو صورت خورجین (Silique) و یا خورجینک (silicule) است که در غالب آنها با 4 شکاف طولی باز می شود. 
در میوه های خورجینی طول میوه از 3 برابر عرض آن بیشتر است مانند شب بو ولی در میوه های به شکل خورجینک طول میوه از 3 برابر عرض آن کمتر می باشد مثل قدومه. 
در بافت های مختلف بعضی از گیاهان تیره شب بو، گلوکزیدهایی بوجود می آید بر اثر هیدرولیز اسانس گوگرد دار آنها نتیجه می شود عمل هیدرولیز نیز بر اثر مداخله فرمان مخصوصی بنام میروزین (Myrosine) و مجاورت با آب در آنها صورت می گیرد. مطالعات بسیاری نشان می دهدکه اغلب گیاهان تیره شب بو دارای این فرمان در اندامهای خود می باشند ولی گلوکزید مذکور فقط در معدودی از آنها یافت میشود.محل پیدایش میروزین در اندامهای این گیاهان بشرح زیر است : 
در ریشه : معمولاً میروزین در پارانشیم پوستی و پارانشیم آبکشی بوجود می آید. 
در ساقه : اختصاصاً در ناحیه ریشه زا (Pericycle) تشکیل می شود. 
در برگ : اطراف دسته های آوندهای یافت می گردد. 
در دانه : بوضع پراکنده در پارانشیم دانه و یا در اطراف دسته های چوب – آبکش لپه ها وجود دارد. 
مصرف تعداد زیادی ازگیاهان این تیره به علت وجود گلوکزید اسانس های گوگرد دار در آنها است بر اثر وجود همین مواد است که در تغذیه نیز بکار می روند و یا به مصرف درمانی میرسند. بعضی از این گیاهان دانه های روغن دار دارند و از آنها روغن‌های مختلف برای مصارف تغذیه درمانی و یا صنعتی تهیه می گردد.(م.رشد)

این تیره شامل جنس ها و گونه های زیادی است که در زیر به طور خلاصه بیان شده است.

1) جنس قدومه  Alyssum:
    - گونه قدومه گل ریز   A.strigosum Banks.& Soland
    - قدومه خزنده   A.repens 
2) جنس کلم  Brassica :
    - خردل سیاه  B.nigra (L.) Koch
3) جنس کتان کش  Camelina :
    - کتان کش تنک  C.laxa  C.A. Mey 
4) جنس کیسه کشیش  Capslla :
    - کیسه کشیش  C.bursa-pastoris (L.) Medicus
 5) جنس ترتیزک  Cardamine :
    -  ترتیزک باتلاقی کرکی .C.hirsuta L 
    - ترتیزک باتلاقی پیازچه دار  (.C.bulbifera L. Crantz.(Dentaria bulbifera L  
6) جنس اُزمک  Cardaria :
    - اُزمک ، ترتیزک وحشی   (.C.draba (L.) Desv.(Lepidium draba L 
7) جنس خاکشیر ایرانی   Descurainia :
    - خاکشیر، خاکشیر ایرانی  D.sophia (L.) Webb ex prantl
8) جنس گلدباخیا  Goldbachia :
     - G.laevigata (Bieb) D.C
9)جنس شب بوی صحرایی، باهوشا   Malcolmia :
10)جنس آب تره، علف چشمه، بولاغ اوتی   Nasturtium :
     - علف چشمه،بولاغ اوتی، آب تره، تره تیزک آبی  N.officinale R.Br
11) جنس ترب   Raphanus :
    - ترب وحشی، ترب بدل، ترب علوفه ای   R.raphanistrum L
12) جنس خردل  Sinapis
    - خردل سفید  S.alba L
    - خردل وحشی، خردل بیابانی، خردل بری،خردل صحرایی  (S.arvensis L.(S.orientalis L   
13) جنس خاکشی  Sisybrium
    - خاکشیر تلخ، خاکشی تلخ  S.officinale (L.) Scop
    - خاکشیر لندنی  S.irio L

1) جنس قدومه    Alyssum

    گونه های متعلق به جنس قدومه به صورت یک ساله، دو ساله و یا چند ساله رشد میکنند. برگهای ساده، دارای عمر کم و با قاعده متورم هستند. گل آذین در گونه های مختلف خوشه ای، دیهیم،پانیکول و یا چتری هستند. کاسبرگها مستقیم، آزاد، ولی پیوسته به نظر می رسند و هم شکل یا دوکی شکل هستند. گلبرگها به رنگ زرد یا متمایل به سفید دیده می شوند. در طرفین پرچم های کوتاه غده های شهد وجود دارد. میوه شکوفا یا نا شکوفا و گرد تا بیضی شکل است. بذرها اغلب دارای ترکیبات موسیلاژ می یاشند.   

     

2) جنس کلم     Brassica

    در جنس کلم گونه های یک ساله، دوساله و چند ساله علفی با اندامهای هوایی کرکدار (در برخی گونه ها صاف)دیده می شود. برگها در گونه های مختلف به صورت ساده یا مرکب شانه ای و معمولا" ساقه در آغوش و در برخی گونه ها دمبرگ دار است. در فاصله بین ماههای خرداد و تیر گلها ظاهر میشوند. گلبرگها به رنگهای زرد یا سفید دیده می شوند. میوه از نوع خورجین و باریک و کشیده است و به حالت تقریبا" ایستاده بر روی ساقه قرار می گیرد.بذرها کروی است و در یک ردیف در داخل میوه قرار گرفته اند. حدود 40 گونه از این جنس شناسایی شده است که یکی از آنها B.nigra  می باشد. تعدادی از گونه های آن نیز در گروه علفهای هرز سمی قرار می گیرند.

