تبلیغات
علوم گیاهی - متابولیتهای اولیه و ثانویه

متابولیتهای اولیه و ثانویه

یکشنبه 27 فروردین 1391 09:42 ق.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

سلولها خصوصاً سلولهای گیاهی دو دسته از ترکیبات را تولید میکنند؛ متابولیتهای اولیه و متابولیتهای ثانویه.

▪ متابولیتهای اولیه

متابولیتهای اولیه مستقیماً در رشد و متابولیسم درگیر هستند و شامل کربوهیدراتها، لیپیدها، پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک میشوند.

 متابولیتهای اولیه طی فرآیند فتوسنتز تولید شده و سپس در ساخت ترکیبات سلول به کار میروند. این ترکیبات در حجم زیاد و با ارزش اقتصادی پایین تولید میشوند و عمدتاً به عنوان ماده خام صنعت، مواد غذایی و افزودنیها کاربرد دارند. روغنهای گیاهی، اسیدهای چرب (برای ساخت صابون و شوینده ها) و کربوهیدراتهایی مانند ساکارز، نشاسته، پکتین و سلولز مثالهایی از متابولیتهای اولیه هستند.

▪ متابولیتهای ثانویه

متابولیتهای ثانویه از بیوسنتز متابولیتهای اولیه به دست می ایند و به عنوان ترکیبات فرعی و انتهایی متابولیسم اولیه در نظر گرفته میشوند. همچنین این ترکیبات در فرایندهای متابولیسمی وارد نمیشوند. مهمترین متابولیتهای ثانویه الکالوئیدها، فنولیکها، روغنهای ضروری، استروئیدها، لیگنینها، تاننها، فلاوونوئیدها میباشند.

متابولیتهای ثانویه عمدتاً در گونه ها و خانواده های خاصی از سلسله گیاهان تولید میشوند. این ترکیبات به مقدار کمی در سلول ذخیره شده و عمدتاً در سلولهای تخصصی و در مرحله خاصی از چرخه زندگی گیاه تولید میشوند و همین امر استخراج و تلخیص آنها را در مقایسه با متابولیتهای اولیه که در تمام سلولها تولید میشوند، دشوار میکند.

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 04:01 ب.ظ