تبلیغات
علوم گیاهی - سلسله مراتب تاکسونومیکی

سلسله مراتب تاکسونومیکی

یکشنبه 9 بهمن 1390 11:22 ق.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

سلسله                                                                               Kingdom 

-زیر سلسله                                                                                           Subkingdom 

شاخه                                                                                 Division

-زیر شاخه                                                                                             Subdivision

رده                                                                                      Class

-زیر رده یا فراراسته                                                                                Subclass or Ultraorder

راسته                                                                                 Order                                                                                 

-زیر راسته                                                                                              S.order

تیره یا خانواده                                                                                        Family

-زیر تیره                                                                                                 S.family

-قبیله یا طایفه                                                                                       Tribe

-زیر قبیله                                                                                               S.tribe

جنس                                                                                                     Genus

-زیر جنس                                                                                               S.genus 

-بخش یا سکسیون                                                                                Section

-زیر بخش                                                                                              S.section

-سری                                                                                                   Series

-زیر سری                                                                                             S.series

گونه                                                                                                      Species

-زیر گونه                                                                                               S.species

-واریته                                                                                                  Variety

-زیر واریته                                                                                             S.variety

-فرم یا شکل                                                                                       Form

-زیر فرم                                                                                               S.form
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 11 بهمن 1390 01:01 ب.ظ