3) جنس کتان کش    Camelina
    
    جنس کتان کش در ایران دارای گونه های یک ساله علفی با برگهای ساقه در آغوش، ساده، نیزه ای و چسبیده است. گلبرگها به رنگ سفید و سفید متمایل به کرمی یا زرد دیده می شوند. پرچمها طول نامساوی دارند. میوه کپسول گلابی شکل یا تخم مرغی معکوس با تعداد زیادی بذر است. سطح بذرها دارای ماده موسیلاژ است.


4)جنس کیسه کشیش    Capsella

    گونه های متعلق به جنس کیسه کشیش گیاهانی علفی، یک ساله و یا دو ساله هستند که اندامهای هوایی آنها دارای کرکهای ساده یا منشعب است. برگها با آرایش متناوب بر روی ساقه قرار گرفته اند و به حالت شانه ای یا کامل دیده می شوند. گونه های مختلف کپسلا تا اواسط بهار گل می دهند. گل آذین در انتهای ساقه تشکیل می شود. گلبرگها سفید یا صورتی رنگ و بیشتر مورد توجه زنبور عسل است.میوه از نوع خورجینک، و قلبی شکل وارونه و سه گوش و دارای دوخانه است، که هر کدام حاوی تعداد زیادی بذر است. در این جنس یک گونه مفید وجود دارد.

5)جنس ترتیزک باتلاقی   Cardamine

    این جنس در ایران 7 گونه یک ساله و دو ساله دارد که اغلب با ریزومهای گوشتی یا فلس دار دیده میشود. اندامهای هوایی کرکدار یا بدون کرک است. برگها کامل یا به صورت شانه ای است، که در حالت اخیر یک برگچه بزرگ در انتهای برگ به چجشم میخورد. اولین برگهای حقیقی کلیوی شکل است. گلبرگها سفید یا بنفش رنگ و به ندرت کرمی یا متمایل به زرد است. میوه از نوع خورجین است و بذرها در یک ردیف در هر حجره قرار گرفته اند.


6)جنس ازمک   Cardaria

    این جنس شامل گیاهانی علفی با تیپ رشدی چند ساله و اندامهای هوایی پوشیده از کرک های سفید رنگ و کوتاه است. میوه در گونه های مختلف به شکل تخم مرغی تا قلبی دیده میشود و یکی از گونه های مهم آن C.draba  است.

7) جنس خاکشیر ایرانی  Descurainia

    جنس خاکشیر ایرانی دارای گونه های علفی یک ساله و دو ساله با برگهای دو یا سه بار شانه ای ( به ندرت یکبار شانه ای) است. گلبرگها زرد و یا کرمی و میوه از نوع خورجین و طویل است. بذور در یک ردیف داخل میوه قرار گرفته و سطح بذرها دارای دارای لایه موسیلاژی هستند. این گونه به جنس Sisybrium spp. تا حدی شبیه هستند.

8) جنس گلدباخیا   Goldbachia

    جنس گلدباخیا دارای گونه های علفی یک ساله با اندامهای هوایی بدون کرک است. گلبرگها سفید تا ارغوانی روشن و میوه چهار گوش و ناشکوفا است.

9) جنس شب بوی صحرایی، باهوشا  Malcolmia

    جنس شب بوی صحرایی دارای بوته های علفی یک ساله با اندامهای هوایی نسبتا" کرک دار است. گلبرگها به رنگ متمایل به قرمز تا قرمز دیده میشوند. میوه از نوع خورجین است که بذرها در یک ردیف داخل آن قرار گرفته اند. این جنس در ایران 9 گونه علفی یک ساله دارد.

10) جنس آب تره، علف چشمه، بولاغ اوتی  Nasturtium

    جنس آب تره شامل گیاهان علفی و چند ساله با اندامهای هوایی کرکدار یا بدون کرک است. برگها شانه ای و گلبرگها سفید رنگ می باشد. تخمدان حاوی 50-30 تخمک است. میوه استوانه ای شکل و از نوع خورجین است و بذرها در دو ردیف قرار گرفته اند.

11)جنس ترب   Raphanus             

    رافانوسها گیاهانی یک ساله یا چند ساله علفی، با ریشه اصلی غده ای و برگهای شانه ای می باشند. اندامهای هوایی پوشیده از کرکهای خشن است. گونه های مختلف متعلق به جنس رافانوس از اوایل اردیبهشت ماه شروع به گلدهی می کنند و تا اواخر مرداد ماه نیز ادامه می یابد. گلبرگها به شکل تخم مرغی وارونه دیده می شوند.میوه از نوع خورجین، بندبند و واجد نوک مشخص است. جنس ترب در ایران یک گونه علفی خودرو دارد که امروزه ارقام اصلاح شده ای از آن مناطق مختلف کشور به عنوان سبزی خوراکی کاشته میشود.

12) جنس خردل  Sinapis

    اغلب گونه های جنس سیناپیس به صورت گیاهان علفی و یک ساله رشد می کنند. برگهای مرکب شانه ای و کرک دار با آرایش متناوب روی ساقه قرار گرفته اند. گل آذین در اغلب گونه ها از نوع خوشه ای و متراکم است. گلبرگها زرد یا سفید رنگ و کاسبرگها آزاد هستند. میوه از نوع خورجین، نوک دار، باریک و استوانه ای است و برخی از گونه های متعلق به این جنس برای دامها خاصیت سمی دارند.

