تبلیغات
علوم گیاهی - Classification of Algae-based on Habitat

Classification of Algae-based on Habitat

سه شنبه 23 اسفند 1390 04:11 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

Classification of Algae-based on Habitat

According to their habitat algae are classified into seven groups.

 Hydrophilus algae:

These are aquatic, free floating or completely submerged algae.

 Edaphic algae:

Terestial algae are called Edaphic algae. They live upon or inside the surface of earth. Edaphic algae are classified into two types,

·        Saprophytes E.g. Mesotaemium, Botryduium

·        Crypyophytes E.g. Nostoc, Anabaena

Aerial algae:

These are aerial forms of algae. They are found upon trunks of trees, walls, fencing wire, rocks and animals. Aerial algae are classified into four types. They are,

·        Epiphyllophytes E.g. Trentepohlia

·        Epiphloephytes
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 23 اسفند 1390 04:13 ب.ظ