تبلیغات
علوم گیاهی - اسید ابسزیک

اسید ابسزیک

شنبه 26 فروردین 1391 11:12 ق.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی
 اسید ابسزیک را می‏توان بعنوان هورمون تنش در نظر گرفت که گیاه آن را در هنگام بروز عوامل نامساعد مثل خشکی،نزدیک‏ شدن فصل یخبندان یا نامساعد تولید میکند تا با بسته شدن روزنه‏ها،ریزش برگ‏ها و ورود به زندگی کند گیاهی،حالت دفاعی برخورد می‏گیرد.
 

عملکرد اسید آبسزیک ABA:

- ABA در فعالیت‏های فیزیولوژیکی با اکسین‏ها،سیتوکنین‏ها و جبیرلین‏ها دارای واکنش و اثر متقابل است که بعضی اثر تشدیدکننده و بعضی اثر بازدارنده دارند که‏ این مواد اثر خود را از طریق متابولیسم اسیدهای هسته‏ای و سنتز پروتئین اعمال‏ می‏کنند.

-ABA نوعی ضد جبیرلین است که از طویل شدن میان گره‏ها جلوگیری می‏کند و رشد ساقه را تأخیر می‏اندازد.

-غلظت ABA در میوه‏ها بیشتر از دانه می‏باشد و به این دلیل بذرها در درون میوه رشد نمی کنند.

-این ماده چون در کلاهک ریشه منتشر می‏گردد در ژئوتروریسم با زمین‏گرائی‏ مؤثر است.

-در هنگام عمل استرافیکاسیون بعضی از دانه‏ها ABA کاهش می‏یابد.

-مقدار ABA در روزهای کوتاه افزایش می‏یابد به همین دلیل آن را یکی از پیک‏هایی می‏دانند که خواب پوسته‏ای را برای دانه‏ها یا جوانه‏ها را سبب می شود.

- ABA غده‏ای شدن را تسهیل می‏کند.

-نقشی بسیار مهم در کنترل رطوبت گیاه از طریق کنترل روزنه ها دارد دارد.

-در برخی گونه ها ریشه زایی را تسریع می کند.

-ABA هورمون پیری می باشد.

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 26 فروردین 1391 11:51 ق.ظ