13) جنس خاکشیر  Sisymbrium

    در این جنس گونه های علفی با تیپ رشدی یک ساله، دو ساله و چند ساله دیده می شود. اندامهای هوایی در گونه های مختلف به صورت صاف تا حدی کرک دار و برگهای متناوب و تقریبا" شانه ای ( به ندرت ساده) دیده می شوند. گلبرگها به رنگ زرد کم رنگ، زرد یا تقریبا" سفید است. میوه از نوع خورجین و باریک و مستقیم یا خمیده در برخی گونه ها و دارای بذرهای متعدی است. سطح بذرها دارای ترکیبات موسیلاژی نیست. حدود 80 گونه از این جنس تاکنون شناسایی شده است.

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

Brassicaceae

پنجشنبه 22 دی 1390 04:08 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

 

Classification for Kingdom Plantae Down to Family Brassicaceae

Click on names to expand them, and on P for PLANTS profiles.

 
Up to the Kingdom
Kingdom  Plantae – Plants
Subkingdom  Tracheobionta – Vascular plants
Superdivision  Spermatophyta – Seed plants
Division  Magnoliophyta – Flowering plants
Class  Magnoliopsida – Dicotyledons
Subclass  Dilleniidae
Order  Capparales
Family  Brassicaceae – Mustard family
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

Aquarium and Pond Plants of the World

یکشنبه 18 دی 1390 06:22 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی
HomeFact SheetsGlossaryTerrestrial PlantsFNW AquaticsReferences
     
 Aquarium and Pond Plants of the World, Edition 2.0 START KEY
  
 

At left are links to introductory and tool background information (available only from this page). "How to use this tool" covers important information about tool components, taxa covered, fact sheet content, and use of this tool's interactive key.

To begin an identification, first make sure your computer meets the Lucid3 "System Requirements." It is strongly recommended that you then read the "Best Practice Guidelines" for making an identification before actually using the key the first time.

To start the key, click either of the "START KEY" links. Note that the interactive key may be very slow (taking often up to several minutes) to open.

The navigation bar at the top of the page is on every Html page except the Entry page.

 
 

The background image on the Entry page and in the banner at the top of each web page in this tool features 
the floating leaves of Brasenia schreberi, and the flowers of Heteranthera dubia (yellow) and Nymphaea lotus (white).

Planted aquarium, Bob Olesen.
Photo: S.L. Winterton

Pond, Kit Knotts.
Photo: © K. Knotts

Edition 2.0
Site last updated - November 22, 2007   Interactive key: Lucid v. 3.4دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

Selaginella lepidophylla

شنبه 17 دی 1390 04:36 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

9. Selaginella lepidophylla: resurrection plants

Kingdom:Plantae
Division:Lycopodiophyta
Class:Isoetopsida
Order:Selaginellales
Family:Selaginellaceae
Genus:Selaginella
Species:S. lepidophylla
Binomial name
Selaginella lepidophylla
(Hook. & Grev.) Spring
Synonyms

Lycopodium lepidophyllum

 

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 17 دی 1390 04:51 ب.ظ

dictionary of botany

چهارشنبه 14 دی 1390 06:45 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

LogoDictionary of Botanyheader1header2
Main Menu
Home
entries
Search
Popular
Home arrow entries arrow D arrow dichogamy

dichogamy

The maturation of anthers and stigmas at different times in the same flower so that pollen reception and pollen presentation do not coincide. This reduces the chances of self fertilization and enhances outcrossing. Compare homogamy. See  also  protandry protogyny.

 
< Prev Next >
Alphabetical Listing

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U  V  W  X  Y
Z
footer1footer2send feedback


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

Glossary of Genetic Terms

چهارشنبه 14 دی 1390 06:28 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

 

red line

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

بیومهای(نواحی)رویشی جهان

پنجشنبه 8 دی 1390 12:43 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

Biomes of the World web site! 

Although designed primarily for our students in Environmental Biology (Biology 102) and Ecology (Biology 318), we are placing it on the web for the benefit of students and interested  people everywhere.  The photography on this site has been done by Marietta College faculty, staff, students and friends. The photographs may be used for any educational purpose by any non-profit educational institution, but please email for permission.  More about Photo Permissions. More about the project.

Index

Ecology Pages

Marietta College

Biology  Department

 

Biomes of the World - Click on the map  to visit a biome or habitat.

Scroll down for more information on biomes!

Click here for a full-size version of the biome map.

Biomes are major types of ecological communities.  These communities are recognizable on a regional scale, although many other communities may exist there as well.  For instance, here in eastern North America where Marietta College is located, our biome is the temperate deciduous forest.  At La Selva, in Costa Rica, the biome is the tropical rain forest.  

Biomes are formed as a result of the climate present at a site (more on this in a minute).  Perhaps you are familiar with the concept of succession, whereby a series of biological communities replace each other over time in a predictable fashion.  For instance, in southern Ohio, an abandoned farm field will first be covered with a community of weeds and grasses; organisms whose seeds are small and which can colonize the disturbed habitat quickly.  Plants like milkweed, goldenrod, smartweed and joe-pye weed also come early to an abandoned field.  Over time, certain shrubs and small tree species (sassafras, hawthorn, aspen, locust, etc.) will begin to take over from the grasses.  Following these small trees are the larger ones such as oaks, hickories (and, some time ago, chestnuts).  If the site is undisturbed for a very long time - hundreds of years - it may be completely taken over by beech trees.  This sequence will occur over and over again in southern Ohio as long as the climate does not change.  The end result of succession in southern Ohio is always a temperate deciduous forest, where trees lose their leaves in the cold winters.  Down in Costa Rica at La Selva, succession is different, with different plant species making up the communities, and there the end result is atropical rain forest.  In western Costa Rica, the final result of succession is a tropical seasonal forest.  In terms of succession, these final communities that develop at a site are called climax communities, and these climax communities form the basis for the biome classification.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

The Tropical Rain Forest

سه شنبه 29 آذر 1390 06:54 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

 

 

Climate:

Warm and wet describes the tropical rain forest climate.  The average annual temperature is above 20� C; there is never a frost.  Rainfall varies widely from a low of about250cm of rain per year to about 450 cm/year.  That means a range from about 8 to 14 feet of rain per year.

