تبلیغات
علوم گیاهی - جلبکها 1

جلبکها 1

سه شنبه 2 اسفند 1390 04:27 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

جلبکها گروهی از تالوفیت‌ها (ریسه داران) دارای کلروفیل هستند. جلبکها اکثرا آبزی بوده و بطور شناور و یا چسبیده به کف یا تکیه‌گاه در آب قرار می‌گیرند. جلبکهای کوچک میکروسکوپی و شناور در آب را فیتوپلانکتون می‌نامند. دانش شناسایی جلبکها را جلبک شناسی (Phycology) می‌گویند.

اطلاعات اولیه

جلبکها گروه بزرگی از گیاهان هستند که از لحاظ شکل و اندازه ، تنوع وسیعی دارند. برای اولین بار ، لینه گیاه شناس ، در سال 1754 ، این گیاهان را با نامآلجی معرفی کرد. رومیها از واژه fucus ، چینیها از واژه tsao و مردم هاوایی از واژه limo برای معرفی این گیاهان استفاده می‌کردند. در تقسیمات جهانی گیاهی ، جلبکها 1800 جنس و 21000 گونه دارند. بیشتر جلبکها ، آبزی هستند. در جلبکها هر سلول دارای 1 تا 2 عدد کلروپلاست و بندرت دارای کروماتوفورهستند.


تصویردر جلبکها ساختارهای تولید مثلی بطور کامل به هاگ یا گامت تبدیل می‌شوند. جلبکها یا یوکاریوت هستند، یا پروکاریوت. تولید مثل در جلبکها به دو طریق جنسی و غیر جنسی صورت می‌گیرد. جلبکها فاقد هر نوع منفذ یا روزنه هستند و ریزوئیدها در آنها در صورت وجود بسیار ساده است. اندامهای جنسی در جلبکها یا تک سلولی است یا پرسلولی. ذخیره غذایی در جلبکها ، نشاسته است و به صورت اتوتروف زندگی می‌کنند و دیواره سلولی در آنها از سلولز تشکیل شده است. 

تفاوت بین جلبکها و قارچها

 • جلبکها در زیستگاههای آبی ، در خاک ، در سطح گیاهان یا داخل آنها ، بر سطح یا داخل موجودات جانوری ، در سنگها یا برف و یخ دیده می‌شوند. قارچها عمدتا ساپروفیت یا پارازیت (انگل) هستند.

 • جلبکها ترجیحا در نور زندگی می‌کنند و قارچها در جاهای تاریک یا مکانهای دارای نور کم زندگی می‌کنند.

 • در جلبکها دیواره سلولی از سلولز تشکیل شده و در قارچها دیواره از کیتین ، سلولز قارچی و قندهای 5 کربنی ساخته شده است.

 • در جلبکها ، پیکره تالوئیدی از سلولهای پارانشیمی حقیقی است. در قارچها پیکره از سلولهای پارانشیم کاذب ، ساخته شده است.

 • در جلبکها پیگمانهای فتوسنتزی مانند کلروفیل و کاروتن‌ها وجود دارند، در حالی که قارچها فاقد کلروفیل هستند.

 • جلبکها اتوتروف هستند، در صورتیکه قارچها هتروتروف می‌باشند.

 • ذخیره غذایی در جلبکها نشاسته و در قارچها به صورت گلیکوژن است.تصویر

سطوح طبقه بندی جلبکها (Algae Classification)

چون شناسایی تمام جلبکها مشکل است، از این رو آنها را بر طبق صفات و مشخصات موروثی و خواص مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی به صورت زیر دسته بندی می‌کنند:


 • شاخه (Division) با علامت Phyta.

 • زیر شاخه (Sub Division) با علامت Phytina.

 • رده (Class) با علامت Phyceae.

 • زیررده (Sub Class) با علامت Phycideae.

 • راسته (Order) با علامت ales.

 • زیر راسته (Sub Order) با علامت inales.

 • تیره (Family) با علامت aceae.

 • گونه (Species).تصویر

اساس طبقه بندی

 • رنگیزه‌ها: مقادیر مواد رنگی ، نوع مواد و ترکیب شیمیایی و انوع بازترکیبی آنها.

 • شکل خارجی: اندازه ، شکل ، زواید و دیگر ساختمانها.

 • شکل کروماتوفور یا کلروپلاست: آیا فنجانی ، ستاره‌ای ، عدسی و ... هستند؟

 • مواد ذخیره‌ای: نشاسته ، چربی و ... و ترکیب شیمیایی آنها.

 • تاژکها: ساختمان ، نوع ، تعداد و موقعیت آناتومی و اتصال آن به سلول.

 • دیواره سلولی: ساختمان ظریف دیواره و ساختار شیمیایی آن.

 • هسته و کروموزومها: حضور یا عدم حضور یک هسته و شکل کروموزوم.

 • داده‌های اکولوژیک: توجه به زیستگاهها ، آیا ساکن آب شیرین هستند یا آب شور؟

 

م:م.رشد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 2 اسفند 1390 04:29 ب.ظ