 

 

 

 

 

World Distribution:  

As you can see from the map to the right, the tropical rainforests are, indeed, located in the tropics, a band around the equatorfrom 23.5� N (the Tropic of Cancer) to23.5� S (the Tropic of Capricorn) (red lines on map, right).  Because the Earth tilts 23.5 degrees on its axis as it travels around the sun, at some point in the year (the solstices, June 22nd in the north, December 22nd in the south) the sun will be directly overhead on one of these lines.  At the equinoxes the sun is directly over the equator.

Within this band, solar radiation is most intense, and thus the surface of the planet warms the most.  The warmth leads to a lot of evaporation, and as warm, moist air rises, it cools, the water condenses, and the water falls back to the earth as rain.  Thus, the warmest areas of the planet also tend to be the wettest, and this sets the stage for the tropical rain forest.

Not all of the land in the tropics is tropical rainforest.  Some areas are too cold (mountaintops), or are too dry (the far side of a mountain range from the ocean gets less rain).  In some places there may be a lot of rain, but it falls seasonally and the long dry season prevents a tropical rainforest from developing.

Another biome similar to the tropical rain forest is the cloud forest.  These forests form on mountaintops in the tropics; I have been to such forests in Jamaica and Costa Rica, and they exist in other mountainous areas as well.  Because of their elevation, cloud forests are cooler than the tropical rain forests below them; much of the water there does not fall as rain but is instead wrested from the clouds by the plants living in the forest.  These forests are critically endangered by global warming; as the planet warms tropical rainforest is able to move up the mountainsides and the cloud forests are displaced into smaller and smaller regions at the tips of the mountains - and if these mountaintops get too warm the entire cloud forest will be replaced by tropical rainforest.  You can read more about cloud forests on this page from our trips to Costa Rica.

Tropical Rain Forest Distribution

      

 

Indicator Plant Species:

Because of the great diversity of plants in the tropics, naming indicator species is very difficult unless you are a botanist.  Certainly, a number of plant groups reach their greatest diversity here, but picking out individual species would be difficult.  I've put the chocolate tree here as a representative simply because just about everyone knows what chocolate is.  The chocolate is harvested from the pod you see growing here; the pods develop from flowers which are borne directly on the trunk.  This gives a good point of attachment for what will become a heavy pod.  Chocolate is native to the new world tropics, but has been transplanted to tropical regions around the world.

While it's hard to pick indicator plant species there is something that many of the tropical plants share.  That is adrip tip on the ends of the leaves (below).  This pointed tip promotes drainage from the surface of the leaf, and thus helps keep the leaf surface clean of epiphytes and fungi in the humid forest. 

How diverse are the rainforests?  A hectare in the Appalachians may have up to 30 species of trees; in the tropicsa range of 40 to 100 is common and over 300 species is not unknown.  The entire La Selva site in Costa Rica has over 1,600 species of plants in 1,500 hectares; a station in the Amazon basin has over 1,800 species.  As many frogs have been collected from a single site in the rainforest as there are in all of North America.  One estimate of invertebrate diversity is for about 30 million species in tropical forests.  Read more about these estimates in this book.

One of the biggest challenges in biology is explaining the diversity of the rainforests.  Certainly the high productivity permitted by the ready availability of water combined with the warm temperatures is a factor.  The massive size of many of the trees provides a number of new habitats for animals to exploit. The extreme specialization to avoid competition is another factor.  Some scientists propose that human interference, in the guise of clearing small areas for agriculture, may play a key role as well.  And there is time; the rainforests are areas which have been relatively unaffected by the climactic shifts associated with the  glaciation which ended about 10,000 years ago. 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

پاسخ

سه شنبه 29 آذر 1390 05:45 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

Polytrychopsida>Polytrichales

Dicranidae>Dicranales-Pottiales-Grimmiales

Furnariidae>Funariales

جهت اطلاعات بیشتر به بریوفیتها (در همین وب)مراجعه کنید.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

The forest biome

پنجشنبه 24 آذر 1390 05:59 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی


 

Wisconsin forest
A Wisconsin forest.
 
About 420 million years ago, during the Silurian Period, ancient plants and arthropods began to occupy the land. Over the millions of years that followed, these land colonizers developed and adapted to their new habitat. The first forests were dominated by giant horsetails, club mosses, and ferns that stood up to 40 feet tall.

Life on Earth continued to evolve, and in the late Paleozoic, gymnosperms appeared. By the Triassic Period (245-208 mya), gymnosperms dominated the Earth's forests. In the Cretaceous Period (144-65m mya), the first flowering plants (angiosperms) appeared. They evolved together with insects, birds, and mammals and radiated rapidly, dominating the landscape by the end of the Period. The landscape changed again during the Pleistocene Ice Ages — the surface of the planet that had been dominated by tropical forests for millions of years changed, and temperate forests spread in the Northern Hemisphere.

Today, forests occupy approximately one-third of Earth's land area, account for over two-thirds of the leaf area of land plants, and contain about 70% of carbon present in living things. They have been held in reverence in folklore and worshipped in ancient religions. However, forests are becoming major casualties of civilization as human populations have increased over the past several thousand years, bringing deforestation, pollution, and industrial usage problems to this important biome.

Present-day forest biomes, biological communities that are dominated by trees and other woody vegetation (Spurr and Barnes 1980), can be classified according to numerous characteristics, with seasonality being the most widely used. Distinct forest types also occur within each of these broad groups.

There are three major types of forests, classed according to latitude:

Tropical forest
Tropical forests are characterized by the greatest diversity of species. They occur near the equator, within the area bounded by latitudes 23.5 degrees N and 23.5 degrees S. One of the major characteristics of tropical forests is their distinct seasonality: winter is absent, and only two seasons are present (rainy and dry). The length of daylight is 12 hours and varies little.

Tropical forest photos
From left: Olympic Peninsula rain forest, Washington; Patria River, Costa Rica; Ranomafana National Park, Madagascar; Hawaiian forest.

 • Temperature is on average 20-25° C and varies little throughout the year: the average temperatures of the three warmest and three coldest months do not differ by more than 5 degrees.
 • Precipitation is evenly distributed throughout the year, with annual rainfall exceeding 2000 mm.
 • Soil is nutrient-poor and acidic. Decomposition is rapid and soils are subject to heavy leaching.
 • Canopy in tropical forests is multilayered and continuous, allowing little light penetration.
 • Flora is highly diverse: one square kilometer may contain as many as 100 different tree species. Trees are 25-35 m tall, with buttressed trunks and shallow roots, mostly evergreen, with large dark green leaves. Plants such as orchids, bromeliads, vines (lianas), ferns, mosses, and palms are present in tropical forests.
 • Fauna include numerous birds, bats, small mammals, and insects.

Further subdivisions of this group are determined by seasonal distribution of rainfall:

 • evergreen rainforest: no dry season.
 • seasonal rainforest: short dry period in a very wet tropical region (the forest exhibits definite seasonal changes as trees undergo developmental changes simultaneously, but the general character of vegetation remains the same as in evergreen rainforests).
 • semievergreen forest: longer dry season (the upper tree story consists of deciduous trees, while the lower story is still evergreen).
 • moist/dry deciduous forest (monsoon): the length of the dry season increases further as rainfall decreases (all trees are deciduous).

More than one half of tropical forests have already been destroyed.

Temperate forest
Temperate forests occur in eastern North America, northeastern Asia, and western and central Europe. Well-defined seasons with a distinct winter characterize this forest biome. Moderate climate and a growing season of 140-200 days during 4-6 frost-free months distinguish temperate forests.

Temperate forest photos
From left: Wisconsin woods; a forest along California's north coast; the forested hills of the Adirondacks, New York.

 • Temperature varies from -30° C to 30° C.
 • Precipitation (75-150 cm) is distributed evenly throughout the year.
 • Soil is fertile, enriched with decaying litter.
 • Canopy is moderately dense and allows light to penetrate, resulting in well-developed and richly diversified understory vegetation and stratification of animals.
 • Flora is characterized by 3-4 tree species per square kilometer. Trees are distinguished by broad leaves that are lost annually and include such species as oak, hickory, beech, hemlock, maple, basswood, cottonwood, elm, willow, and spring-flowering herbs.
 • Fauna is represented by squirrels, rabbits, skunks, birds, deer, mountain lion, bobcat, timber wolf, fox, and black bear.

Further subdivisions of this group are determined by seasonal distribution of rainfall:

 • moist conifer and evergreen broad-leaved forests: wet winters and dry summers (rainfall is concentrated in the winter months and winters are relatively mild).
 • dry conifer forests: dominate higher elevation zones; low precipitation.
 • mediterranean forests: precipitation is concentrated in winter, less than 1000 mm per year.
 • temperate coniferous: mild winters, high annual precipitation (greater than 2000 mm).
 • temperate broad-leaved rainforests: mild, frost-free winters, high precipitation (more than 1500 mm) evenly distributed throughout the year.

Only scattered remnants of original temperate forests remain.

Boreal forest (taiga)

Boreal forest photos
From left: taiga in Jasper National Park, Alberta, Canada; forest west of Stockholm, Sweden.
 
Boreal forests, or taiga, represent the largest terrestial biome. Occuring between 50 and 60 degrees north latitudes, boreal forests can be found in the broad belt of Eurasia and North America: two-thirds in Siberia with the rest in Scandinavia, Alaska, and Canada. Seasons are divided into short, moist, and moderately warm summers and long, cold, and dry winters. The length of the growing season in boreal forests is 130 days.

 • Temperatures are very low.
 • Precipitation is primarily in the form of snow, 40-100 cm annually.
 • Soil is thin, nutrient-poor, and acidic.
 • Canopy permits low light penetration, and as a result, understory is limited.
 • Flora consist mostly of cold-tolerant evergreen conifers with needle-like leaves, such as pine, fir, and spruce.
 • Fauna include woodpeckers, hawks, moose, bear, weasel, lynx, fox, wolf, deer, hares, chipmunks, shrews, and bats.

Current extensive logging in boreal forests may soon cause their disappearance.
 

Freshwater
Freshwater
Marine
Marine
Desert
Desert
Forests
Forest
Grassland
Grassland
Tundra
Tundra
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

مانگرو

سه شنبه 22 آذر 1390 06:55 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی


یکی از جوامع و چهره های جالب گیاهی ایران  هستند که نواحی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفته اند.

 

جنگل های مانگرو ایران در گستره جذر ومد،مصب هاو جزایر بین خورها در طول سواحل کشیده شدهاند که به صورت جوامع کوچک و بزرگ گسسته یا پیوسته دیده می شوند .جنگلهای مانگرو ایران آخرین حد پراکنش جنگل ها در آسیای جنوب غربی به شمار می آید پراکنش جنگل ها در ایران از شرقی ترین بخش دریای عمان در ایران ،در خلیج گواتر شروع می شود و با حرکت به غرب خلیج فارس و زیاد شدن عرض جغرافیای در رویشگاه نایبند در استان بوشهر پایان می یابد جنگل های مانکرو در ایران شامل دو گونه اند:

 

– Avicennia marina

– Rhizophora mucronta

جنگل های مانگرو با سایر اکوسیستم ها ی جنگلی تفاوت اساسی دارند این جنگل ها نه به خشکی تعلق دارند نه به دریا بلکه مشترک بین آب و خشکی اند.جنگل های مانگرو ایران ،جنگل های یکدست هستند که از گونه حرا تشکیل شده اند در بخش کوچکی ار سواحل جنوبی ایران در خور بندر جاسک گونه چندل نیز در وسعت کم دیده میشود.بخش عمده جنگل ها در نواحی مرکزی خلیج فارس واقع شده اند. بزرگترین جامعه متحد جنگلی در جزیره قشم و محدوده خمیر واقع شده اند که با مسافتی حدود ده هزار هکتار جنگل هایی مترکم،نیمه متراکم،کم تراکم و پراکنده وسیع ترین و مرغوب ترین اراضی جنگلی مانگرو ایران را تشکبل می دهند .این جنگل ها به طور عام ساحلی هستند و در حاشیه رود خانه ها دیده می شوند.

گونه های مانگرو در ایران صفات مشترکی دارند و جهت بقائ از از ویژگی های خاصی برای استقرار پیروی می کنند مهمترین آنها عبارتنند از:

۱) در عرض های جغرافیایی خاص زندگی میکنند (در عرض جغرافیایی ۲۵ تا۲۷ درجه شمالی وطول شرقی۵۵ تا ۶۵ گسترش یافته اند ودر عرض جغرافیایی بیش از ۲۸ درجه اراضی مانگرو قطع می شوند).

۲) محل استقرار آنها در منطقه جذر مدی است واز ساحل شروع و تا آخرین حد اثر جزر ومد ادامه دارند.

۳) مانگرو های ایران ساحلی هستند ودر حاشیه خورها و مصب رودخانه ها مستقراند.

۴) خاک مورد نیازآنها از نوع خاک گل آلود، لجنی ،شور و اشباع از آب هستند.

۵) جهت تطابق با محیط اقدام به بروز ویژگی های خاصی نموده اند که باعث استقرار آنها می شود مهمترین آنها عبارتنند از:ـ تولید ریشه های هوایی تنفس کننده به نام pneumatophoresـ خاصیت زنده زایی بذرریشه های تنفس کننده به اشکال مختلف در گونه های مختلف تشگیل می شوند که علاوه برنقش تنفس در محیط بی هوازی موجب استقرار گیاه در محیط بی ثبات بستر می گردند همچنین بذر در گونه های حرا و چندل زنده زا است ،زنده زایی در اصل اهرم سازوکار تولید مثل است

۶) به طور عام به صورت درختچه ودرخت با تاج گسترده هستند

۷) در محیط زندگی خود حاکم مطلق بوده و سایر گونه ها قادر به رقابت با آنها نیستند.

۸) در هنگام مد تنها تاج درختان بالاتر از سطح آب قرار میگیرد و بقیه اندام گیاه در زیر آب قرار دارد

۹) دارای خصوصیات خاصی هستند این جنگل ها در حد فاصل خشکی و در زندگی می کنند نه به خشکی تعلق دارند ونه به دریا بلکه بین هر دو اکوسیستم قرار دارند.

۱۰ ) جزر ومد در شکل گیری مانگرو ها نقش اساسی دارد.

۱۱) مانگرو ها نسبت به شرایط محیطی ،آب و هواو شوری مقاومت زیادی دارند که تحمل گونه حرا نسبت به شرایط مذکور بیشتر از گونه چندل است.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

تیره های متداول دو لپه ایها 2

دوشنبه 21 آذر 1390 06:54 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی
Geraniaceae.jpggeraniaceaeژرانیاسهتیرهٔ شمعدانیدارای ۵ جنس و ۶۷۹ گونه است.
Umbelliferae-apium-daucus-foeniculum-eryngium-petroselinum.jpgUmbelliferae یا
Apiaceae
اومبلیفرتیرهٔ هویجدارای ۴۲۰ جنس و ۳۱۰۰ گونهاست.
Brugmansia lg.jpgSolanaceaeسولاناسهتیرهٔ تاج‌ریزیدارای ۹۰ جنس و ۲۶۰۰ گونه است.
Changing Forget-me-not 600.jpgBoraginaceaeبوراژیناسهتیرهٔ گاوزباندارای ۱۵۶ جنس و ۲۵۰۰ گونهاست.
Lamium purpureum Closeup.jpgLabiataeیا
Lamiaceae
لابیاتهتیرهٔ نعناعدارای ۲۲۴ جنس و ۵۶۰۰ گونهاست.
Leucophyllum frutescens (Purple Sage) W2 IMG 1125.jpgScrophulariaceaeاسکروفولاریاسهتیرهٔ گل انگشتانهدارای ۲۲۲ جنس و ۴۵۰۰ گونهاست.
Campanula cespitosa.jpgCampanulaceaeکامپانولاسهتیرهٔ گل استکانیدارای ۸۷ جنس و ۱۹۵۰ گونه است.
Honeysuckle w y.jpgCaprifoliaceaeکاپریفولیاسهتیرهٔ پیچ امین‌الدولهدارای ۱۶ جنس و ۳۶۵ گونه است.
Asteracea poster 3.jpgCompositae یا
Asteraceae
کمپوزیتهتیرهٔ گل مینادارای ۱۳۱۷ جنس و ۲۱۰۰۰ گونهاست.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

تیره های متداول دو لپه ایها 1

دوشنبه 21 آذر 1390 06:53 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

 

تصویر نمونهنام تیرهنام تیره به لاتیننام فارسیتوضیحات
Sumpfdotterblume Porträt Ausschnitt.jpgRanunculaceaeرانونکولاسهتیرهٔ آلالهدارای ۸۵ جنس و ۱۷۵۰ گونه است.
Red campion close 700.jpgCaryophyllaceaeکاریوفیلاسهتیرهٔ میخکدارای ۸۹ جنس و ۲۰۷۰ گونه است.
Alcea rosea and blue sky.jpgMalvaceaeمالواسهتیرهٔ پنیرکدارای ۱۲۱ جنس و ۱۵۵۰ گونهاست.
Illustration Populus nigra0.jpgSalicaceaeسالیکاسهتیرهٔ بیددارای ۲ جنس و ۳۳۵ گونه است.
Barbarea vulgaris1.jpgCruciferae یا
Brassicaceae
کروسیفرتیرهٔ خردلدارای ۳۹۰ جنس و ۳۰۰۰ گونهاست.
Mitsubatsutsuji.JPGEricaceaeاریکاسهتیرهٔ خلنگدارای ۱۰۳ جنس و ۳۳۵۰ گونهاست.
Primula.jpgPrimulaceaeپریمولاسهتیرهٔ پامچالدارای ۲۲ جنس و ۸۰۰ گونه است.
Rosa rugosa Bluete.jpgRosaceaeرزاسهتیرهٔ گل‌سرخدارای ۱۰۷ جنس و ۳۱۰۰ گونهاست.
Trefle2.1s.JPGLeguminosaeلگومینوزتیرهٔ نخوددارای ۶۵۷ جنس و ۱۶۴۰۰ گونهاست.
Euphorbia helioscopia2.jpgEuphorbiaceaeاوفوربیاسهتیرهٔ فرفیوندارای ۳۲۶ جنس و ۷۷۵۰ گونهاست.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

تیره های متداول تک لپه ایها

دوشنبه 21 آذر 1390 06:51 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

 

تصویر نمونهنام تیرهنام تیره به لاتیننام فارسیتوضیحات
Meadow Foxtail head.jpgGramineae یا
Poaceae
گرامینهتیرهٔ گندمدارای ۷۳۷ جنس و ۷۹۵۰ گونه است.
Spathiphyllum cochlearispathum RTBG.jpgAraceaeآراسهتیرهٔ گل شیپوریدارای ۱۰۶ جنس و ۲۹۵۰ گونه است.
Lilium Martagon, Lai Blau.jpgLiliaceaeلیلیاسهتیرهٔ سوسندارای ۲۲۰ جنس و ۳۵۰۰ گونه است.
Amaryllis belladonna sfbg 2.jpgAmaryllidaceaeآماریلیداسهتیرهٔ نرگسدارای ۷۰ جنس و ۸۵۰ گونه است.
Crocus Bonte Krokus.jpgIridaceaeایرایداسهتیرهٔ زنبقدارای ۹۲ جنس و ۱۸۵۰ گونه است.
Holcoglossum kimballianum Orchi 04.jpgOrchidaceaeاورکیداسهتیرهٔ ثعلبدارای ۷۹۵ جنس و ۱۷۵۰۰ گونه است.

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

گیاهان گلدار

دوشنبه 21 آذر 1390 06:45 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

اطلاعات اولیه

سلسله گیاهان شامل 4 شاخه است. شاخه ریسه‌داران یا تالوفیتها (Tallophyta) ، شاخه خزه‌ایها (Bryophyta) ، شاخه نهانزادان آوندی (Pteridophyta) و شاخه گیاهان دانه‌دار یا اسپرمتوفیتها (Spermatophyta). وجود دانه یکی از صفات مشخص کننده گیاهان دانه‌دار می‌باشد. با تشکیل دانه نسل تازه‌ای از گیاه به نام رویان در درون آن شروع به رشد می‌کند. بنابراین دانه عامل بقا و انتشار این گیاهان بشمار می‌رود.

دو زیر شاخه بازدانگان و نهاندانگان از لحاظ مقام رده بندی دارای ارزش یکسانی هستند ولی از بسیاری از جهات با یکدیگر تفاوت دارند. در بازدانگان تخمک و دانه حاصل از رشد آن فاقد پوشش هستند ولی در نهاندانگان پوشش تمایز یافته‌ای به نام برچه ، تخمک و دانه حاصل از آن را می‌پوشاند. هر کدام از این زیر شاخه‌ها به گروههای کوچکتری تقسیم بندی می‌شوند.

img/daneshnameh_up/8/8c/Beepollinating2.jpg


 

تاریخچه شناسایی بازدانگان

گرچه بازدانگان کنونی که در دو نیمکره جنوبی و شمالی زمین پراکنده هستند بیش از 500 گونه ندارند ولی در آغاز پیدایش از پرمین پایینی تا کرتاسه مراحل تکامل و تنوع خود را پشت سر گذاشته و از کرتاسه به بعد به گونه‌های امروزی محدود شده‌اند. برچه باز و تخمک برهنه در آنها از اختصاصات کلی رده بندی این گروه گیاهی می‌باشد. برای اولین بار آلکس پرون در سال 1827 موفق به شناخت تفاوت بین گیاهان بازدانه و سایر گیاهان دانه‌دار شد. کشف او مدتها مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1868 بازدانگان به عنوان گروه مستقلی از گیاهان دانه‌دار به نام ژیمنوسپرمها شناخته شدند. این نام از دو کلمه یونانی ژیمنوس به معنی برهنه و اسپرم به معنای دانه تشکیل شده است.

اندامهای رویش و زایشی در بازدانگان

بازدانگان از آغاز پیدایش همیشه گیاهانی چوبی بوده و هستند. شاخه‌های فراوان از یک تنه اصلی جدا می‌شود. برگها غالبا متناوب و به ندرت حالت متقابل روی ساقه دارند. برگها به شکل سوزنی یا فلسی شکل هستند. اندامهای زایشی بازدانگان همیشه تک جنسی و ساده است و روی یک یا دو پایه جداگانه قرار دارد. هر گل نر از کیسه‌های گرده و گل ماده از تخمکهای برهنه تشکیل می‌شوند. پولکها یا فلسهای حامل کیسه‌های گرده و همچنین برچه‌های حامل تخمک بازدانگان بطور جداگانه روی محورهای مشترک قرار داشته و مجموعه‌ای مخروطی شکل از گلهای نر و ماده را بوجود می‌آورند.

رده بندی بازدانگان

این زیر شاخه از گیاهان دانه‌دار به سه رده تقسیم بندی می‌شود.

 1. رده پرفانروگامها (Perphanerogames): که در واقع گیاهان حد واسط نهانزادان آوندی و بازدانگان هستند. در این رده گروههایی مانند راسته سیکادالها و راسته ژنکوالها دیده می‌شود.
 2. راسته کاجها (Conifera): که گیاهانی هستند به صورت درخت یا درختچه ، که شامل گیاهان زیادی مانند تیره کاج ، تیره سرو و تیره سرخدار و ... می‌باشد.
 3. راسته کلامیدوسپرمها (Clamidosperms): که گیاهان حد واسط بازدانگان و نهاندانگان هستند. که از گیاهان این راسته می‌توان به تیره ارمک و تیره گنتاسه اشاره کرد.

تاریخچه نهاندانگان

این گروه گیاهی از زمان پیدایش حتی از پرمو تریاس یعنی پایان دوران اول و آغاز دوران دوم سازگاری با محیطهای مختلف خشکی و تنوع و گسترش را آغاز نموده و تنوع آن تا به حال ادامه دارد. نهاندانگان کاملترین گروه گیاهی هستند و حدود نیمی از گیاهان کره زمین را به خود اختصاص داده‌اند و تا به حال بیش از 250 هزار گونه از آنها شناسایی شده است. ساختار دانه و تکامل آن و نظام تولید مثل در آنها یکی از شگفتیهای خلقت در جهان گیاهی است.

ویژگیهای مهم نهاندانگان

 • دانه گرده یا گامتوفیت نر آنها معمولا دارای 2 هسته است که یکی از آنها مولد دو گامت می‌باشد.
 • وجود برچه (اندام توخالی که در درون آن تخمکها قرار گرفته‌اند) از اختصاصات مهم این گروه است. این اندام بعد از رسیدن میوه را بوجود می‌آورد که از دانه‌ها از لقاح گامتها بوجود می آیند محافظت می‌کند.
 • کیسه جنینی یا گامتوفیت ماده در حالت جنینی دارای 8 هسته است.
 • لقاح در این گیاهان از طریق لوله گرده است.(سیفونوگامی)
 • در این گیاهان لقاح مضاعف وجود دارد.
img/daneshnameh_up/e/e6/b.phyt.3.jpg


 

رده بندی نهاندانگان

رده دو‌لپه‌ایها

این گروه گیاهی از تکامل بازدانگان بوجود آمده‌اند. دانه در این گروه از دانه گیاهان تک‌لپه‌ای در وضع رشد جنین که به سرعت متوقف شده و دو نقطه جانبی آن بر اثر رشد ایجاد دو لپه متورم را می‌کند متفاوت بوده و همچنین ریشه اصلی در دولپه‌ایها از رشد ریشه‌چه جنین ایجاد می‌شود. ساقه و ریشه دارای ساختار پسین و رشد قطری است. در این گروه گیاهان زیادی قرار دارند. از جمله تیره حبوبات ، تیره بنفشه ، تیره شب بو ، تیره گل مینا ، تیره میخک ، تیره زیتون و ...

رده تک‌لپه‌ایها

این گروه گیاهی از یکی از تیره‌های دو‌لپه‌ایها بوجود آمده‌اند. تک‌لپه‌ایها دارای لپه منفردی هستند که بر اثر عدم رشد یکی از جوانب راس جنین بوجود می‌آیند. رشد ریشه اصلی حاصل از رشد ریشه‌چه در تک‌لپه‌ایها محدود بوده و به زودی جای آن را ریشه‌های فرعی می‌گیرند. بیشتر این گیاهان علفی و غالبا پایا بوده و ساقه هوایی آنها معمولا بدون انشعاب و برگی است. این گروه از گیاهان تکامل یافته‌ترین گیاهان را تشکیل می‌دهند. از گیاهان این گروه می‌توان به تیره‌های زیر اشاره کرد. تیره خرما ، تیره گل شیپوری ، تیره گندم ، تیره لاله و تیره آناناس.

 

 

رشد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 18 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات