علوم گیاهی با عرض سلام، ادب و احترام هدف من از این وبلاگ ایجاد محیطی مناسب برای بحث و بررسیهای علمی و ارایه ی مطالب مفید زیستی به جهت دستیابی به دانش روز میباشد لذا خواهشمندم با ارایه ی مطالب و نقطه نظرات خود بنده را هم راهنمایی و هم یاری نمایید. -دانش را می اموزی اما خرد برایند اندیشه و اموخته های ماست. -هیچ کس به خرد غایى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. -شانس هرگز کافی نیست . -هر چه از كوه بالاتر رویم، چشم انداز گسترده تری را می بینیم. http://newbotany.mihanblog.com 2020-08-07T18:53:53+01:00 text/html 2013-05-27T11:20:42+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی World Register of Marine Species http://newbotany.mihanblog.com/post/294 <div style="text-align: left; direction: ltr;"> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/B1D671CF-E532-4481-99AA-19F420D90332/netdefender/hui/ndhui.js?0=0&amp;0=0&amp;0=0"></script> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="4" width="100%" align="left" height="100%"><tbody><tr style="height: 150px;"><td class="header" height="150" colSpan="3"></td></tr><tr height="100%"><td vAlign="top" width="150" align="left"><table border="0" cellPadding="3" width="130"><tbody><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/index.php">Home</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/about.php">About</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=search">Search taxa</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=browser">Taxon tree</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=sources">Literature</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=checklist">Distribution</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=specimens">Specimens</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=match">Match taxa</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=editorstree">Editors</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=stats">Statistics</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/users.php">Users</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=webservice">Webservice</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/photogallery.php">Photogallery</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/downloads.php">Info downloads</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/sponsors.php">Sponsors</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/glossary/">Glossary</a></td></tr><tr><td class="menu"> <a class="black" href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=login">Log in</a></td></tr><tr><td><br><a class="black" href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=rss"><img border="0" alt="WoRMS RSS feed" align="absmiddle" src="http://www.marinespecies.org/images/aphia/rss.png"></a> <a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=rss"><small>RSS</small></a></td></tr><tr><td><a class="black" href="javascript:window.external.AddSearchProvider('http://www.marinespecies.org/provider.xml');"><img border="0" alt="Add search provider" align="absmiddle" src="http://www.marinespecies.org/images/search.gif"></a> <a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="javascript:window.external.AddSearchProvider('http://www.marinespecies.org/provider.xml');"><small>Add provider</small></a></td></tr><tr><td><a class="black" href="http://twitter.com/WRMarineSpecies" target="_blank"><img title="Twitter: Latest updates" border="0" alt="Twitter: Latest updates" align="absmiddle" src="http://www.marinespecies.org/images/twitter.png"></a> <a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://twitter.com/WRMarineSpecies" target="_blank"><small>@WRMarineSpecies</small></a></td></tr></tbody></table></td><td vAlign="top" width="100%" align="left"><h2>WoRMS taxon details</h2><div id="aphia_ct_tu_599687"><font size="4"><b>Prasinophyceae incertae sedis</b></font> <small></small><br>AphiaID: 599687<br><br><table border="0"><tbody><tr><td><small><b>Classification:</b> Biota &gt; <a href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&amp;id=3">Plantae</a> (Kingdom) &gt; <a href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&amp;id=368663">Viridaeplantae</a> (Subkingdom) &gt; <a href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&amp;id=801">Chlorophyta</a> (Phylum) &gt; <a href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&amp;id=17329">Prasinophyceae</a> (Class)</small></td></tr></tbody></table><table border="0" cellSpacing="8"><tbody><tr><td vAlign="top" align="right"><b>Status</b></td><td> </td><td vAlign="top"><font color="#000000">accepted</font></td></tr><tr><td vAlign="top" align="right"><b>Record<br>status</b></td><td> </td><td vAlign="top">Checked by Taxonomic Editor</td></tr><tr><td vAlign="top" align="right"><b>Rank</b></td><td> </td><td vAlign="top">Order</td></tr><tr><td vAlign="top" align="right"><b>Parent</b></td><td> </td><td vAlign="top"><a href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&amp;id=17329">Prasinophyceae</a></td></tr><tr><td vAlign="top" align="right"><b>Source</b></td><td> </td><td vAlign="top"><span id="aphia_ct_source_37"><b>basis of record:</b> Algaebase, <i>available online at</i> <a href="http://www.algaebase.org/" target="_blank">http://www.algaebase.org</a> <small>[<a href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=sourcedetails&amp;id=37">details</a>]</small></span><br><br></td></tr><tr><td vAlign="top" align="right"><b>Direct child<br>taxa</b></td><td> </td><td vAlign="top">Genus <a href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&amp;id=601553"><i>Dictyotidium</i> Eisenack, 1955</a><br></td></tr><tr><td vAlign="top" align="right"><b>Link</b></td><td> </td><td vAlign="top"><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=34155&amp;lvl=0" target="_blank">To GenBank </a><br></td></tr><tr><td vAlign="top" align="right"><b title="This is a Life Sciences Identifier (LSID), a persistent globally unique identifier for this object. Use this LSID whenever you need to refer to this object">LSID</b></td><td> </td><td>urn:lsid:marinespecies.org:taxname:599687</td></tr><tr><td vAlign="top" align="right"><b>Taxonomic<br>Edit history</b></td><td> </td><td vAlign="top"><table style="font-size: 10px;" border="0" cellSpacing="2"><tbody><tr><th align="left">Date</th><th align="left"> action</th><th align="left"> by</th></tr><tr><td><small>2012-06-07 09:57:32Z</small></td><td><small> created</small></td><td><small> <a href="http://www.marinespecies.org/imis.php?module=person&amp;persid=3063" target="_blank">Guiry, Michael D.</a></small></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td vAlign="top" align="right"> </td><td> </td><td vAlign="top"><small><br>[<a href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=browser&amp;id=17329#ct">Taxonomic tree</a>] [<a href="http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxlist&amp;pid=599687&amp;rComp=%3E%3D&amp;tRank=220">List Species</a>] [<a href="http://iobis.org/mapper/?taxon=Prasinophyceae incertae sedis" target="_blank">Distribution map</a>] [<a href="http://www.google.com/search?num=10&amp;hl=en&amp;as_epq=%22Prasinophyceae+incertae+sedis%22&amp;lr=lang_en&amp;as_ft=i&amp;as_qdr=all&amp;as_occt=any" target="_blank">Google</a>] [<a href="http://scholar.google.com/scholar?as_q=%22Prasinophyceae+incertae+sedis%22&amp;num=10&amp;btnG=Search+Scholar&amp;as_occt=any&amp;as_allsubj=some&amp;as_subj=bio&amp;hl=en" target="_blank">Google scholar</a>] [<a href="http://images.google.com/images?gbv=1&amp;um=1&amp;hl=en&amp;safe=off&amp;q=%22Prasinophyceae+incertae+sedis%22&amp;btnG=Search+Images" target="_blank">Google images</a>] </small></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td><small><u>Citation</u>: Guiry, Michael D. (2013). Prasinophyceae incertae sedis. In: Guiry, M.D. &amp; Guiry, G.M. (2013). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway (taxonomic information republished from AlgaeBase with permission of M.D. Guiry). Accessed through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&amp;id=599687 on 2013-05-27</small></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td><small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en" target="_blank"><img border="0" alt="Creative Commons License" align="absmiddle" src="http://www.marinespecies.org/images/aphia/cc/by.png" width="80" height="15"></a> The webpage text is licensed under a Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en" target="_blank">Attribution 3.0 License</a></small></td></tr></tbody></table></div></td><td width="50"> </td></tr><tr><td class="footer" vAlign="bottom" colSpan="3"><div id="ms-footer">Website and databases developed and hosted by <a href="http://www.vliz.be/" target="_blank">VLIZ</a> · Page generated 2013-05-27 · contact: <a href="mailto:info@marinespecies.org">info@marinespecies.org</a></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2013-05-26T16:56:18+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی Introduction to the Micromonadophyceae or prasinophyceae http://newbotany.mihanblog.com/post/293 <center> <h1>&nbsp;</h1></center> <p><br> <p><img align="right" src="http://www.ucmp.berkeley.edu/greenalgae/pyram4.gif"> The Micromonadophyceae are a "primitive" group of green flagellates that has only recently been recognized, and so is relatively poorly known and little studied. The group is now attracting much attention, as it is believed to be representative of the earliest ancestors of the <a href="http://www.ucmp.berkeley.edu/greenalgae/greenalgae.html">green algae</a> and plants. However, the group is not based on any synapomorphies, and so may not be a natural, or <b>monophyletic</b>, group. <p>Micromonads occur in both fresh and marine water, where they exist as free-swimming unicellular organisms. They will occasionally undergo <b>encystment</b>, losing their flagella, becoming dormant, and encasing themselves in a resistant wall. These cysts, such as the ones shown at left below, may be highly ornamented, and have many structural similarities to the spores of <a href="http://www.ucmp.berkeley.edu/plants/plantae.html">land plants</a>. Such cysts are found as fossils as early as the Precambrian, but their interpretation as micromonads is not entirely certain -- there are other unicellular green algae which produce similar cysts. <p><a href="http://www.ucmp.berkeley.edu/greenalgae/pyramimonascyst.gif"><img align="left" src="http://www.ucmp.berkeley.edu/greenalgae/pyramimonascystsmall.gif"></a> Most micromonads have scales over the surface of their cell membrane and on their flagella. This is in contrast to the <b>cell wall</b> found in plants, and the <b>theca</b>-like wall of the green algae. The scales arise within the <b>Golgi apparatus</b>, and are then transferred by a vesicle to the apical end of the cell. The scales are often highly complex, and may be of several forms on a single cell, sometimes in several layers or arrangements on a single individual. Not all micromonads have these scales however; some have secondarily become naked through reduction of the cell and loss of scale production. <p>The micromonads have an unusual structure of flagellar attachment among green algae, and some species have a mix of flagellar attachments that are not normally found together in the other groups of the Chlorophyta. Instead of arising from a <b>papilla</b>, or bump, at the apex of the cell, the flagella extend out from an apical or lateral <b>depression</b>. Out of this depression may arise two, four, or eight flagellae. The wide variety of flagellar arrangements and numbers in this group of green algae suggest that it may be a holdover from an early diversification, and therefore a basal group among green organisms. <p style="direction: rtl;" align="left"><img align="right" src="http://www.ucmp.berkeley.edu/greenalgae/pyram2.gif"> The Micromonadophyceae was originally named the Prasinophyceae, and was created as a place to put a number of unicellular forms which were found to be very different from the Chlorophyceae, with which they had previously been classified. These taxa are now known to be different in having many primitive characters, and so the group is not based on derived characters as it ideally should be. A confounding problem came when the type genus of the Prasinophyceae, <tt><i>Prasinocladus</i></tt> was synonymized with <tt><i>Tetraselmis</i></tt>, a genus now placed in the <a href="http://www.ucmp.berkeley.edu/greenalgae/pleurastro.html">Pleurastrophyceae</a>. Since the name of the class relies on containing the defining genus, the old name Prasinophyceae can no longer be properly used</p> text/html 2013-01-15T14:14:45+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی NUMBER OF GENERA IN Moraceae http://newbotany.mihanblog.com/post/292 <div style="direction:ltr;text-align:left"> <table> <tbody> <tr> <td></td> <td width="20"> </td> <td></td></tr></tbody></table> <table border="1"> <tbody> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Antiaris.html">Antiaris <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Antiaropsis.html">Antiaropsis <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Artocarpus.html">Artocarpus <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Bagassa.html">Bagassa <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Batocarpus.html">Batocarpus <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Bleekrodia.html">Bleekrodia <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Bosqueiopsis.html">Bosqueiopsis <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Brosimum.html">Brosimum <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Broussonetia.html">Broussonetia <small><small></small></small></a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Calpidochlamys.html">Calpidochlamys <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Castilla.html">Castilla <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Chlorophora.html">Chlorophora <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Clarisia.html">Clarisia <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Cudrania.html">Cudrania <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Dorstenia.html">Dorstenia <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Fatoua.html">Fatoua <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Ficus.html">Ficus <small><small>20</small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Helianthostylis.html">Helianthostylis <small><small></small></small></a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Helicostylis.html">Helicostylis <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Hullettia.html">Hullettia <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Maclura.html">Maclura <small><small>14</small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Maillardia.html">Maillardia <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Maquira.html">Maquira <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Mesogyne.html">Mesogyne <small><small>1</small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Metatrophis.html">Metatrophis <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Milicia.html">Milicia <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Morus.html">Morus <small><small>20</small></small></a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Naucleopsis.html">Naucleopsis <small><small>4</small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Parartocarpus.html">Parartocarpus <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Perebea.html">Perebea <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Plecospermum.html">Plecospermum <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Poulsenia.html">Poulsenia <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Prainea.html">Prainea <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Pseudolmedia.html">Pseudolmedia <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sahagunis.html">Sahagunis <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Scyphosyce.html">Scyphosyce <small><small></small></small></a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sloetiopsis.html">Sloetiopsis <small><small>1</small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sorocea.html">Sorocea <small><small>1</small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sparattosyce.html">Sparattosyce <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Stenochasma.html">Stenochasma <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Streblus.html">Streblus <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Treculia.html">Treculia <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trilepisium.html">Trilepisium <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trophis.html">Trophis <small><small></small></small></a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trymatococcus.html">Trymatococcus <small><small></small></small></a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Utsetela.html">Utsetela <small><small></small></small></a></td></tr></tbody></table></div> text/html 2013-01-15T14:11:52+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی Moraceae - توت http://newbotany.mihanblog.com/post/291 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p align="left"> </p><h2><font color="#ff0000" size="7"><b></b></font>&nbsp;</h2><p align="left"> </p><p><font size="3">The Moraceae are monoecious or dioecious trees shrubs, lianas, or rarely herbs comprising 40 genera and 1,000 species, nearly all with milky sap. The leaves are simple and alternate or rarely opposite. The stipules are small and lateral or sometimes they form a cap over the bud and leave a cylindrical scar. The flowers are unisexual and minute, and are usually densely aggregated. These aggregations frequently take the form of pendulous aments or catkins. Usually, the perianth consists of 4 or 5 undifferentiated tepals, but sometimes fewer or no perianth segments are present. A typical male flower has four stamens, one opposite each perianth segment. The female flowers have a bicarpellate pistil, generally with two styles, although one may be suppressed. The ovary is superior or inferior and contains a single pendulous ovule in a solitary locule. Fruit types include drupes and achenes that are often coalesced or otherwise aggregated into a multiple accessory fruit. </font></p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left"> </p><hr color="#008000" SIZE="3"><p align="left"> </p><div align="center"> <center> <table border="3" cellSpacing="0" cellPadding="4"> <tbody> <tr> <td align="center"> <div align="center"> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td vAlign="bottom"> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td vAlign="bottom"><font size="3"><i><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_alt_hab.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_alt_habs.jpg" width="60" height="60"></a></i></font></td> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_alt_stipule.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_alt_stipules.jpg" width="60" height="90"></a></td> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_alt.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_alts.jpg" width="60" height="90"></font></a></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td vAlign="bottom"> <div align="center"> <center> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_alt_f_cu.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_alt_f_cus.jpg" width="60" height="60"></a></td> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_alt_m_cu.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_alt_m_cus.jpg" width="64" height="60"></a></td></tr></tbody></table></center></div></td></tr></tbody></table></div></td> <td><font size="3"><i>Artocarpus altilis, </i>breadfruit. The second photo shows a pair of large yellowish stipules just prior to abscission. Also visible is a male inflorescence, an expanding leaf, and the apical meristem enveloped by a younger pair of sheathing stipules. The third photo shows a female inflores</font><font size="3">cence on the left and a developing multiple fruit on the right. Notice the </font><font size="3">droplet</font><font size="3">s of whi</font><font size="3">te sap on the fruit and also the conspicuous circular stipular</font><font size="3"> scars o</font><font size="3">n the shoot tip at the top of the photo. The apica</font><font size="3">l meristem is enclosed in a large sheathing stipule. The photo at the lower left is a close-up of a female inflorescence. Note the two branched stigmas visible on some of the pistils. The lower right photo is a close-up of a male inflorescence of tightly packed male flowers. Each flower consists of a single stamen subtended by 2-4 reduced perianth segments.</font></td></tr> <tr> <td align="center"> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td vAlign="bottom"><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_het.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_het.jpg" width="60" height="60"></font></a></td> <td><font size="3"><i><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_het_fr.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_het_frs.jpg" width="60" height="90"></a></i></font></td> <td vAlign="bottom"><font size="3"><i><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_het_klove.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_het_kloves.jpg" width="54" height="60"></a></i> </font></td> <td><font size="3"><i><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_het_f.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_het_fs.jpg" width="60" height="90"></a></i></font></td> <td><font size="3"><i><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_het_f_cu.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/art_het_f_cus.jpg" width="60" height="90"></a></i></font></td></tr></tbody></table></td> <td><font size="3"><i>Artocarpus heterophyllus</i>, jack fruit, jak fruit. Tree from India and Maylasia with warty fruit up to 2 feet long and weighing up </font><font size="3">to 76 pounds (the one in the middle photo). The wood is durable and valued for cabinetry. The unripe fruit can be used as a vegetable and when ripe, the pulp can be eaten fresh.</font></td></tr> <tr> <td align="center"> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/bro_pap_hab.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/bro_pap_habs.jpg" width="60" height="90"></a></td> <td vAlign="bottom"><font size="3"><i><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/bro_pap_m.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/bro_pap_ms.jpg" width="90" height="60"></a></i></font></td> <td><font size="3"><i><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/bro_pap_m_cu.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/bro_pap_m_cus.jpg" width="60" height="90"></a></i></font></td></tr></tbody></table></td> <td><font size="3"><i>Broussonetia papyrifera</i>, paper mulberry, wauke. Shrub or small tree, native to E. Asia. The bark was converted into the finest bark cloth (tapa or kapa) for skirts, capes, loin cloths, sandals, bed clothes, etc. Widely used by Pacific cultures. </font></td></tr> <tr> <td align="center"> <div align="center"> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/dor_sp.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/dor_sps.jpg" width="90" height="60"></font></a></td></tr> <tr> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/dor_sp_cu.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/dor_sp_cus.jpg" width="90" height="60"></font></a></td></tr></tbody></table></div></td> <td><font size="3"><i>Dorstenia </i>sp. In this strange plant, male and female flowers are embedded in the surface of a fleshy receptacle that seemingly represents a step in the evolution of the fruiting structure of the fig. A closer view of a portion of the inflorescence is seen in the lower photo. The upper part of the pistils and the styles and stigmas of female flowers are visible in the upper part of the photo. Note the two-branched styles. Anthers of the male flowers are visible as tiny reddish-brown dots. </font></td></tr> <tr> <td align="center"> <div align="center"> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_pum_mid.jpg"><font size="3"><img border="0" hspace="0" align="left" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_pum_mids.jpg" width="74" height="60"></font></a></td> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_pum.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_pums.jpg" width="86" height="60"></font></a></td> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_pum_cu.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_pum_cus.jpg" width="76" height="60"></font></a></td></tr></tbody></table></div></td> <td><font size="3"><i>Ficus pumila</i>, climbing fig. This climbing vine is native from China to Australia.</font><font size="3"> In figs the</font><font size="3"> receptacle is spherical and open only at the distal end (left). The cavity is lined with hundreds of tiny unisexual flowers. The</font><font size="3"> female flowers in this species are reddish and the anthers of the male flowers found near the plates at the distal end are whitish.</font></td></tr> <tr> <td align="center"> <div align="center"> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_lyr.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_lyrs.jpg" width="60" height="60"></font></a></td> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_lyr_cu.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_lyr_cus.jpg" width="85" height="60"></font></a></td></tr></tbody></table></div></td> <td><font size="3"><i>Ficus lyrata</i>, fiddle fig. Tree from Africa.</font></td></tr> <tr> <td align="center"> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td><font size="3"><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_mic.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_mics.jpg" width="60" height="90"></a></font></td> <td vAlign="bottom"><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_mic_cu.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_mic_cus.jpg" width="60" height="60"></font></a></td></tr></tbody></table></td> <td><font size="3"><i>Fi</i></font><font size="3"><i>cus microcarpa</i>, Chinese banyan, laurel fig. A very large, spreading tree with numerous aerial roots, native to S. China, fruits about 1/4 in. in diameter.</font></td></tr> <tr> <td align="center"> <div align="center"> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_rel.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_rels.jpg" width="60" height="90"></font></a></td> <td vAlign="bottom"><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_rel_cu.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_rel_cus.jpg" width="90" height="60"></font></a></td></tr></tbody></table></div></td> <td><font size="3"><i>Ficus religiosa</i>, Bo tree, Buddha tree. Large tree with leaves having long drawn-out tips, native to India. Buddha was supposed to have received enlightenment under one which is now dead. However, a cutting of this dating from 288 B.C. still exists in Sri Lanka.</font></td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_car_mid.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/fic_car_mids.jpg" width="86" height="60"></a></td> <td><em>Ficus carica</em>, edible fig.</td></tr> <tr> <td align="center"> <div align="center"> <center> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td><font size="3"><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/mor_alb_1939.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/mor_alb_1939s.jpg" width="60" height="90"></a></font></td> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/mor_alb_m.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/mor_alb_ms.jpg" width="57" height="90"></font></a></td> <td vAlign="bottom"><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/mor_alb_m_cu.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/mor_alb_m_cus.jpg" width="60" height="60"></a></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td> <div align="center"> <center> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/mor_alb_f.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/mor_alb_fs.jpg" width="90" height="60"></font></a></td> <td align="center"><font size="3"><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/mor_alb_fr.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/mor_alb_frs.jpg" width="90" height="60"></a></font></td></tr></tbody></table></center></div></td></tr></tbody></table></center></div></td> <td><font size="3"><i>Morus alba, </i>mulberry. The pendulous spike-like male inflorescences in the second photo are called catkins or aments. Note the small </font><font size="3">flowers with 4 greenish perianth seg</font><font size="3">ments, each with</font><font size="3"> an opposite stamen. The lower left photo shows a tight cluster of small green female flowers, with two brush-like stigmas on each pistil. A multiple fruit derived from a female inflorescence is shown at the lower right.</font></td></tr> <tr> <td align="center"> <div align="center"> <center> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div align="center"> <center> <table border="0" cellSpacing="0"> <tbody> <tr> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/str_pen.jpg"><font size="3"><img border="0" align="middle" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/str_pens.jpg" width="59" height="60"></font></a></td> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/str_san_m.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/str_san_ms.jpg" width="61" height="60"></a></td> <td><a href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/str_san_f.jpg"><img border="0" src="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/images/str_san_fs.jpg" width="59" height="60"></a></td></tr></tbody></table></center></div></td></tr></tbody></table></center></div></td> <td><font size="3"><i>Streb</i></font><font size="3"><i>lus pendulinus, </i>a'ia'i. Indigenous Hawaiian species, note the small cluster of greenish female flowers, each with a reddish, two-branched stigma, and the whitish pendulous catkin of male flowers.</font></td></tr></tbody></table></center></div></div> text/html 2012-09-27T13:10:06+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی تاکسونومی- سیستماتیک گیاهی http://newbotany.mihanblog.com/post/290 معمولا هرگیاه به وسیله صفات ومشخصات ثابتی شناخته می شود.این صفات ومشخصات ثابت گیاه (شرح گیاه) همیشه باید بسیار روشن وقاطع باشد تا گیاه مورد نظر با گیاهی دیگر واحیانا نزدیک به آن اشتباه نشود وشناخت آن برای جوینده گمراه کننده نباشد.منظور از شناخت گیاه تمیز دادن آن از دیگر گیاهان است بنابراین برای رسیدن به این هدف اولین گام وساده ترین راه رده بندی گیاهان با توجه به صفات واختصاصات مشترک آنهاست که این خود پایه واساس <b>علم تاكسونومی یا نظام رده بندی</b> است. <p dir="rtl" align="right"> عرصه کره خاکی شاهد گیاهان گوناگونی است که به مجموع آن <b>جهان یا سلسله گیاهی</b> می گویند سلسله گیاهی به ترتیب دارای تقسیمات زیر سلسله، شاخه، رده، راسته، تیره، جنس وگونه است وگیاه وقتی شناخته می شود که گونه آن معلوم شود.</p> <p dir="rtl" align="right"> آغاز گیاه شناسی جدید را باید از دوره رنسانس اروپا دانست وبرونفل، فوش ،بوک ،شارل دولکلوز، و دولوبل اولین گیاه شناسانی هستند که از این دوره به بعد به شرح گیاهان پرداخته اند وتا سال 1576 مجموعه وکاتالوگی از گیاهان زراعی یا گیاهان محیط اطراف خود را با شرح مختصر شناسایی منتشر کرده اند در این آثار شرح شناسایی گیاهان بسیار ساده وفاقد مهارت لازم است. ولی از طبیعت گیاه حکایتی دقیق دارند.بدیهی است در این شرح نویسی ها هیچ گونه انگاره یا فکری از گونه یا جنس وجود ندارد ولی چون در تالیفات وآثار خود طبیعتا" گیاهان را از روی شباهت ومجاورتشان با هم دسته بندی می کردند.شاید بتوان طرح اولیه تیره یا خانواده مانند:گروه یا دسته چتریان، مرکبان، نعناعیها، سرخسها ومخروطیان را در نوشته آنها دید.</p> <p dir="rtl" align="right"> در این مجموعه های قدیمی تعداد گیاهان ذکر یا شرح داده شده ابتدا بسیار کم بودند. </p> <p dir="rtl" align="right"> سپس بتدریج برتعداد گیاهان ذکر یا شرح داده شده ، افزوده شده است به طوری که بعد از مدت کوتاهی رقم آنها چشمگیر شد. دانشمندان علوم طبیعی وگیاه شناسان به منظور بررسی وافزایش تجارب خود ، به سیاحت ومسافرتهای بین قاره ای می پرداختند ویکی از ره آوردهای این سیر وسیاحت افزایش نام گیاهان بود. </p> <p dir="rtl" align="right"> در قرن هفدهم استفاده از میکروسکوپ علاوه بر پیشرفت سریع گیاه شناسی عمومی وکشف صفات جنسی گیاه مانند گل ونقش واهمیت بخشهای مختلف آن پیشرفت رده بندی را نیز تسریع کرد.</p> <p dir="rtl" align="right"><b> ژی رای </b>انگلیسی (1623- 1708 میلادی)بزرگترین گیاه شناس وشرح نویس گیاهی گونه هایی را که دارای صفات مشترک وهمجنس بودند در گروه بزرگتری قرارداد وبا تکیه بر اصل صفات مشترک جنسها را نیز در گروه بزرگتری دسته بندی کرد وسپس ای دسته ها را با در نظر گرفتن موقعیت ووضع قطعات چرخه های گل مانند جدا گلبرگی، پیوسته جامی، بی گلبرگی وسایرصفات در گروههای بالاتر جمع کرد ولی " ژی رای" هم تقسیمات درخت، درختچه، بوته وعلفی را درده بندیهای خود حفظ کرد.</p> <p dir="rtl" align="right"><b> کارل لینه</b> سوئدی که باید او <b>را پدر گونه</b> نامیددر سال <b>1758 میلادی</b> در حدود 6200 گیاه وسپس 8551 گونه گیاهی را نامگذاری وبه شرح آنها پرداخت وآثاراواثر عمیقی برآثار گیاه شناسان بعدی داشته است.شرح وشیوه نگارش او در مورد گیاهان هنوزهم سرمشق شرح نویسی گیاه شناسان امروزی است.در حال برای گیاهان گلدار این رقم به 200000 تا 250000 گونه رسیده است.معادل آن برای ریسه داران ذکر می شود.</p> <p dir="rtl" align="right">انواع سیستم های رده بندی:</p> <p dir="rtl" align="right">1- رده بندی مصنوعی</p> <p dir="rtl" align="right">2- رده بندی طبیعی</p> <p dir="rtl" align="right">3- رده بندی فیلوژنیک </p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">1- رده بندی مصنوعی :</p> <p dir="rtl" align="right"> تمام رده بندی هایی که بر پایه یک صفت قرار دارندرده بندی مصنوعی به شمار می آیند در سال 1585 سزالپین فهمید که وجود دانه وتکثیربه وسیله آن برای گیاهان صفت بسیار ممتازی است.بنابراین برپایه وجود دانه وبذر یعنی با انتخاب تنها یک صفت گیاهان را رده بندی کرد.لینه بر پایه ساختمان پرچمهای گل گیاهان را رده بندی کرد وآنها را در 24 رده قرار داد.</p> <p dir="rtl" align="right"> به عنوان مثال لینه نافه های تک پرچمی را موناندر ، دو پرچمها را دیاندر وسه پرچمیها را تریاندر وبالاخره نافه هایی را که دارای پرچمهای فراوان بودند پلی آندر نامید.چنانکه می بینیم این رده بندی علاوه برآنکه با طبیعت هیچ توافق ورابطه ای ندارد نواقص بسیاری نیز دارد برای مثال در دو پرچمیها(دیاندرها)زیتونها، سیزابها وسالویا ها که هر کدام به یک تیره جداگانه ارتباط دارند وتیره های آنها نیز از یکدیگر بسیار دور هستند در یک دسته قرار دارند بنابراین با این رده بندی نه تنها شناسایی گیاهان آسان نیست بلکه غیر عملی نیز هست.در جهان گیاهی برای شناسایی گیاهان از روش مصنوعی دیگری استفاده می کنند که به آن روش <b>دو شاخه کردن صفات</b> یا روش <b>دوشاخه ای</b> می گویند. در این روش بود یا نبود یک صفت یا صفات متضاد معینی را در نظر می گیرد وبه این ترتیب برای هر سوال فقط دو جواب آری یا نه باقی می ماند ودر هر نوبت با انتخاب متوالی صفات گروه کثیری از گیاهان فاقد آن صفات حذف می شوند ودر آخرین مرحله این توالی یک انتخاب که تعیین کننده ومشخص کننده گیاه مورد نظر است باقی می ماند.</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">شرح کلید شناسایی</p> <p dir="rtl" align="right">گیاه پیدازاد......................................................................................................................................................................الف</p> <p dir="rtl" align="right">گیاه نهانزاد(صفت متقابل وعکس)....................................................................................................................................ب</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">وقتی معلوم شدمثلا گیاه موردجستجو گلدار ودر گروه(الف)قرار داردبدیهی است دیگر احتیاجی به جستجو در گروه(ب)نخواهد بودوازآن صرف نظر می شود.</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">حال در گروه (الف):</p> <p dir="rtl" align="right">1. گیاه دارای گلهای نرماده(هرمافرودیت) .................................................................................................................2</p> <p dir="rtl" align="right"> - گیاه دارای گلهای تک جنس...................................................................................................................................*</p> <p dir="rtl" align="right"> در این مرحله از تقسیم به دو شاخه ،معلوم می شود که گیاه مورد نظر در کدام یک از دوشاخه قرار دارد ;مثلا ،اگر گل آن نروماده باشد ،باید در همان شاخه که با شماره (1) مشخص شده و معرف صفت مثبت (+) است جستجو را ادامه دهید واز شاخه هایی که با علامت (-) مشخص شده است ومعرف صفت متقابل یا نبود صفت شاخه بالایی است ،صرف نظر کنیم.</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">در این جا لازم است یادآور شویم که در کلید های متداول فلورهای مختلف کشورهای جهان ،بود یانبود صفت یا صفات متقابل به صورت های مختلف نشان داده می شود; مثلا، استفاده از حرف ((a))یا ((الف)) برای یک صفت یا حرف ((b))یا ((ب))برای صفت متقابل با آن ،یا با شماره ای که مقابل آن می گذارند،درجه یا دفعات تقسیم را مشخص می کنند ; مثلا ،در تقسیم بالا که گل نر ماده یا تک جنس است این طور می نویسند .</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">a1 <b> .</b>گیاه دارای گلهای نرماده ...................................................................................................................................2 یا a2 b2 <b>.</b>گیاه دارای گلهای تک جنس..............................................................................................................................* یا *2 </p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"> در اینجا با ید اضافه کرد که هر شاخه تقسیم می تواند به شناسایی گیاه مورد نظر برسد ،یا خود تقسیمات وشاخه های دیگر پیدا نماید ،که در حالت اخیر در جلوی شاخه مزبور همان طور که در دو سطر قبل دیده شد شماره که معرف تقسیم بعدی است ،گذارده می شود ; مثلا، اگر گیاه مورد نظر دراینجا دارای گلهای نرماده باشد باید در شاخه 1یا 1a که به2 یا 2a ختم شده است ،آن را جستجو کرد .بنابراین به صورت زیر تقسیم می شود:</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">2یا .2 a گل سه پر (در هر حلقه گل سه قطعه وجود دارد )...................................................................................3 یا a3</p> <p dir="rtl" align="right">- یا .2 a گل پنچ پر(در هر حلقه گل پنج قطعه وجود دارد).................................................................................* یا b *</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"> به این ترتیب با حذف متوالی ،به تدریج به هویت ونام گیاه مورد نظر نزدیک می شویم; برای مثال ،درمی یابیم که گیاه مورد نظر فرضا" یک <b>گالیوم (شیرپنیر)</b>وگل آن زرد است .از این پس صفات استقرار برگ روی ساقه را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا در هر چرخه ،چهاربرگ وجود دارد یا تعداد آن در هر چرخه بیشتر ازچهار برگ (مثلا 6تا12)است؟</p> <p dir="rtl" align="right">بدین ترتیب معلوم می شود که گیاه مورد شناسایی ما <b>گالیوم کروسیاتا</b> ویا <b>گالیوم وروم</b> می باشد .</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">در تکمیل این مطلب باید به این نکته اشاره کردکه کلید شناسایی گونه های گیاهی در یک منطقه یا در یک جنس یا یک تیره یا یک راسته به علت کثرت گونه ها ووجود صفات بی شمار،همراه با صفات متقابل سبب می شود که هر شاخه از یک تقسیم به شناسایی یک گونه یا یک واحد سیستماتیکی منجر شود یا شاخه ای ازآن معرف یک گونه وشاخه دیگر آن منتهی به تقسیم دو شاخه بعدی شود ،یا هریک از دو شاخه تقسیمات دیگری به دنبال داشته باشد .در هر حال شماره مقابل هر شماره(اگر به گونه ای ختم نشوند)درجه تقسیم آن را مشخص می کندواز آنجا که تقسیمات شاخه های مقدم تا تمام نشود ،تقسیمات شاخه های بعدی نمی تواند شروع شود; بنابراین ،شماره هایی که در مقابل هر شاخه در طرف چپ قرار می گیرندجوینده را به تقسیم مورد نظر راهنمایی می کنند،اکثرا" ممکن است ترتیب توالی نداشته باشند ولی شماره های طرف راست کلید که معرف دفعات تقسیم در کلید هستند (همان طور که در کلیدهای شناسایی واحدهای سیستماتیکی این کتاب در صفحات آینده خواهیم دید)همیشه نظم توالی خود را حفظ می کنند.</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">اجتماع گونه ها ،گروههای بزرگتری به نام <b>جنس</b> و<b>تیره</b> یا <b>خانواده</b> تشکیل می دهند .در فلورهای مختلف جهان ،تجمع گونه ها در خانواده ها ،به طرق مختلف رده بندی شده اند وتدوین فلورها از این نظر با هم کم وبیش تفاوت دارند ; مثلا خانواده یا تیره آلاله داری گونه هایی است که در چندین دسته یا گروه قرار دارند .دسته ای دارای پوشش کامل ،دسته ای فاقد پوشش یا جام هستند،بعضی گلهای 12برچه ای دارند وبرخی دیگر دارای بیش از 12 برچه می باشند ودسته ای هم وجود دارند که برچه های آنها بسیار کم است .چنانچه می بینیم رده بندی مزبور در کل یا حداقل در جزهای خود مصنوعی است واساس گروه بندی گونه ها ،برپایه تعداد کمی از گونه ها غالب قرار دارد وبا آنکه جنبه های علمی وعملی آن در جای خود اهمیت زیادی دارد ،ولی از آنجا که حاکی از یک ارتباط واقعی وانسابی وپیوند طبیعی گونه ها در خانواده نیست ،به همین جهت این رده بندی ونظایر آن نمی تواند ارضا کننده باشد ،مگر آنکه ان را سرآغاز یک رده بندی طبیعی واقعی بدانیم .</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"> لینه در پایان متوجه نقص كار خود شد ودریافت که با روش او نمی توان به یک رده بندی طبیعی دست یافت.اساس رده بندی طبیعی بعدها به وسیله ژوسیوکه در آینده به آن اشاره خواهیم کرد ،ریخته شد.در رده بندی طبیعی اساس کار کوشش در دسته بندی گروه های مشترک ومشابه گیاهی کنارهم وتوجه به شباهت های عمیق ونزدیک بین آنها است.صفاتی در رده بندی طبیعی بیشتر مورد توجه است که اساس ساختمان گیاه برآن قرار داشته باشد.رده بندی طبیعی در حقیقت یک رده بندی تحقیقی واستنتاجی است.</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">2- رده بندی طبیعی :</p> <p dir="rtl" align="right"> تمام رده بندی ها یی که در آنها شرح وتوصیف یک گونه ،یا یک گروه،برمبنای چند صفت کنار هم انجام گیرد رده بندی طبیعی نامیده می شوند.</p> <p dir="rtl" align="right"> در رده بندی طبیعی صفاتی بیشتر مورد توجه که اساس ساختمان اندام گیاه برآن قرار داشته ودر حقیقت رده بندی طبیعی یک رده بندی تحقیقی و استنتاجی است .تمام صفات در توصیف گونه دارای ارزش برابر نیستند،مثلا داشتن یا نداشتن آوند صفت مهمی است که توسط آن گیاه به دو شاخه نهانزادان وپیدازادان تقسیم می شوند،یا ویژگی های دانه،صفت مهمی است که توسط آن گیاهان را به دو دسته <b>نهاندانگان</b> و<b> بازدانگان</b> تقسیم بندی می کنند .</p> <p dir="rtl" align="right">زیر بنای فکری در این نوع رده بندی ،اصل موسوم به <b>ثبوت گونه ها "</b><b>Fixism</b><b>"</b> می باشد،یعنی معتبر ترین صفت،صفتی است که تغییرآن صفروثبوت آن100باشد.</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">مثال:</p> <p dir="rtl" align="right"> اگر در شرح تیره نعناع فقط به صفت چهار گوش بودن مقطع ساقه ومتقابل بودن برگها اکتفا شود.این صفت در تیره میمون وشاه پسند نیز به وضوح دیده می شود.چنانچه صفت دو لبه بودن جام نیز اضافه کنیم تیره میمون حذف ،شرح وتوصیف تیره نعناع کامل می شود. در صورتی که هیچ یک از صفات بالا مشخص کننده تیره نعناع نیست.</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"> آنچه در رده بندی ها کاملا نمایان وچشم گیر است ،ارتباط ودخالت صفات متفاوت نسبت به هم واهمیت آنها بریک دیگر است.بنابراین،ضرایب این دخالت به عقیده وسلیقه ی شخصی مولف یا رده بندی کننده بستگی دارد که همه ،آنها را کم وبیش پذیرفته اند.از بین آنها ،سیستمهای رده بندی دودانشمند آلمانی به نامهای <b>بنتام وهوکر(1862-1883)</b>است که تا کنون بیشتر رایج بوده وتقریبا متداول وعمومی است .امروزه با تغییراتی که از نظر فیلوژنی صورت گرفته ،در بیشتر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">3- رده بندی فیلوژنیک:</p> <p dir="rtl" align="right"> این رده بندی تحت تاثیرتئوری اصل انواع داروین وبرپایه عدم ثبوت گونه ها در طول زمان وایجاد خطوط تکاملی از منشا های مشترک به وسیله انتخاب طبیعی شکل گرفته است .در این رده بندی گیاه شناسان کوشش کردند که بین گروه های گیاهی ، بر پایه قرابت ، نظمی بدهند و ارتباط آنها را پیدا کنند و بدین وسیله حلقه های اشتقاق و خویشاوندی آنها را در بعد زمان و طول دورانهای گذشته تا حال پیدا کنند و این ارتباط را به صورت <b>"درخت نسبت نامه حهان گیاهی"</b> که همان اصل رده بندی فیلوژنیکی است، نشان دهند.</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"><b>1 </b><b>–</b> <b>شارل بسی</b> در سال <b>1915 میلادی</b> در رده بندی فیلوژنیکی خود اجداد نهاندانگان را با باز دانگان دانشته و معتقد بود راسته آلاله یعنی رانال نهاندانگان را به وجود آورده و از آن سه شاخه جدا شده است.</p> <p dir="rtl" align="right">اولین شاخه تک لپه ای ها را بوجود آورده است .</p> <p dir="rtl" align="right">دومین شاخه رزال را به وجود آورده است که به گروه کاسنی منتهی شده است .</p> <p dir="rtl" align="right">سومین شاخه به اسکروفولاریال و لامیال منتهی شده است .</p> <p dir="rtl" align="right">در رده بندی شارل بسی ، بعضی از راسته ها مستقیما با رسته رانال ارتباط دارند. </p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"><b>2 </b><b>–</b> <b>امبرژه</b> دانشمند و گیاه شناس فرانسوی در مورد رده بندی فیلوژنیکی نظر تازه ای ارائه داد در این رده بندی ، نهاندانگان از بازدانگان مشتق شده است وشش ریشه اشتقاق دارند .در رده بندی امبرژه ،تیپهای خیلی قدیمی نهاندانگان، تیپ های جدا گلبرگ هستندوهمچنین راسته رانال جای مشخصی ندارد. ضمنا پیوسته گلبرگها وتک لپه ای ها هیچ کدام از یکدیگر مجزا نبوده وهریک از آنها با منشاء متفاوت در یک سطح فیلوژنیکی قرار دارند .</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">مقدمه ای بر سیستماتیك گیاهی :</p> <p dir="rtl" align="right">توجه به گیاه و مصارف آن و طبقه بندی گیاهان، با آغاز زندگی انسان همراه است و گیاهان از دیرباز مورد توجه انسانها بوده اند، انسانهای اولیه به گیاهان خوراكی و دارویی اطراف خود توجه خاصی داشتند و صدها نوع از آنها را می شناختند و بر اساس همین شناخت ساده و ابتدایی بشر نخستین گروههای تاكسونومیك شكل گرفت. </p> <p dir="rtl" align="right">به تدریج كه زندگی بشر به سمت زندگی قبیله ای سوق یافت و زبان بوجود آمد، انسانها توانستند مشاهدات خود را جمع آوری و بایگانی كنند و كم كم به زبانهای نوشتاری گنجینه ای از معرفت و دانش از نسلی به نسل دیگر منتقل شد. </p> <p dir="rtl" align="right">سیستماتیك به معنای رده بندی كردن بر اساس نظامی خاص است و یكی از شاخه های بسیار قدیمی و مهم علم گیاهشناسی است. سیستماتیك اختلافات بارز و برجسته گروههای گیاهی را تصویر می كند. </p> <p dir="rtl" align="right">نام هر گیاه در واقع كلیدی است كه با آن دریچه ای بر زیست شناسی آن گیاه گشوده می شود. دانشمندانی كه بیوشیمی، اكولوژی، فیزیولوژی و كاربردهای علمی گیاهان رابررسی می كنند ناگزیر از كاربرد نام گیاه مورد نظر خود هستند. به هر حال، سیستماتیك گیاهی تنها زاییده نیاز دانشمندان نیست و می تواند مورد استفاده افراد دیگر با علائق و زمینه های آموزشی متفاوت نیز قرار گیرد. </p> <p dir="rtl" align="right">سیستماتیك گیاهی با شناخت و نامگذاری گیاهان و به نظم كشیدن آنها در گروههای خویشاوند و بسیار نزدیكی همچون جنس، خانواده و ..... سروكار دارد. به طور كلی این علم شامل مجموعه فعالیتهایی است كه به منظور سازماندهی و ثبت تنوع گیاهان انجام می شود. </p> <p dir="rtl" align="right">نیاز به نامهای علمی گیاهان : </p> <p dir="rtl" align="right">نام هر گیاه وسیله ای ارتباطی برای گفتگو درباره گیاهان و روابط آنها است. بنابراین سایر زمینه های تحقیقاتی برای دانستن نام علمی به تاكسونومیست ها متكی هستند. آنچه مسلم است، نامهای علمی خودبخود بدون اهمیت هستند ولی نامگذاری یا تغییرنامها از آن رو اهمیت دارد كه این نامها هویتی را تعیین می كنند. گیاه بدون نام علمی، خواه جدید و خواه شناخته شده تا زمانی كه نامگذاری و تعیین هویت نشده است نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p dir="rtl" align="right">اسامی علمی در مقابل اسامی عامیانه :</p> <p dir="rtl" align="right">انسان غالبا" به دلایل غریزی از فراگیری تعاریف ناآشنا و الفاظ مشكل مانند نامهای علمی گیاهان اجتناب دارد. هرچند ممكن است اسامی علمی از لحاظ تلفظ مشكل باشند، اما راهنمایی هایی وجود دارد كه علاوه بر تسهیل این امر با ارائه معانی نامهای لاتین به فراگیری و به یاد سپاری این نكات كمك مؤثری می كنند. </p> <p dir="rtl" align="right">دلایلی كه سبب می شوند گیاهشناسان نامهای علمی را بر عامیانه ترجیح دهند به قرار زیر است: </p> <p dir="rtl" align="right">الف) نامهای عامیانه منحصر به یك زبان هستند و جنبه بین المللی ندارند و به همین دلیل امكان تبادل اطلاعات در مورد گیاهان از طریق آنها با ملل و كشورهای دیگر غیر ممكن است. </p> <p dir="rtl" align="right">ب) در صورتی كه گیاه معروف و شناخته شده باشد ممكن است نامهای عامیانه زیادی داشته باشد. </p> <p dir="rtl" align="right">پ) گاهی اوقات دو یا چند گیاه ممكن است دارای نام عامیانه واحدی باشند. </p> <p dir="rtl" align="right">ت) بسیاری از گونه های گیاهی، بخصوص انواع نادر نام عامیانه ندارند. </p> <p dir="rtl" align="right">ث) نامهای عامیانه معمولا" اطلاعاتی را كه مشخص كننده قرابت های جنس و تیره است، ارائه نمی دهند. </p> <p dir="rtl" align="right">نامگذاری گیاهی و مبنای نامهای علمی :</p> <p dir="rtl" align="right">سیستم نامگذاری فعلی مجموعه ای از تغییرات و اصلاحات تدریجی در طول زمان است. قدیمی ترین نامهایی كه امروزه مورد استفاده قرار می گیرند، نامهای عامیانه ای هستند كه در یونان و روم قدیم به كار می رفته اند.</p> <p dir="rtl" align="right">تا سال 1753، نام گیاهان اغلب تركیبی از سه كلمه یا بیشتر بود. این نامها اصطلاحا" به « چندنامی » موسوم بودند. بطور مثال گونه ای از بید به نام <b><i>Salix pumila angustifolia altera</i></b> نامیده می شد. این روش نامگذاری به دلیل مشكل بودن امكان توسعه آن، قابل استفاده نبود. تا اینكه لینه دانشمند سوئدی کتابی به نام <b>"</b><b> Species plantarum</b><b>"</b> انتشار داد<i> </i>که در آن روش نامگذاری دواسمی <b>"</b><b> Binomial</b><b>"</b>معین گردیده بود . که امروزه کنگره گیاهشناسی آن را به عنوان الگوی نامگذاری گیاهان معرفی کرده است نامهای ارائه شده در این سیستم نامهایی هستند که در روم و یونان باستان استفاده می شدند. مطابق این سیستم نام علمی باید :</p> <p dir="rtl" align="right">1- دو اسمی باشد . </p> <p dir="rtl" align="right">2- لاتین باشد یا صرف لغت طبق دستور زبان لاتین باشد .</p> <p dir="rtl" align="right">برای هر گیاه شناخته شده یک نام علمی در نظر گرفته می شود . اگر نامهای علمی وجود نداشته باشند امکان تبادلات علمی بین علوم کشاورزی و گیاهی وجود ندارد و امکان دسترسی به اطلاعاتی که راجع به آن گیاه در گذشته بوجود آمده امکان نداشت .</p> <p dir="rtl" align="right"> <table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <div> <p dir="rtl"> </p></div></td></tr></tbody></table><p></p> <p dir="rtl" align="right"> <table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <div> <p dir="rtl"> </p></div></td></tr></tbody></table><p></p> <p dir="rtl" align="right">هر گیاه تنها می تواند یک نام علمی داشته باشد که از دو بخش تشکیل شده است . مانند : <b><u>Triticum</u></b><b> <u>Sativum</u></b></p> <p dir="rtl" align="right">کلمه اول نام<b>« جنس</b> »و دومی نشان دهنده «<b>گونه»</b> است.</p> <p dir="rtl" align="right">به دنبال نام علمی باید جزء سومی نیز قرار داشته باشد كه منظور از آن نام فرد یا افرادی است كه در گذشته بطور رسمی گیاه را توصیف كرده اند. به طور مثال نام علمی گیاه بلوط <b><i>Quercus alba L.</i></b> است كه Quercus نام جنس، alba صفت گونه ای و L. مخفف لینه است كه این گیاه را نامگذاری كرده است. بنابراین نام علمی كامل مشتمل بر سه جزء است:</p> <p dir="rtl" align="right">1) نام جنس 2) صفت گونه ای 3) نام مؤلف یا معرف آن.</p> <p dir="rtl" align="right">برخی از مؤلفین دارای اسامی اختصاری هستند ، مثلاً لینه را با حرف<i> </i><b>L</b> نشان می دهند .</p> <p dir="rtl" align="right">حرف اول نام جنس را باید با حرف بزرگ نوشت .</p> <p dir="rtl" align="right">نامهای جنس بر حسب پسوندشان به سه گروه تقسیم می شوند :</p> <p dir="rtl" align="right"><b>- پسوند </b><b>um</b><b> </b>نشان دهنده خنثی بودن نام است . مثل<b>:</b><b> </b><b><i>Lulium</i></b><b></b></p> <p dir="rtl" align="right"><b>- پسوند </b><b>us</b><b> </b>نشان دهنده مذکر بودن نام است . مثل<b> </b><b><i>: </i></b><b><i>Ulmus-Ranunculus</i></b><b></b></p> <p dir="rtl" align="right"><b>- پسوند </b><b>ai</b><b> </b>نشان دهنده مؤنث بودن نام است . مثل :رزا – فراگاریا-ویسسافابا<b> </b><b><i></i></b></p> <p dir="rtl" align="right">گونه از لحاظ دستوری صفت محسوب می شود ، در ستون علمی معمولاً صفات گونه ای را با حرف کوچک می نویسند.</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">واحدهای طبقه بندی :<b> </b>سیستمهای طبقه بندی بر اساس صفات مشترک بین تیره های گیاهی به واحد هایی در سطوح مختلف تقسیم بندی می گردند. واحد تشکیل دهنده سیستمهای طبقه بندی « گونه » می باشد سطوح طبقه بندی مشخص شده برای تعیین سیستمهای طبقه بندی از بالا به پایین به شرح زیر است : </p> <p dir="ltr" align="right">Division شاخه Phyta </p> <p dir="ltr" align="right">Sub Division زیر شاخه </p> <p dir="ltr" align="right"><b>Class</b> رده Opsida </p> <p dir="ltr" align="right">Sub Class زیر رده </p> <p dir="ltr" align="right"><b>Order </b> راسته Ales </p> <p dir="ltr" align="right">Sub Order زیر راسته </p> <p dir="ltr" align="right"><b>Family </b> خانواده – تیره Aceae Sub Family زیرتیره - زیرخانواده </p> <p dir="ltr" align="right"><b>Genius</b> جنس </p> <p dir="ltr" align="right"><b>Species </b> گونه</p> <p dir="ltr" align="right"> </p> <p dir="ltr" align="right"> بعضی از موارد به دلایل خاص کنگره های جهانی گیاه شناسی بعضی از نامها را از الزام رعایت پسوندها مستثنی نموده است . مانند :</p> <p dir="ltr" align="right"><b>Graminae Poaceae </b><b>خانواده گندمیان</b><b> </b><b> </b></p> <p dir="ltr" align="right"><b>Cruciferae Brassicaceae </b><b>خانواده شب بو</b><b> </b></p> <p dir="ltr" align="right"><b>Umbelliferae Apiaceae </b><b>خانواده چتریان</b><b></b></p> <p dir="ltr" align="right"><b>Compositae Asteraceae </b><b>خانواده آفتابگردان </b><b></b></p> <p dir="ltr" align="right"><b>Palmae Arecaceae </b><b>خانواده نخل</b><b></b></p> <p dir="ltr" align="right"><b>Labiatae Lamiaceae </b><b>خانواده نعناع</b><b> </b></p> <p dir="ltr" align="right"><b> </b></p> <p dir="rtl" align="right"><b>Taxon</b><b> :</b> هر سطح طبقه بندی را گویند . در واقع یک لغت عام است برای نشان دادن گروهی از گیاهان که تحت پوشش یک واحد طبقه بندی قرار می گیرند .</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"><b>گونه</b> : به عنوان واحد طبقه بندی محسوب می شود و سیستمهای طبقه بندی بر پایه گونه شکل می گیرد .</p> <p dir="rtl" align="right">به مجموعه افرادی که بیشترین شباهت را با هم داشته باشند و به راحتی زادآوری نمایند و فرزندان بارور بوجود آورند ، گونه گویند .</p> <p dir="rtl" align="right"><b>نژاد</b> : نژاد یا زیر گونه یکی از تقسیمات گونه است . افراد یک گونه که از هم دور افتاده و در دو منطقه جغرافیایی مجزا زندگی می کنند ممکن است در برخی از صفات با هم تفاوت داشته باشند ، که در این صورت نژاد بوجود می آید .</p> <p dir="rtl" align="right">واریته : هرگاه در بین افراد یك گونه در اثر جهش ویا دو رگه ای شدن در یك یا چند صفت اختلاف بوجود آید، واریته ایجاد می گردد. صفت متمایز كننده واریته ها باید عكس یا خلاف صفتی باشد كه در گونه اصلی وجود دارد. مثلا" جام گل در بنفشه معطر ، بنفش رنگ ولی در واریته ای از آن ، سفید رنگ است. </p> <p dir="rtl" align="right"><b>جنس </b>: مجموعه ای از گونه ها که بیشترین شباهت را به هم دارند .</p> <p dir="rtl" align="right"><b>خانواده ( تیره ) </b>: مجموعه ای از جنسها که بیشترین شباهت را به هم دارند .</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"><b>سیستماتیک: </b>به معنای قرار دادن مجموعه ای از پدیده ها در چهار چوب یک نظام بر پایه معیاری مشخص. </p> <p dir="rtl" align="right"><b>تاکسونومی:</b>دانش رده بندی گیاهی را گویند <i>. </i><b>Systematic=Taxonomy</b></p> <p dir="rtl" align="right"><b> </b></p> <p dir="rtl" align="right"><b>فلور(</b><b> flora</b><b>): </b>دو معنا دارد یکی به معنای مجموعه گیاهانی که در یک ناحیه جغرافیایی و یا سیاسی وجود دارند، دیگری به کتابهای گیاه شناسی خاصی اطلاق می شود که منابعی هستند که در آن رستنی های یک منطقه معرفی می شود.</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"><b>هرباریوم ( </b><b>Herbareum</b><b> ) :</b> مراکزی که گیاهان جمع آوری شده ، آماده شده ، نامگذاری شده یک یا چند منطقه را در چهار چوب یکی از سیستمهای طبقه بندی شده به منظور ارائه خدمات لازم به بخشهای مختلف نگهداری می کنند را هرباریوم نامند .</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"><b><u>سلسله گیاهان</u></b><b><u>Plant </u></b><b><u></u></b></p> <p dir="rtl" align="right">1- خزه <b><i>Briophyta</i></b></p> <p dir="rtl" align="right">2- سرخسها <b><i>Pterophyta </i></b><b></b></p> <p dir="ltr" align="right"><b><i>Pinophyta</i></b><b><i> </i></b><i> </i><i> </i>3- نهانزادان آوندی( پنجه گرگیان،دم اسبیان و علف خوک)<i></i></p> <p dir="ltr" align="right"><i>4- </i>دانه دارا ن<i> </i>( تک لپه ای و دو لپه ای )<i> </i></p> <p dir="ltr" align="right"><b> </b><b><i>Magnoliopsida</i></b></p> <p dir="ltr" align="right"><b> </b><b><i>Magnoliphyta </i></b></p> <p dir="ltr" align="right"><b> </b><b><i>Liliopsida</i></b></p> <p dir="rtl" align="right"><b>انواع تك</b><b> لپه</b><b> ای ها ازنظرنوع گل :</b></p> <p dir="rtl" align="right"><b>1- </b><b>تك</b><b> لپه</b><b> ای با گل های برهنه </b><b>( </b><b>Typhaceae</b><b>)</b><b></b></p> <p dir="rtl" align="right"><b>2- </b><b>تك</b><b> لپه</b><b> ای با گل های ناقص :</b></p> <p dir="rtl" align="right">الف- <b>Arecaceae</b> (نخل)</p> <p dir="rtl" align="right">ب- <b> </b><b>Aruceae</b> (شیپوری)</p> <p dir="rtl" align="right">ج- <b> </b><b>Poaceae</b>(گندمیان)</p> <p dir="rtl" align="right">د- <b>Cyperaceae</b> (اویارسلام)</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"><b>3- </b><b>تك</b><b> لپه</b><b> ای با گل های کامل و نا منظم :</b></p> <p dir="rtl" align="right"> الف- <b>Musaceae</b> (موز)</p> <p dir="rtl" align="right"> ب- <b>Zingiberaceae</b> ( زنجبیل)<b></b></p> <p dir="rtl" align="right"> ج- <b>Cannaceae </b> ( اختر)</p> <p dir="rtl" align="right"> د- <b>Orchidaceae</b> (اركیده یا ثعلب)</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right"><b>4- </b><b> </b><b>تك</b><b> لپه</b><b> ای با گل های کامل و منظم :</b></p> <p dir="rtl" align="right"> الف- <b>Liliaceae</b> ( لاله )</p> <p dir="rtl" align="right"> ب- <b>Iridaceae </b> (زنبق )</p> <p dir="rtl" align="right"> ج- <b>Amarilidaceae</b> ( نرگس)</p> <p dir="rtl" align="right"><b> </b></p> <p dir="rtl" align="right"><b>فهرست تك لپه ای ها</b></p> <p dir="rtl" align="right">تك لپه ای های تخمدان زبرین:</p> <p dir="rtl" align="right">1- تیره خرما (پالماسه)</p> <p dir="rtl" align="right">2- تیره گل شیپوری(آراسه)</p> <p dir="rtl" align="right">3- تیره لویی(تیفاسه)</p> <p dir="rtl" align="right">4- تیره گندمیان(پوآسه)</p> <p dir="rtl" align="right">5- تیره اویارسلام(سایپراسه)</p> <p dir="rtl" align="right">6- تیره مارچوبه(آسپاراژیناسه)</p> <p dir="rtl" align="right">7- تیره لاله (لیلیاسه)</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">تك لپه ای های تخمدان زیرین:</p> <p dir="rtl" align="right">8-تیره نرگس (آماریلیداسه)</p> <p dir="rtl" align="right">9-تیره زنبق (آیریداسه)</p> <p dir="rtl" align="right">10-تیره موز (موزاسه)</p> <p dir="rtl" align="right">11-تیره استرلیتزیاسه</p> <p dir="rtl" align="right">12-تیره زنجبیل(زنجیبراسه)</p> <p dir="rtl" align="right">13-تیره اختر(كاناسه)</p> <p dir="rtl" align="right">14-تیره ثعلب (اوركیداسه)</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">فهرست <b>دو لپه ای ها </b></p> <p dir="rtl" align="right"><b> </b></p><b> <p align="right"><br clear="all"> </p></b> <p dir="rtl" align="right">زیر رده بی گلبرگها: </p> <p dir="rtl" align="right">1-تیره بید(سالیكاسه </p> <p dir="rtl" align="right">2-تیره بلوط یا راش (فاگاسه) </p> <p dir="rtl" align="right">3-تیره گردو (ژوگلنداسه) </p> <p dir="rtl" align="right">4-تیره نارون (اولماسه) </p> <p dir="rtl" align="right">5-تیره گزنه (اورتیكاسه) </p> <p dir="rtl" align="right">6-تیره توت (موراسه) </p> <p dir="rtl" align="right">7-تیره علف هفت بند (پلی گناسه) </p> <p dir="rtl" align="right">8-تیره چغندر یا اسفناج (كنو پودیاسه)</p> <p dir="rtl" align="right">9-تیره میخك (كاریوفیلاسه)</p> <p dir="rtl" align="right">10-تیره تاج خروس (آمارانتاسه)</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">زیر رده جدا گلبرگها: </p> <p dir="rtl" align="right">11-تیره آلاله (رانونكلاسه)</p> <p dir="rtl" align="right">12-تیره زرشك (بربریداسه)</p> <p dir="rtl" align="right">13-تیره خشخاش یا شقایق (پاپاوراسه)</p> <p dir="rtl" align="right">14-تیره شاتره (فوماریاسه)</p> <p dir="rtl" align="right">15-تیره شب بو (كروسیفر)</p> <p dir="rtl" align="right">16-تیره پنیرك (مالواسه)</p> <p dir="rtl" align="right">17-تیره فرفیون (افوربیاسه) </p> <p dir="rtl" align="right">18-تیره سداب یا مركبات (روتاسه)</p> <p dir="rtl" align="right">19-تیره عناب یا تنگرس (رامناسه)</p> <p dir="rtl" align="right">20-تیره حبوبات (لگومینوزه)</p> <p dir="rtl" align="right">21-تیره گل سرخ (رزاسه)</p> <p dir="rtl" align="right">22-تیره مورد (میرتاسه)</p> <p dir="rtl" align="right">23-تیره چتریان (آپیاسه یا امبلّیفر)</p> <p dir="rtl" align="right"> </p> <p dir="rtl" align="right">پیوسته گلبرگها :</p> <p dir="rtl" align="right">24- تیره زیتون (اولئاسه)</p> <p dir="rtl" align="right">25- تیره خرزهره (آپوسیناسه)</p> <p dir="rtl" align="right">26- تیره گاوزبان (بوراژیناسه)</p> <p dir="rtl" align="right">27- تیره سیب زمینی (سولاناسه)</p> <p dir="rtl" align="right">28- تیره نعناء (لامیاسه یا لابیاته)</p> <p dir="rtl" align="right"> 29- تیره كدو (كوكوربیتاسه)</p> <p dir="rtl" align="right">30- تیره كاسنی (آستراسه یا كمپوزیته)</p> <p dir="rtl" align="right">نهاندانگان</p> <p dir="rtl" align="right">صفات عمومی: دسته بزرگی ازگیاهان را تشكیل می دهندشامل 120 هزار تا 200 هزار گونه بوده كه مجموعا به 300 تا 400 فامیل تعلق دارند. نهاندانگان با اختصاصا ت زیر از بازدانگان مشخص می گردند :</p> <p dir="rtl" align="right">1- لبه برچه ها به هم چسبیده است و فضایی به نام تخمدان ایجاد می كند كه تخمكها در آن قرار دارند وجه تسمیه آن به همین علت است .</p> <p dir="rtl" align="right">2- گل درنهاندانگان تكامل بیشتری نسبت به گل در باز دانگان پیدا كرد ه است.</p> <p dir="rtl" align="right">3- نهاندانگان برخلاف بازدانگان لقاح مضاعف دارند.</p> <p dir="rtl" align="right"><b>طبقه بندی نهاندانگا ن:</b> نهاندانگان را از روی تعداد لپه های موجود در دانه آنها به دو رده« <b>تك لپه ای»</b> و</p> <p dir="rtl" align="right">«<b>دو لپه ای»</b> تقسیم می كنند. </p> <p dir="rtl" align="right"><b><u>دو لپه ای ها:</u></b></p> <p dir="rtl" align="right"><b>صفات عمومی :</b> دو لپه ای ها دارای اختصاصات زیر می باشند :</p> <p dir="rtl" align="right">1- جنین آنها از دو لپه تشكیل شده است.</p> <p dir="rtl" align="right">2- دارای ریشه اصلی هستند كه در گیاهان چند ساله واجد ساختمان پسین می گردند.</p> <p dir="rtl" align="right">3- ساقه غالبا منشعب بوده و در گیاهان چند ساله دارای ساختمان پسین است.</p> <p dir="rtl" align="right">4- برگها معمولا كامل بوده و دارای پهنكی با رگبرگ های شانه ای یا پنجه ای می باشند، همچنین غالبا دارای دمبرگ و غلاف و دو گوشوارك هستند.</p> <p dir="rtl" align="right">5- فرمول گل غالبا از نوع 5 تایی است: </p> <p dir="rtl" align="right"><b> 5 برچه + (5+5</b><b> (</b><b> پرچم +5 گلبرگ + 5 كاسبرگ</b><b></b></p> <p dir="rtl" align="right">6- برخلاف تك لپه ای ، كاسه از جام مشخص بوده و چنانچه قطعات گل به یكدیگر چسبیده باشند عبارتند از قطعاتی كه بر روی یك پیرامون قرار گرفته اند.</p> <p dir="rtl" align="right"><b>رده بندی دو لپه ای ها :</b>دو لپه ای هارابه3 زیر رده تقسیم می كنند:جدا گلبرگ ها ، پیوسته گلبرگها و بدون گلبرگ ها<b>.</b></p> <p dir="rtl" align="right"><b><u>تك لپه ای ها:</u></b></p> <p dir="rtl" align="right">صفات عمومی: تك لپه ای ها واجد اختصاصات زیر می باشند:</p> <p dir="rtl" align="right">1-جنین آنها از یك لپه تشكیل شده است.</p> <p dir="rtl" align="right">2-ریشه اصلی پس از نمو گیاهك از بین میرودوریشه های نا بجا كه غالبا افشان هستند جایگزین آنها می شوند.</p> <p dir="rtl" align="right">3-ساقه هوایی فاقد ساختمان پسین است و علاوه بر آن غالبا دارای ساقه زیرزمینی می باشند.</p> <p dir="rtl" align="right">4-برگها همیشه ساده و كشیده بوده و معمولا دارای گلبرگهای موازی هستند.</p> <p dir="rtl" align="right">5-قطعات گل سه یا مضربی از سه است و فرمول گل در آنها چنین است : <b> 3 برچه + (3+3</b><b> (</b><b> پرچم +3 گلبرگ +3 كاسبرگ</b></p> <p align="right">6-معمولا كاسه گل به رنگ جام می باشد و از آن متمایز نیست.دانه غالبا واجد آلبومن است.</p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right">م:<em>bbfz.blogfa</em></p> text/html 2012-09-16T14:48:41+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی Rosaceae http://newbotany.mihanblog.com/post/289 <p align="left"> </p><center><font size="3"><br><a href="http://www.plantsystematics.org/cgi-bin/dol/dol_diagkey.pl?matrix_id=3&amp;matrix=angi_matrix">&nbsp; Families of Dicotyledons</a><br><br></font></center><p align="left"> </p><center> <br><br> <center> <table border="1"> <tbody> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td colSpan="8" align="center">837 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 80:</td> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_G_sp_26117.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/10_26_06/Rosaceae.png.thb.png"></a><br></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Acaena_cylindristachya_31284.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/4_6_08_s/DSC_7465.JPG.8.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Acaena.html">Acaena</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Acaena%20cylindristachya.html">cylindristachya</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Acaena_cylindristachya_31286.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/4_6_08_s/DSC_7462.JPG.10.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Acaena.html">Acaena</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Acaena%20cylindristachya.html">cylindristachya</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/bboyle/r/Rosaceae_Acaena_cylindristachya_25276.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/bboyle/10_6_06/dol_dl_5oct2006/acaena_cylindrostachya.JPG.7.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Acaena.html">Acaena</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Acaena%20cylindristachya.html">cylindristachya</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Acaena_cylindrostachya_22855.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/7_2_06/upload1/acaena_cylindrostachya.JPG.1.thb"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Acaena.html">Acaena</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Acaena%20cylindrostachya.html">cylindrostachya</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/ws1/r/Rosaceae_Acaena_novae-zealandiae_20338.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/ws1/2_6_06/acaena_novaeDzealandiae.png.thb.png"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Acaena.html">Acaena</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Acaena%20novae-zealandiae.html">novae-zealandiae</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/lkelly/r/Rosaceae_Adenostoma_fasciculatum_15164.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/lkelly/6_28_05/cali_up_6/aden_fasc_fls.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Adenostoma.html">Adenostoma</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Adenostoma%20fasciculatum.html">fasciculatum</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/lkelly/r/Rosaceae_Adenostoma_fasciculatum_15163.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/lkelly/6_28_05/cali_up_6/aden_fasc_fl.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Adenostoma.html">Adenostoma</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Adenostoma%20fasciculatum.html">fasciculatum</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/lkelly/r/Rosaceae_Adenostoma_fasciculatum_15165.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/lkelly/6_28_05/cali_up_6/aden_fasc_infl.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Adenostoma.html">Adenostoma</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Adenostoma%20fasciculatum.html">fasciculatum</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/lkelly/r/Rosaceae_Adenostoma_fasciculatum_15166.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/lkelly/6_28_05/cali_up_6/aden_fasc_lvs.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Adenostoma.html">Adenostoma</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Adenostoma%20fasciculatum.html">fasciculatum</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Agrimonia_eupatoria_34394.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/2_11_09/oeploa840/nDSC_2668.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20eupatoria.html">eupatoria</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Agrimonia_eupatoria_34396.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/2_11_09/oeploa840/nDSC_2673.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20eupatoria.html">eupatoria</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Agrimonia_eupatoria_34397.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/2_11_09/oeploa840/nDSC_2677.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20eupatoria.html">eupatoria</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Agrimonia_eupatoria_34403.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/2_11_09/oeploa840/nDSC_2699.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20eupatoria.html">eupatoria</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Agrimonia_eupatoria_34398.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/2_11_09/oeploa840/nDSC_2681.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20eupatoria.html">eupatoria</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Agrimonia_eupatoria_34399.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/2_11_09/oeploa840/nDSC_2682.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20eupatoria.html">eupatoria</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Agrimonia_eupatoria_34400.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/2_11_09/oeploa840/nDSC_2685.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20eupatoria.html">eupatoria</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Agrimonia_eupatoria_34401.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/2_11_09/oeploa840/nDSC_2693.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20eupatoria.html">eupatoria</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Agrimonia_eupatoria_34402.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/2_11_09/oeploa840/nDSC_2694.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20eupatoria.html">eupatoria</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/ws1/r/Rosaceae_Agrimonia_eupatoria_26372.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/ws1/12_4_06_1/agrimonia_eupatoria.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20eupatoria.html">eupatoria</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Agrimonia_eupatoria_34404.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/2_11_09/oeploa840/nDSC_2703.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20eupatoria.html">eupatoria</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Agrimonia_eupatoria_34395.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/2_11_09/oeploa840/nDSC_2672.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20eupatoria.html">eupatoria</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Agrimonia_pubescens_15447.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/7_12_05/2005_07_10_up2/DSC_8911.JPG.20.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20pubescens.html">pubescens</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Agrimonia_pubescens_15448.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/7_12_05/2005_07_10_up2/DSC_8916.JPG.21.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20pubescens.html">pubescens</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Agrimonia_pubescens_15446.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/7_12_05/2005_07_10_up2/DSC_8902.JPG.19.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20pubescens.html">pubescens</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Agrimonia_pubescens_15449.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/7_12_05/2005_07_10_up2/DSC_8918.JPG.22.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Agrimonia.html">Agrimonia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Agrimonia%20pubescens.html">pubescens</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Alchemilla_faeroensis_16097.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/8_30_05_s/DSC_0547.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Alchemilla.html">Alchemilla</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Alchemilla%20faeroensis.html">faeroensis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Alchemilla_faeroensis_16096.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/8_30_05_s/DSC_0544.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Alchemilla.html">Alchemilla</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Alchemilla%20faeroensis.html">faeroensis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/lkelly/r/Rosaceae_Alchemilla_mollis_5812.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/lkelly/5_24_04/upload192/alch_mol_fl.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Alchemilla.html">Alchemilla</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Alchemilla%20mollis.html">mollis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/lkelly/r/Rosaceae_Alchemilla_mollis_5811.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/lkelly/5_24_04/upload192/alch_mol.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Alchemilla.html">Alchemilla</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Alchemilla%20mollis.html">mollis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Alchemilla_mollis_15503.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/7_21_05/2005_07_21_up/DSC_9170.JPG.11.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Alchemilla.html">Alchemilla</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Alchemilla%20mollis.html">mollis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Alchemilla_mollis_15504.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/7_21_05/2005_07_21_up/DSC_9175.JPG.12.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Alchemilla.html">Alchemilla</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Alchemilla%20mollis.html">mollis</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Amelanchier_sp_31678.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/5_2_08_8/Ostrya/Ostrya_virginiana8.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Rosaceae_Amelanchier_sp_24365.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/9_1_06_1/upload148/DSCN2186.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Amelanchier_sp_31677.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/5_2_08_8/Ostrya/Ostrya_virginiana7.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Amelanchier_canadensis_32032.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/6_12_08_s/DSC_0010.JPG.3.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20canadensis.html">canadensis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Amelanchier_denticulata_25240.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/10_5_06_5/AmelanchierDenticulata/Amelanchier_denticulata2.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20denticulata.html">denticulata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Amelanchier_denticulata_25246.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/10_5_06_5/AmelanchierDenticulata/Amelanchier_denticulata86.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20denticulata.html">denticulata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Amelanchier_denticulata_25241.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/10_5_06_5/AmelanchierDenticulata/Amelanchier_denticulata4.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20denticulata.html">denticulata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/lkelly/r/Rosaceae_Amelanchier_denticulata_2179.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/lkelly/Upload6/amel_dent.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20denticulata.html">denticulata</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Amelanchier_denticulata_25242.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/10_5_06_5/AmelanchierDenticulata/Amelanchier_denticulata42.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20denticulata.html">denticulata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Amelanchier_denticulata_25245.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/10_5_06_5/AmelanchierDenticulata/Amelanchier_denticulata72.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20denticulata.html">denticulata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Amelanchier_denticulata_25244.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/10_5_06_5/AmelanchierDenticulata/Amelanchier_denticulata7.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20denticulata.html">denticulata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Amelanchier_denticulata_25243.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/10_5_06_5/AmelanchierDenticulata/Amelanchier_denticulata5.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20denticulata.html">denticulata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Amelanchier_laevis_36800.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/4_13_10_s/2010_April_13_Plantations_068.jpg.24.jpg.thb"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20laevis.html">laevis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Amelanchier_laevis_36801.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/4_13_10_s/2010_April_13_Plantations_076.jpg.25.jpg.thb"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20laevis.html">laevis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Amelanchier_laevis_36814.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/4_13_10_s/2010_April_13_Plantations_170.jpg.38.jpg.thb"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20laevis.html">laevis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Amelanchier_laevis_36816.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/4_13_10_s/2010_April_13_Plantations_180.jpg.40.jpg.thb"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20laevis.html">laevis</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Amelanchier_laevis_36799.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/4_13_10_s/2010_April_13_Plantations_074.jpg.23.jpg.thb"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20laevis.html">laevis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Amelanchier_laevis_36813.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/4_13_10_s/2010_April_13_Plantations_173.jpg.37.jpg.thb"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20laevis.html">laevis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Amelanchier_ovalis_21795.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/5_13_06_6/oeploa220/nDSC_0162.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20ovalis.html">ovalis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Amelanchier_ovalis_21794.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/5_13_06_6/oeploa220/nDSC_0160.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20ovalis.html">ovalis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Amelanchier_ovalis_21793.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/5_13_06_6/oeploa220/nDSC_0157.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20ovalis.html">ovalis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Amelanchier_ovalis_21792.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/5_13_06_6/oeploa220/nDSC_0154.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Amelanchier.html">Amelanchier</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Amelanchier%20ovalis.html">ovalis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Aronia_arbutifolia_21724.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_9_06_s/DSC_5419.JPG.35.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Aronia.html">Aronia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Aronia%20arbutifolia.html">arbutifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Aronia_arbutifolia_21723.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_9_06_s/DSC_5417.JPG.34.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Aronia.html">Aronia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Aronia%20arbutifolia.html">arbutifolia</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Aronia_arbutifolia_21725.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_9_06_s/DSC_5420.JPG.36.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Aronia.html">Aronia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Aronia%20arbutifolia.html">arbutifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Aruncus%20_aethusifolius_38542.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/10_22_10_s/Hortus0475.jpg.13.jpg.thb"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Aruncus%20.html">Aruncus </a><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Aruncus%20%20aethusifolius.html">aethusifolius</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Aruncus_dioicus_13924.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/6_1_05_8/Aruncus/Aruncus2.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Aruncus.html">Aruncus</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Aruncus%20dioicus.html">dioicus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Aruncus_dioicus_13922.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/6_1_05_8/Aruncus/Aruncus.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Aruncus.html">Aruncus</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Aruncus%20dioicus.html">dioicus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Aruncus_dioicus_13923.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/6_1_05_8/Aruncus/Aruncus1.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Aruncus.html">Aruncus</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Aruncus%20dioicus.html">dioicus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Bencomia_caudata_18026.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_13_06_1/oeploa93/nP5122680.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Bencomia.html">Bencomia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Bencomia%20caudata.html">caudata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Bencomia_caudata_18025.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_13_06_1/oeploa93/nP5122678.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Bencomia.html">Bencomia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Bencomia%20caudata.html">caudata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Bencomia_caudata_18027.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_13_06_1/oeploa93/nP5122683.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Bencomia.html">Bencomia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Bencomia%20caudata.html">caudata</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Bencomia_caudata_18030.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_13_06_1/oeploa93/nP5122741.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Bencomia.html">Bencomia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Bencomia%20caudata.html">caudata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Bencomia_caudata_18028.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_13_06_1/oeploa93/nP5122690.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Bencomia.html">Bencomia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Bencomia%20caudata.html">caudata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Rosaceae_Bencomia_caudata_18029.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_13_06_1/oeploa93/nP5122693.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Bencomia.html">Bencomia</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Bencomia%20caudata.html">caudata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/lkelly/r/Rosaceae_Cercocarpus_betuloides_15177.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/lkelly/6_28_05/cali_up_6/cerc_bet_dryfl.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cercocarpus.html">Cercocarpus</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cercocarpus%20betuloides.html">betuloides</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/lkelly/r/Rosaceae_Cercocarpus_betuloides_15179.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/lkelly/6_28_05/cali_up_6/cerc_bet_lf.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cercocarpus.html">Cercocarpus</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cercocarpus%20betuloides.html">betuloides</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/lkelly/r/Rosaceae_Cercocarpus_betuloides_15178.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/lkelly/6_28_05/cali_up_6/cerc_bet_fl.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cercocarpus.html">Cercocarpus</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cercocarpus%20betuloides.html">betuloides</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/bboyle/r/Rosaceae_Cercocarpus_montanus_24454.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/bboyle/9_4_06/dol_dl_2006sep04/DSCN1552_Cercopcarpus_montanus.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cercocarpus.html">Cercocarpus</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cercocarpus%20montanus.html">montanus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/bboyle/r/Rosaceae_Cercocarpus_montanus_24453.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/bboyle/9_4_06/dol_dl_2006sep04/DSCN1549_Cercopcarpus_montanus.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cercocarpus.html">Cercocarpus</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cercocarpus%20montanus.html">montanus</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/bboyle/r/Rosaceae_Cercocarpus_montanus_24452.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/bboyle/9_4_06/dol_dl_2006sep04/DSCN1548_Cercopcarpus_montanus.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cercocarpus.html">Cercocarpus</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cercocarpus%20montanus.html">montanus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Cercocarpus_montanus_1536.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/toupload27/Cercocarpus1.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cercocarpus.html">Cercocarpus</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cercocarpus%20montanus.html">montanus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Rosaceae_Chaenomeles_sp_3306.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/vern/DSCN5944.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Chaenomeles.html">Chaenomeles</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Chaenomeles_speciosa_35772.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/12_5_09_1/AdelaideBtoC/Chaenomeles_speciosa_Double_Red7.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Chaenomeles.html">Chaenomeles</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Chaenomeles%20speciosa.html">speciosa</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Chaenomeles_speciosa_35774.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/12_5_09_1/AdelaideBtoC/Chaenomeles_speciosa_Double_Red9.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Chaenomeles.html">Chaenomeles</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Chaenomeles%20speciosa.html">speciosa</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Chaenomeles_speciosa_35775.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/12_5_09_1/AdelaideBtoC/Chaenomeles_speciosa.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Chaenomeles.html">Chaenomeles</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Chaenomeles%20speciosa.html">speciosa</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Chaenomeles_speciosa_10527.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/2_17_05/DWSMisc23/Chaenomeles_speciosa.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Chaenomeles.html">Chaenomeles</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Chaenomeles%20speciosa.html">speciosa</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/dws/r/Rosaceae_Chaenomeles_speciosa_10528.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/dws/2_17_05/DWSMisc23/Chaenomeles_speciosa1.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Chaenomeles.html">Chaenomeles</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Chaenomeles%20speciosa.html">speciosa</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"></tr></tbody></table> <table> <tbody> <tr> <td></td> <td> <form action="/taxpage/0/80/159/family/Rosaceae.html"><input value="NEXT SET OF IMAGES" type="submit"></form></td></tr></tbody></table></center></center> text/html 2012-09-16T14:26:33+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی System of Classification http://newbotany.mihanblog.com/post/288 <p align="left"> </p><p align="center"><b><font color="#187534" size="+2">System of Classification*</font></b></p><p align="left"> </p><p align="center"> <table border="0" cellSpacing="2" cellPadding="0" width="800"> <tbody> <tr> <td width="100%"><b><em><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Aceraceae.html#anchor1269761">Aceraceae</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Alliaceae.html#anchor690532">, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Acoraceae.html#anchor662816">Acoraceae</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Alliaceae.html#anchor690532">, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Adoxaceae.html#anchor1354571">Adoxaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Alliaceae.html#anchor690532"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Agavaceae.html#anchor688426">Agavaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Aizoaceae.html#anchor758088">Aizoaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Agavaceae.html#anchor688426"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Alismataceae.html#anchor666094">Alismataceae</a>, <a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Alliaceae.html#anchor690532">Alliaceae</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Agavaceae.html#anchor688426">, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Amaranthaceae.html#anchor760642">Amaranthaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Amaryllidaceae.html#anchor692644">Amaryllidaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Apiaceae.html#anchor1351556">Apiaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Amaryllidaceae.html#anchor692644"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Apocynaceae.html#anchor1324425">Apocynaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Aponogetonaceae.html#anchor668991">Aponogetonaceae</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Alismataceae.html#anchor666094">, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Aquifoliaceae.html#anchor1349483">Aquifoliaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Araceae.html#anchor671425">Araceae</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Alismataceae.html#anchor666094">, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Apiaceae.html#anchor1351556">Araliaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Alismataceae.html#anchor666094"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Arecaceae.html#anchor708834">Arecaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Alismataceae.html#anchor666094"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Aristolochiaceae.html#anchor578392">Aristolochiaceae</a>, <a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Apocynaceae.html#anchor1324425">Asclepiadaceae,</a> <a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Asphodelaceae.html#anchor695439">Asphodelaceae</a>, <a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Asteraceae.html#anchor1360072">Asteraceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Balsaminaceae.html#anchor1280509">Balsaminaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Begoniaceae.html#anchor1230074">Begoniaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Asteraceae.html#anchor1360072"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Berberidaceae.html#anchor737658">Berberidaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Betulaceae.html#anchor1247127">Betulaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Boraginaceae.html#anchor1335696">Boraginaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Betulaceae.html#anchor1247127"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Brassicaceae.html#anchor1252562">Brassicaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Betulaceae.html#anchor1247127"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Butomaceae.html#anchor673842">Butomaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Buxaceae.html#anchor755365">Buxaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Calycanthaceae.html#anchor563967">Calycanthaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Cactaceae.html#anchor762983">Cactaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Campanulaceae.html#anchor1362215">Campanulaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Celtidaceae.html#anchor1173379">Cannabinaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Calycanthaceae.html#anchor563967"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Cannaceae.html#anchor711366">Cannaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Caprifoliaceae.html#anchor1357415">Caprifoliaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Brassicaceae.html#anchor1252562">Capparaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Caprifoliaceae.html#anchor1357415"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Caryophyllaceae.html#anchor765255">Caryophyllaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Celtidaceae.html#anchor1173379">Celtidaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Cercidiphyllaceae.html#anchor1405267">Cercidiphyllaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Amaranthaceae.html#anchor760642">Chenopodiaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Cleomaceae.html#anchor1255452">Cleomaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Clethraceae.html#anchor1283721">Clethraceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Cercidiphyllaceae.html#anchor1405267"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Colchicaceae.html#anchor679378">Colchicaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Commelinaceae.html#anchor718031">Commelinaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ruscaceae.html#anchor702643">Convallariaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Commelinaceae.html#anchor718031"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Convolvulaceae.html#anchor1331553">Convolvulaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Cornaceae.html#anchor1318851">Cornaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Commelinaceae.html#anchor718031"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Crassulaceae.html#anchor1175701">Crassulaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Cucurbitaceae.html#anchor1232425">Cucurbitaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Crassulaceae.html#anchor1175701"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Cupressaceae.html#anchor1366640">Cupressaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Commelinaceae.html#anchor718031"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Cyperaceae.html#anchor723829">Cyperaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Dioscoreaceae.html#anchor706219">Dioscoreaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Caprifoliaceae.html#anchor1357415">Dipsaccaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ruscaceae.html#anchor702643">Dracaenaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ebenacea.html#anchor1285890">Ebenaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Equisetaceae.html#anchor1375286">Equisetaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ebenacea.html#anchor1285890"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ericaceae.html#anchor1288171">Ericaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Dioscoreaceae.html#anchor706219"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Euphorbiaceae.html#anchor1237190">Euphorbiaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Fabaceae.html#anchor1227391">Fabaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Fagaceae.html#anchor1249260">Fagaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Salicaceae.html#anchor1242823">Flacourtiaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Fagaceae.html#anchor1249260"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/papaveraceae.html#anchor743372">Fumariaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Fagaceae.html#anchor1249260"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Gentianaceae.html#anchor1326680">Gentianaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Fagaceae.html#anchor1249260"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Geraniaceae.html#anchor1186579">Geraniaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Fagaceae.html#anchor1249260"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ginkgoaceae.html#anchor1364212">Ginkgoaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Haloragaceae.html#anchor213765">Haloragaceae</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ginkgoaceae.html#anchor1364212"> , </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Hamamelidaceae.html#anchor1178478">Hamamelidaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Asphodelaceae.html#anchor695439">Hemerocallidaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Aceraceae.html#anchor1269761">Hippocastanaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ginkgoaceae.html#anchor1364212"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Hyacinthaceae.html#anchor698222">Hyacinthaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Hydrangeaceae.html#anchor1321693">Hydrangeaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Iridaceae.html#anchor700294">Iridaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Juncaceae.html#anchor726486">Juncaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Iridaceae.html#anchor700294"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Lamiaceae.html#anchor1337944">Lamiaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Iridaceae.html#anchor700294"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Lardizabalaceae.html#anchor740271">Lardizabalaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Iridaceae.html#anchor700294"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Lauraceae.html#anchor575609">Lauraceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Liliaceae.html#anchor683580">Liliaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Linaceae.html#anchor1240229">Linaceae, </a></em><i><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Caprifoliaceae.html#anchor1357415">Linnaeaceae</a>, </i><em><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Campanulaceae.html#anchor1362215">Lobeliaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Liliaceae.html#anchor683580"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Lythraceae.html#anchor1188720">Lythraceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Magnoliaceae.html#anchor559183">Magnoliaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Malvaceae.html#anchor1262516">Malvaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Magnoliaceae.html#anchor559183"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Marantaceae.html#anchor713334">Marantaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Marsileaceae.html#anchor1373479">Marsileaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Moraceae.html#anchor1215121">Moraceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Marsileaceae.html#anchor1373479"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Musaceae.html#anchor1388903">Musaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Nelumbonaceae.html#anchor748613">Nelumbonaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Nyctaginaceae.html#anchor767596">Nyctaginaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Nelumbonaceae.html#anchor748613"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Nymphaeaceae.html#anchor555158">Nymphaeaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Cornaceae.html#anchor1318851">Nyssaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Nymphaeaceae.html#anchor555158"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Oleaceae.html#anchor1339690">Oleaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Nymphaeaceae.html#anchor555158"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Onagraceae.html#anchor1190948">Onagraceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Oxalidaceae.html#anchor1234678">Oxalidaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Paeoniaceae.html#anchor1180634">Paeoniaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/papaveraceae.html#anchor743372">Papaveraceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Passsifloraceae.html#anchor7406008">Passifloraceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Oxalidaceae.html#anchor1234678"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Phytolaccaceae.html#anchor770006">Phytolaccaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Oxalidaceae.html#anchor1234678"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Pinaceae.html#anchor1368904">Pinaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Piperaceae.html#anchor583990">Piperaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Veronicaceae.html#anchor1346413">Plantaginaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Piperaceae.html#anchor583990"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Platanaceae.html#anchor753114">Platanaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Plumbaginaceae.html#anchor772644">Plumbaginaceae</a>,<a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Piperaceae.html#anchor583990"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Poaceae.html#anchor729598">Poaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Polemoniaceae.html#anchor1291079">Polemoniaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Poaceae.html#anchor729598"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Polygonaceae.html#anchor775204">Polygonaceae</a>, <a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ruscaceae.html#anchor702643">Polygonataceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Poaceae.html#anchor729598"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Pontederiaceae.html#anchor721468">Pontederiaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Portulacaceae.html#anchor779055">Portulacaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Pontederiaceae.html#anchor721468"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Potamogetonaceae.html#anchor677034">Potamogetonaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Primulaceae.html#anchor1292987">Primulaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Lythraceae.html#anchor1188720">Punicaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Primulaceae.html#anchor1292987"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ranunculaceae.html#anchor746079">Ranunculaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Resedaceae.html#anchor1257698">Resedaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ranunculaceae.html#anchor746079"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Rhamnaceae.html#anchor1217499">Rhamnaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Rosaceae.html#anchor1219393">Rosaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Rubiaceae.html#anchor1328972">Rubiaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Primulaceae.html#anchor1292987"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ruscaceae.html#anchor702643">Ruscaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Rutaceae.html#anchor1277885">Rutaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Salicaceae.html#anchor1242823">Salicaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ruscaceae.html#anchor702643">Sansevieraceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Salicaceae.html#anchor1242823"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Aceraceae.html#anchor1269761">Sapindaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Saururaceae.html#anchor586308">Saururaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Saxifragaceae.html#anchor1182433">Saxifragaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Saururaceae.html#anchor586308"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Schisandraceae.html#anchor592030">Schisandraceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Scrophulariaceae.html#anchor1342491">Scrophulariaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Schisandraceae.html#anchor592030"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Smilaceae.html#anchor685850">Smilaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Solanaceae.html#anchor1333613">Solanaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Smilaceae.html#anchor685850"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Sparganiaceae.html#anchor732450">Sparganiaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Styracaceae.html#anchor1295271">Styracaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Taxaceae.html#anchor1371476">Taxaceae</a>, <a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Cupressaceae.html#anchor1366640">Taxodiaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Aizoaceae.html#anchor758088">Tetragoniaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Theaceae.html#anchor1297278">Theaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Malvaceae.html#anchor1262516">Tiliaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Styracaceae.html#anchor1295271"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Tropaeolaceae.html#anchor1260186">Tropaeolaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Styracaceae.html#anchor1295271"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Typhaceae.html#anchor734531">Typhaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Ulmaceae.html#anchor1222003">Ulmaceae</a>, <a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Urticaceae.html#anchor1225554">Urticaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Colchicaceae.html#anchor679378">Uvulariaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Caprifoliaceae.html#anchor1357415">Valerianaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Urticaceae.html#anchor1225554"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Verbenaceae.html#anchor1344722">Verbenaceae</a>, <a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Veronicaceae.html#anchor1346413">Veronicaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Urticaceae.html#anchor1225554"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Violaceae.html#anchor1244787">Violaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Urticaceae.html#anchor1225554"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Vitaceae.html#anchor1184476">Vitaceae, </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Asphodelaceae.html#anchor695439">Xanthorhoeaceae,</a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Urticaceae.html#anchor1225554"> </a><a href="http://www.botany.wisc.edu/garden/UW-Botanical_Garden/Zingiberaceae.html#anchor715188">Zingiberaceae</a></em></b></td></tr></tbody></table><p></p><p align="left"> </p><blockquote> <p><b><font color="#187534">* Base on the APGII system of plant classification, some families are grouped together as one family.</font></b></p></blockquote><p align="left"> </p><p> </p> text/html 2012-09-16T14:14:25+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی Juglandaceae 2 http://newbotany.mihanblog.com/post/287 <p align="left"> <br><font size="3"> </p><center><b></b>&nbsp;</center><p align="left"><br> </p><center>YYPG SYNONYMS:<big><br>Engelhardtiaceae, Platycaryaceae<br></big></center><p align="left"><br><font size="5"> </p><center>Walnut Family</center><p align="left"></font><br> </p><center><font size="3">Juglandaceae found in keys:<br><a href="http://www.plantsystematics.org/cgi-bin/dol/dol_diagkey.pl?matrix_id=3&amp;matrix=angi_matrix"><img src="http://www.plantsystematics.org/images/key_icon.jpg" width="30"> Families of Dicotyledons</a><br><br></font></center><p align="left"> </p><center> <table border="1"> <tbody> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/cgi/gallery_query?q=Juglandaceae">TAMU Image Gallery</a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/Jugland.htm">Gerald Carr images</a></td> <td><a style="text-decoration: none;" href="http://images.google.com/images?q='Juglandaceae'">GOOGLE</a></td></tr></tbody></table><br><br> <center> <table border="1"> <tbody> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td colSpan="8" align="center">156 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 80:</td> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/fm18/r/Juglandaceae_Alfaroa_costaricensis_15889.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/fm18/8_22_05/uploadsavegre1/DSC_0548.JPG.5.thb"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Alfaroa.html">Alfaroa</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Alfaroa%20costaricensis.html">costaricensis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/fm18/r/Juglandaceae_Alfaroa_costaricensis_15928.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/fm18/8_23_05/uploadsavegre2/DSC_1068.JPG.5.thb"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Alfaroa.html">Alfaroa</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Alfaroa%20costaricensis.html">costaricensis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_sp_13014.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05_1/2005_05_18_up2/DSC_3149.JPG.35.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_sp_13215.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_21_05_1/2005_05_20_up2/DSC_3556.JPG.54.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_sp_13217.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_21_05_1/2005_05_20_up2/DSC_3560.JPG.56.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_sp_13216.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_21_05_1/2005_05_20_up2/DSC_3557.JPG.55.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_sp_13015.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05_1/2005_05_18_up2/DSC_3156.JPG.36.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_13212.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_21_05_1/2005_05_20_up2/DSC_3541.JPG.51.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_6148.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/7_10_04/Lower_Treman1_up/Carya_bark.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_24082.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/8_14_06/upload146/DSCN2030.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_36253.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/2_1_10/upload356/Carya_cord.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_31955.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/6_7_08/upload279/IMG_0626.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_31954.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/6_7_08/upload279/IMG_0625.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_6144.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/7_10_04/Lower_Treman1_up/Carya_1.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_13210.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_21_05_1/2005_05_20_up2/DSC_3538.JPG.49.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_13211.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_21_05_1/2005_05_20_up2/DSC_3539.JPG.50.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_6147.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/7_10_04/Lower_Treman1_up/Carya_4.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_6146.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/7_10_04/Lower_Treman1_up/Carya_3.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_36256.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/2_1_10/upload356/Carya_cord_buds.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_36255.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/2_1_10/upload356/Carya_cordiformis.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_36254.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/2_1_10/upload356/Carya_cordif.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_41957.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/7_16_12_2/upload513/Carya_cordiformis.jpg.thb"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_6149.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/7_10_04/Lower_Treman1_up/Carya_bark_2.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_cordiformis_6145.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/7_10_04/Lower_Treman1_up/Carya_2.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20cordiformis.html">cordiformis</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_glabra_24210.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/8_29_06_s/DSC_3015.JPG.28.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20glabra.html">glabra</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_glabra_24211.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/8_29_06_s/DSC_3013.JPG.29.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20glabra.html">glabra</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_illinoensis_32743.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/8_5_08/upload288/Carya_0716.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20illinoensis.html">illinoensis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_illinoensis_8697.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/9_13_04/upload62/Carya2.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20illinoensis.html">illinoensis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_illinoensis_38013.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/8_13_10/upload405/IMG_3480.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20illinoensis.html">illinoensis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_illinoensis_10166.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/1_14_05/2005_01_14_up/Carya_illinoensis_Austin.tif.1.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20illinoensis.html">illinoensis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_illinoensis_38014.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/8_13_10/upload405/IMG_3481.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20illinoensis.html">illinoensis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_illinoensis_32742.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/8_5_08/upload288/Carya_0714.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20illinoensis.html">illinoensis</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_illinoensis_5847.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_28_04_1/group51_up/Carya_ill.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20illinoensis.html">illinoensis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_illinoensis_8696.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/9_13_04/upload62/Carya.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20illinoensis.html">illinoensis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_illinoensis_32744.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/8_5_08/upload288/Carya_illin_0713.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20illinoensis.html">illinoensis</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_laneyi_13219.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_21_05_1/2005_05_20_up2/DSC_3563.JPG.58.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20laneyi.html">laneyi</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_laneyi_13218.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_21_05_1/2005_05_20_up2/DSC_3561.JPG.57.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20laneyi.html">laneyi</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_ovata_2043.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/toupload68/Carya2.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20ovata.html">ovata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_ovata_2042.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/toupload68/Carya1.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20ovata.html">ovata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_ovata_1865.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/toupload56/Carya1.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20ovata.html">ovata</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_ovata_13219.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_21_05_1/2005_05_20_up2/DSC_3563.JPG.58.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20ovata.html">ovata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_ovata_13213.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_21_05_1/2005_05_20_up2/DSC_3542.JPG.52.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20ovata.html">ovata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_ovata_23946.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/8_10_06/upload144/DSCN1933.JPG.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20ovata.html">ovata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_ovata_13214.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_21_05_1/2005_05_20_up2/DSC_3545.JPG.53.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20ovata.html">ovata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Carya_ovata_2044.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/toupload68/Carya3.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20ovata.html">ovata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/robbin/r/Juglandaceae_Carya_ovata_9307.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/robbin/10_13_04/upload64/Carya_ovata.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20ovata.html">ovata</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/mha8/r/Juglandaceae_Carya_tomentosa_4560.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/mha8/11_9_03/DOL_21Sept/mac01518.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Carya.html">Carya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Carya%20tomentosa.html">tomentosa</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Juglandaceae_Cyclocarya_paliurus_30382.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_31_08_1/oeploa597/ndsc_9065.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cyclocarya.html">Cyclocarya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cyclocarya%20paliurus.html">paliurus</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Juglandaceae_Cyclocarya_paliurus_30380.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_31_08_1/oeploa597/ndsc_9058.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cyclocarya.html">Cyclocarya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cyclocarya%20paliurus.html">paliurus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Juglandaceae_Cyclocarya_paliurus_30379.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_31_08_1/oeploa597/ndsc_9057.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cyclocarya.html">Cyclocarya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cyclocarya%20paliurus.html">paliurus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Juglandaceae_Cyclocarya_paliurus_30378.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_31_08_1/oeploa597/ndsc_9051.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cyclocarya.html">Cyclocarya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cyclocarya%20paliurus.html">paliurus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Juglandaceae_Cyclocarya_paliurus_30377.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_31_08_1/oeploa597/ndsc_9049.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cyclocarya.html">Cyclocarya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cyclocarya%20paliurus.html">paliurus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Juglandaceae_Cyclocarya_paliurus_30381.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_31_08_1/oeploa597/ndsc_9061.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cyclocarya.html">Cyclocarya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cyclocarya%20paliurus.html">paliurus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Juglandaceae_Cyclocarya_paliurus_30376.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_31_08_1/oeploa597/ndsc_9047.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cyclocarya.html">Cyclocarya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cyclocarya%20paliurus.html">paliurus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Juglandaceae_Cyclocarya_paliurus_30375.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_31_08_1/oeploa597/ndsc_9041.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cyclocarya.html">Cyclocarya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cyclocarya%20paliurus.html">paliurus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Juglandaceae_Cyclocarya_paliurus_30374.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_31_08_1/oeploa597/ndsc_9038.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cyclocarya.html">Cyclocarya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cyclocarya%20paliurus.html">paliurus</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/jdelaet/r/Juglandaceae_Cyclocarya_paliurus_30373.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/1_31_08_1/oeploa597/ndsc_9035.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Cyclocarya.html">Cyclocarya</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Cyclocarya%20paliurus.html">paliurus</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_13000.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05/2005_05_18_up/DSC_3088.JPG.21.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12992.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05/2005_05_18_up/DSC_3042.JPG.13.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12991.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05/2005_05_18_up/DSC_3033.JPG.12.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12990.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05/2005_05_18_up/DSC_3026.JPG.11.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12989.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05/2005_05_18_up/DSC_3014.JPG.10.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12988.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05/2005_05_18_up/DSC_3009.JPG.9.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12987.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05/2005_05_18_up/DSC_3004.JPG.8.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12986.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05/2005_05_18_up/DSC_3002.JPG.7.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12638.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_8_05/2005_05_07_up/DSC_2335.JPG.25.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12644.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_8_05/2005_05_07_up/DSC_2355.JPG.31.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12643.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_8_05/2005_05_07_up/DSC_2352.JPG.30.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12642.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_8_05/2005_05_07_up/DSC_2351.JPG.29.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12641.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_8_05/2005_05_07_up/DSC_2348.JPG.28.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12639.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_8_05/2005_05_07_up/DSC_2339.JPG.26.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12640.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_8_05/2005_05_07_up/DSC_2343.JPG.27.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12993.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05/2005_05_18_up/DSC_3052.JPG.14.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12634.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_8_05/2005_05_07_up/DSC_2322.JPG.21.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_13001.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05/2005_05_18_up/DSC_3097.JPG.22.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12999.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05/2005_05_18_up/DSC_3081.JPG.20.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12645.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_8_05/2005_05_07_up/DSC_2356.JPG.32.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12998.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05/2005_05_18_up/DSC_3072.JPG.19.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_12994.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/kcn2/5_18_05/2005_05_18_up/DSC_3054.JPG.15.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20ailantifolia.html">ailantifolia</a></td> <td><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/lkelly/r/Juglandaceae_Juglans_californica_15197.html" target="_top"><img border="0" src="http://www.plantsystematics.org/users/lkelly/6_28_05/cali_up_6/jug_cal_pist.jpg.thb.jpg"></a><br><a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Juglans.html">Juglans</a> <a style="text-decoration: none;" href="http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Juglans%20californica.html">californica</a></td></tr> <tr bgColor="#e7f9e7"></tr></tbody></table> <table> <tbody> <tr> <td></td> <td> <form action="/taxpage/0/80/159/family/Juglandaceae.html"><input value="NEXT SET OF IMAGES" type="submit"></form></td></tr></tbody></table></center></center><a href="http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Juglandaceae_Juglans_ailantifolia_13001.html" target="_top"></a></font> text/html 2012-09-16T14:07:02+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی Juglandaceae http://newbotany.mihanblog.com/post/286 <p align="left"> </p><h3>Classification</h3><div id="classification_browser" class="browsable classifications"> <script type="text/javascript" src="/javascripts/taxa-navigation_packaged.js?1347537708"></script> <ul><li><a href="http://eol.org/pages/11660866/entries/38500412/overview">Cellular organisms</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/11660866/entries/38500412/overview" data_url="/pages/11660866/entries/38500412/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/2908256/entries/38714833/overview">Eukaryota</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/2908256/entries/38714833/overview" data_url="/pages/2908256/entries/38714833/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/10460529/entries/38721706/overview">Viridiplantae</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/10460529/entries/38721706/overview" data_url="/pages/10460529/entries/38721706/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/11823577/entries/38725770/overview">Streptophyta</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/11823577/entries/38725770/overview" data_url="/pages/11823577/entries/38725770/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/11824138/entries/38726464/overview">Streptophytina</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/11824138/entries/38726464/overview" data_url="/pages/11824138/entries/38726464/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/2913521/entries/38726465/overview">Embryophyta</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/2913521/entries/38726465/overview" data_url="/pages/2913521/entries/38726465/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/4494/entries/38732548/overview">Tracheophyta</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/4494/entries/38732548/overview" data_url="/pages/4494/entries/38732548/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/11830053/entries/38732900/overview">Euphyllophyta</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/11830053/entries/38732900/overview" data_url="/pages/11830053/entries/38732900/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/6152932/entries/38732901/overview">Spermatophyta</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/6152932/entries/38732901/overview" data_url="/pages/6152932/entries/38732901/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/282/entries/38733760/overview">Magnoliophyta</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/282/entries/38733760/overview" data_url="/pages/282/entries/38733760/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/283/entries/38757479/overview">Eudicotyledons</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/283/entries/38757479/overview" data_url="/pages/283/entries/38757479/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/11853616/entries/38760084/overview">Core eudicotyledons</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/11853616/entries/38760084/overview" data_url="/pages/11853616/entries/38760084/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/2506095/entries/38804203/overview">Rosids</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/2506095/entries/38804203/overview" data_url="/pages/2506095/entries/38804203/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/8669887/entries/38804549/overview">Fabids</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/8669887/entries/38804549/overview" data_url="/pages/8669887/entries/38804549/tree">+</a><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/4184/entries/38804550/overview">Fagales</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/4184/entries/38804550/overview" data_url="/pages/4184/entries/38804550/tree">+</a><ul class="branch"><li class="current"><span class="current">Juglandaceae</span><ul class="branch"><li><a href="http://eol.org/pages/5349060/entries/38805185/overview">Alfaroa</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/5349060/entries/38805185/overview" data_url="/pages/5349060/entries/38805185/tree">+</a></li><li><a href="http://eol.org/pages/5349074/entries/38805205/overview">Alfaropsis</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/5349074/entries/38805205/overview" data_url="/pages/5349074/entries/38805205/tree">+</a></li><li><a href="http://eol.org/pages/2872258/entries/38805196/overview">Annamocarya</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/2872258/entries/38805196/overview" data_url="/pages/2872258/entries/38805196/tree">+</a></li><li><a href="http://eol.org/pages/38128/entries/38805140/overview">Carya</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/38128/entries/38805140/overview" data_url="/pages/38128/entries/38805140/tree">+</a></li><li><a href="http://eol.org/pages/2872265/entries/38805194/overview">Cyclocarya</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/2872265/entries/38805194/overview" data_url="/pages/2872265/entries/38805194/tree">+</a></li><li><a href="http://eol.org/pages/2872267/entries/38805198/overview">Engelhardia</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/2872267/entries/38805198/overview" data_url="/pages/2872267/entries/38805198/tree">+</a></li><li><a href="http://eol.org/pages/21245044/entries/38805207/overview">Environmental samples</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/21245044/entries/38805207/overview" data_url="/pages/21245044/entries/38805207/tree">+</a></li><li><a href="http://eol.org/pages/38394/entries/38805151/overview">Juglans</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/38394/entries/38805151/overview" data_url="/pages/38394/entries/38805151/tree">+</a></li><li><a href="http://eol.org/pages/5349290/entries/38805202/overview">Oreomunnea</a> <a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/5349290/entries/38805202/overview" data_url="/pages/5349290/entries/38805202/tree">+</a></li><li class="show_tree_count">2 more...<a class="show_tree" href="http://eol.org/pages/4299/entries/38805139/overview?full=true" data_url="/pages/4299/entries/38805139/tree?full=true">show full tree</a></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></div> text/html 2012-09-16T13:56:30+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی Fruit Terminology http://newbotany.mihanblog.com/post/285 <p align="left"> </p><center><font size="4" face="arial"><b>Fruit Terminology Part 1</b></font></center><p align="left"> </p><p> <center> <table border="1" cellSpacing="0" cellPadding="0"> <tbody> <tr><!-- Row 1 Column 1 --> <td bgColor="#8000ff"> <div align="center"><font size="-1"> <a href="http://waynesword.palomar.edu/termfr2.htm"><font color="#ffffff" face="arial"><b>Fruit Terminology 2</b></font></a> </font></div></td> <td bgColor="#00ff00"> <div align="center"><font size="-1"> <a href="http://waynesword.palomar.edu/termfr3.htm"><font face="arial"><b>Fruit Terminology 3</b></font></a> </font></div></td> <td bgColor="#ff3118"> <div align="center"><font size="-1"> <a href="http://waynesword.palomar.edu/termfr4.htm"><font color="#ffffff" face="arial"><b>Fruit Terminology 4</b></font></a> </font></div></td> <td bgColor="#000000"> <div align="center"><font size="-1"> <a href="http://waynesword.palomar.edu/fruitid1.htm"><font color="#ffffff" face="arial"><b>Major Fruit Types</b></font></a> </font></div></td></tr></tbody></table></center><p align="left"> </p><p> <center><font size="4" face="arial"><b>A. General Fruit Terminology</b></font> <p> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/ovary1.gif" width="462" height="259"></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="3" cellPadding="3" width="98%"> <tbody> <tr><!-- Row 1 Column 1 --> <td><b> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/3carpel1.gif" width="139" height="137"></center></b></td><!-- Row 1 Column 2 --> <td><font size="4"><b>Carpel:</b> Leaf-like megasporophyll bearing one or more ovules on the inner surface. In dehiscent dry fruits that split open, carpels are represented by the seed-bearing sections. Carpels are difficult to distinguish in dry, indehiscent fruits (e.g. nuts) and fleshy fruits (e.g. berries). Carpels are the innermost parts of a complete flower and they are united to form the gynoecium (pistil).</font> </td></tr></tbody></table></center> <p> <hr> <p><a name="pod"></a> <center><font size="4" face="arial"><b>B. Dehiscent Dry Fruits (Split Open At Maturity)</b></font></center> <p> <center><font color="#ff3118" size="4" face="arial"><b>1. Legume or Pod:</b></font><font size="4"> <b>Composed of one carpel.</b></font><br><font size="2" face="arial"><b>Note: Some legumes are indehiscent and do not split open.</b></font></center> <p> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/legume1.gif" width="554" height="339"></center> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="95%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">A legume (such as a bean pod) is composed a one folded carpel. It splits lengthwise along two seams into two sections, each of which represents half of a carpel. Some legume pods, such as carob and mesquite, are indehiscent and do not split open. </font></td></tr></tbody></table></center> <p> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/pnut3.jpg" width="457" height="264"></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="95%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">The peanut (<b>Arachis hypogea</b>) is a dehiscent legume that is harvested from below the soil. The legume was originally formed above ground following pollination. After fertilization, the flower stalk of the peanut curves downward, and the developing pod is forced into the ground by the proliferation and elongation of cells under the ovary. The pod typically contains two seeds, each with a papery seed coat. Peanut seeds are eaten raw, salted and roasted. Peanuts are ground into peanut butter and Thai peanut sauce, and the expressed oil is used in cooking. Peanuts are also used in cookies, peanut brittle and candy bars.</font> </td></tr></tbody></table></center> <p> <center> <table border="5" cellSpacing="0" cellPadding="5" bgColor="#d0b060"> <tbody> <tr> <td> <center><b><a href="http://waynesword.palomar.edu/plmay99.htm#carob">See Indehiscent Pods Of Carob Tree</a><br><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph8.htm#peanut">A Peanut Plant With Subterranean Pod</a><br><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph33.htm">Assorted Legumes Used For Vegetables</a> </b></center></td></tr></tbody></table></center> <p> <hr> <p><a name="loment"></a> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="95%"> <tbody> <tr> <td><font size="4"><b>Note:</b> Some legume fruits are indehiscent, including the carob tree, mesquite and honey locust. In addition, some legume fruits are oblong, rounded, kidney-shaped (reniform), or coiled (spiral-shaped), such as sweet clover (<b>Melilotus alba</b> and <b>M. officinalis</b>), black medic (<b>Medicago lupulina</b>), bur clover (<b>M. polymorpha</b>) and alfalfa (<b>M. sativa</b>). Some specialized legume fruits (called loments) break apart into indehiscent, seed-bearing segments. A good example of a loment is the fruit of crown vetch (<b>Coronilla varia</b>), a European wildflower that is naturalized throughout parts of North America. The slender pods are constricted between the seed-bearing segments. </font></td></tr></tbody></table></center> <p> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/coroni4b.jpg" width="479" height="346"></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="95%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">Crown vetch (<b>Coronilla varia</b>) from Palomar Mountain in San Diego County, California. Note the slender legume fruit (called a loment) with constrictions between the seed-bearing segments. The fruit breaks apart transversely into seed-bearing sections. This attractive European wildflower has become a troublesome weed in parts of North America. It has been planted on road cuts for erosion control, but is a very invasive perennial with creeping rhizomes and prolific seed production.</font> </td></tr></tbody></table></center> <p> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/desmodb.gif" width="353" height="236"></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="95%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">Stick-tights or beggar's-ticks (<b>Desmodium cuspidatum</b>) produces slender loments that break into small, one-seeded joints covered with tiny barbed hairs. The individual joints are so flat that they are exceedingly difficult to remove from your socks. Like little flat ticks, you must individually pull off each one. This can be exasperating when your socks are covered with them. Several species of this remarkable hitchhiking herb are native to the midwestern and eastern United States.</font> </td></tr></tbody></table></center> <p> <center> <table border="5" cellSpacing="0" cellPadding="5" bgColor="#d0b060"> <tbody> <tr> <td> <center><b><a href="http://waynesword.palomar.edu/plmay98.htm#list">The Wayne's Word Top 17 Hitchkiking Plants</a><br><a href="http://waynesword.palomar.edu/fruitid1.htm">The Classification Of Major Types Of Fruits</a> </b></center></td></tr></tbody></table></center> <p> <hr> <p> <center><font color="#ff3118" size="4" face="arial"><b>2. Capsule:</b></font><font size="4"> <b>Composed of several fused carpels.</b></font></center> <p> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/capsule1.gif" width="438" height="202"></center> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="95%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">The separate carpels of a true capsule were originally fused together to form the pistil or gynoecium. They separate along the septa or along the locules between septa. </font></td></tr></tbody></table></center> <p><a name="poricidal"></a> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/capsule2.gif" width="546" height="379"></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="95%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">Four methods of dehiscence in capsules: The carpels may separate along the septa or along the locules between the septa. Some capsules dehisce by a lid that falls off exposing the seeds. Poppies of the genus <b>Papaver</b>, including the opium poppy (<b>P. somniferum</b>), dehisce by small apical pores near the top of the capsule. As the capsule moves back and forth in the wind, the seeds are released like a pepper shaker. </font></td></tr></tbody></table></center> <p> <center> <table border="5" cellSpacing="0" cellPadding="5" bgColor="#d0b060"> <tbody> <tr> <td> <center><b><a href="http://waynesword.palomar.edu/fruitid8.htm#liquidambar">Capsule Cluster Of Liquidambar Tree</a><br><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph31.htm#purslanefr">See Circumscissile Capsule Of Purslane</a><br><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph16.htm#witch">See Exploding Capsules Of Witch Hazel</a><br><a href="http://waynesword.palomar.edu/plaug97.htm">See Article About Mexican Jumping Beans</a><br><a href="http://waynesword.palomar.edu/ww0801.htm">Devil's Claws: Amazing Hitchhiking Capsules</a><br><a href="http://waynesword.palomar.edu/opium.htm">Opium Poppy Capsule: Source Of Raw Opium</a> </b></center></td></tr></tbody></table></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="95%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">It sould be noted here that some capsules are indehiscent. Their carpels do not separate and release the seeds. Two examples of plants with indehiscent capsules are the South African baobab tree (<b>Adansonia digitata</b>) and two species of South African gardenias (<b>Gardenia thunbergii</b> and <b>G. volkensii</b>). The seed pods of South African gardenias are chewed opened by large herbivores, and the seeds are dispersed in their feces.</font> </td></tr></tbody></table></center> <p><a name="baobab"></a> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/baobab1b.jpg" width="583" height="346"></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="95%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">Indehiscent capsule of the baobab tree (<b>Adansonia digitata</b>). Left: A dry fruit showing the velvety outer exocarp. Right: Longitudinal section of a dry fruit showing the large, angular seeds. Each seed is embedded in a white pulp which has a pleasant tart flavor. The lower left seed has been removed from the pulp. The common names of "cream-of-tarter tree" and "lemonade tree" are derivied from the powdered pulp which is mixed which water to make a refreshing drink. Baboons tear open the fruits to eat this tasty pulp.</font> </td></tr></tbody></table></center> <p> <center> <table border="5" cellSpacing="0" cellPadding="5" bgColor="#d0b060"> <tbody> <tr> <td> <center><b><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph42.htm">Indehiscent Capsules of South African Gardenias</a><br><a href="http://waynesword.palomar.edu/trmar98.htm#baobab">See Photo Of A South African Baobab Tree</a></b></center></td></tr></tbody></table></center> <p> <hr> <p> <center><font color="#ff3118" size="4" face="arial"><b>3. Follicle:</b></font><font size="4"> <b>One carpel that splits along one seam.</b></font></center> <p> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/follicl1.gif" width="559" height="297"></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="95%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">The single carpel of a follicle splits open along one seam. When completely opened, the carpel resembles a thick, dried leaf. It is easy to see that the single carpel of a follicle is a modified, seed-bearing leaf (megasporophyll). </font></td></tr></tbody></table></center> <p> <center> <table border="5" cellSpacing="0" cellPadding="5" bgColor="#d0b060"> <tbody> <tr> <td> <center><b><a href="http://waynesword.palomar.edu/plfeb99b.htm">Parachute Seeds Of The Milkweed</a><br><a href="http://waynesword.palomar.edu/fruitid3.htm#larkspur2">Follicles Of Scarlet Larkspur &amp; Peony</a><br><a href="http://waynesword.palomar.edu/ww0602.htm#sterculia">Follicle Of The Indian Almond (Sterculia)</a><br><a href="http://waynesword.palomar.edu/trmar98c.htm">Follicles Of The Primitive Magnolia Family</a> </b></center></td></tr></tbody></table></center> <p> <hr> <p> <center><font color="#ff3118" size="4" face="arial"><b>4. Silique:</b></font><font size="4"> <b>Two carpels separated by a seed-bearing septum.</b></font></center> <p> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/silique1.gif" width="528" height="324"></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="95%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">The silique is an elongate fruit composed of two carpels separated by a seed-bearing partition. The silicle is very similar except it is much shorter (less than twice as long as broad). Siliques and silicles have parietal placentation. They are the characteristic fruits of the mustard family (Brassicaceae). Some members of the mustard family have siliques that do not split longitudinally into two separate carpels. For example, fruits of the radish (<b>Raphanus sativus</b>) split transversely into seed-bearing sections (joints). </font></td></tr></tbody></table></center> <p><a name="cardamine"></a> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/wcress6.jpg" width="626" height="397"></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="98%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">The overlapping seeds of bitter cress (<b>Cardamine</b>) are connected to alternate edges of the septum within each locule. The minute seeds are attached to both margins of the central septum. This revelation requires the skillful use of a dissecting microscope. In the <b>Jepson Flora of California</b> (1993), this genus keys out under "one row of seeds in each locule," without mentioning the alternating seed attachments along both edges of the septum. Apparently, the superficial appearance of the overlapping seeds in a single file is the defining character for the key.</font> </td></tr></tbody></table></center> <p> <center> <table border="5" cellSpacing="0" cellPadding="2" bgColor="#000000"> <tbody> <tr> <td><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/cardam4.jpg" width="483" height="320"></td></tr></tbody></table></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="98%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">A species of bitter cress (<b>Cardamine</b>) collected along the damp seepage area of a lawn in northern San Diego County. It is an annual with a fibrous root system (without rhizomes). The leafy stems are erect or ascending (curving upward from the base). The leaves are odd pinnate with 2 or three pairs of leaflets. This species of bitter cress greatly resembles the European annual <b>C. flexuosa</b> With. Another native species reported for San Diego County (<b>C. oligosperma</b> Torrey &amp; A. Gray) has similar compound leaves; however, it has a distinct basal leaf rosette that is lacking in this species. It is interesting to note that <b>C. flexuosa</b> With. has now been added to the San Diego Natural History Museum on-line <a href="http://www.sdnhm.org/research/botany/sdplants/list-families.html">Checklist of Vascular Plants of San Diego County</a>.</font> </td></tr></tbody></table></center> <p><a name="watercress"></a> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/wcress1.jpg" width="609" ?height="360"></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="98%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">The seeds of water cress (<b>Rorippa nasturtium-aquaticum</b>) are connected along both margins of the septum within each locule. In the <b>Jepson Flora of California</b> (1993), this species keys out under "two rows of seeds in each locule." Although <b>Cardamine</b> also has seeds attached in two rows, the seeds are overlapping and do not appear distinctly 2-ranked. In <b>Rorippa</b> the seeds appear more distinctly two-ranked, and this is apparently a defining character for the key.</font> </td></tr></tbody></table></center> <p> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/capsel1.jpg" width="483" height="331"></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="95%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">Inflorescence (raceme) of shepherd's-purse (<b>Capsella bursa-pastoris</b>), a common European annual that is naturalized in southern California. The silicles are inverted heart-shaped (obcordate). The membranous partitions remain on the pedicels long after the valves of the silicles have fallen away.</font> </td></tr></tbody></table></center> <p> <center><img src="http://waynesword.palomar.edu/images/lunari1.gif" width="497" height="330"></center> <p> <center> <table border="0" cellSpacing="5" cellPadding="5" width="95%"> <tbody> <tr> <td><font size="4">Moonwort (<b>Lunaria annua</b>), a European annual or biennial naturalized in California. The fruits of this species are called silicles because they are broad compared with the elongate and slender siliques. Generally silicles are only twice as long as broad (or less). The septum of each silicle remains attached to the dried flower stalk, long after the valves and seeds have fallen away</font></td></tr></tbody></table></center></center> text/html 2012-09-16T13:48:41+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی Anacardiaceae http://newbotany.mihanblog.com/post/284 <p align="left"> </p><center><font size="5"><b>The Sumac Family :Anacardiaceae</b></font></center><p align="left"> </p><p> <center><font size="4" face="arial"><b>Images Of Plants In This Fascinating Family</b></font></center><p align="left"> </p><p> <center> <table border="8" cellSpacing="0" cellPadding="15" bgColor="#ffffc6"> <tbody> <tr> <td noWrap=""><b> <ol> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#cashew">Cashew (Anacardium occidentale)</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#hogplum">Hog Plum (Spondias mombin)</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#kaffirplum">Kaffir Plum (Harpephyllum caffrum)</a> <br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#mango">Mango (Mangifera indica)</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#pistachio">Pistachio Nut (Pistacia vera)</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#pistache">Chinese Pistachio (Pistacia chinensis)</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#mastic">Gum Mastic (Pistacia lentiscus)</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#pepper">South American Pepper Trees</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#sqbush">Basket Bush &amp; Smooth Sumac</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#lemonade">Lemonade Berry (Rhus integrifolia)</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#sugar">Sugar Bush (Rhus ovata)</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#laurel">Laurel Sumac (Rhus laurina)</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#elephant">Elephant Tree #1 (Pachycormus discolor)</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#elephant2">Elephant Tree #2 (Operculicarya decaryi)</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ecoph43.htm#burdekin">Burdekin Plum (Pleiogynium solandri)</a><br> <li><a href="http://waynesword.palomar.edu/ww0802.htm">Poison Oak and Ivy (Toxicodendron</a></li></ol></b></td></tr></tbody></table></center> text/html 2012-09-16T13:21:44+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی Plant Classification http://newbotany.mihanblog.com/post/283 <p align="left"> </p><h1>&nbsp;</h1><p>The plant kingdom is very diverse. Plants can be vascular or non-vascular. Non vascular plants in mosses (byrophta), hornworts (anthocerphyta) and liverworts (hepaticophta). These plants tend to be low to the ground and live in wetter areas. The vascular plants have phoelom and xylem. Phoelom and xylem allow vascular plants to live away from water. The vascular plants can be have seeds. The ferns (pteriphyta) reproduce by spores and don't use seeds for reproduction. Plants that reproduce by seed can have naked seeds (gymnosperms) or covered seeds (angiosperms). The gymnosperms include conifers (coniferophyta), cycads (cycadophyta), ginko trees (ginkophyta), or gnetophyta. Conifers include evergreens and are more hardy than deciduous trees. Cycads live in tropical areas and tend to be toxic. Ginko trees are are a very resilient and have no natural predators. Gnetophyta are strange plants. This is where all the plants that are not quite understood are put. Everyone is familiar with angiosperms. They tend to be the dominant plant in most areas. They form the pretty flowers you see or fruits like <a href="http://bioweb.uwlax.edu/bio203/s2012/paukert_ryan/" target="_blank">apples</a> or <a href="http://bioweb.uwlax.edu/bio203/s2012/montesin_elis/" target="_blank">watermelon</a>. Angiosperms can be monocots (liliopsida) or eudicots. A well known monocot is sweet corn. <br><a title="Phylogenic Tree of Plants made by myself"><img alt="Phylogenic Tree of Plants made by myself" src="http://bioweb.uwlax.edu/bio203/s2012/disrud_sama/templates/Big%20tree%20redone.png" width="898" height="376"></a><br></p> text/html 2012-09-16T13:17:26+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی Flowering Plants http://newbotany.mihanblog.com/post/282 <p align="left"> </p><ul><p align="left"> </p><li><div align="left"><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Ranunculaceae"><img border="2" alt="Buttercup" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower3.jpg" width="189" height="165"></a> <a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Ranunculaceae"><img border="2" alt="Buttercup" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower4.jpg" width="180" height="177"></a> </div></li></ul><p align="left"> </p><hr><p align="left"> </p><li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Lauraceae" name="b _laur">Lauraceae Family</a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Lauraceae"><img border="2" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower5.jpg" width="181" height="176"></a> </li></ul> <hr> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Papaveraceae" name="b_papa">Papaveraceae Family</a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Papaveraceae"><img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower6.jpg" width="138" height="151"></a> <a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Papaveraceae"><img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower7.jpg" width="148" height="168"></a> </li></ul> <hr> <li><a name="b_brass">Brassicaceae Family</a> <ul> <li><a name="b_brass"><img border="2" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower8.jpg" width="193" height="276"></a> </li></ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Rosaceae" name="b_rosa">Rosaceae Family: </a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Rosaceae"><img border="2" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower9.jpg" width="178" height="150"> <img border="2" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower10.jpg" width="183" height="152"> </a></li></ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Fabaceae" name="b_fab">Fabaceae Family:</a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Fabaceae"> <img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower11.jpg" width="260" height="209"> <img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower12.jpg" width="135" height="247"></a> </li></ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Euphorbiaceae" name="b_euphor">Euphorbiaceae Family: </a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Euphorbiaceae"><img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower13.jpg" width="119" height="178"> <img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower14.jpg" width="357" height="182"></a> </li></ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Cactaceae" name="b_cact">Cactaceae Family:</a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Cactaceae"> <img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower15.jpg" width="542" height="409"></a> </li></ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Lamiaceae" name="b_lam">Lamiaceae Family:</a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Lamiaceae"> <img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower16.jpg" width="170" height="327"> <img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower17.jpg" width="164" height="342"></a> </li></ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Solanaceae" name="b_solan">Solanaceae Family</a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Solanaceae"><img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower18.jpg" width="280" height="216"></a> </li></ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Apiaceae" name="b_apiac">Apiaceae Family</a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Apiaceae"><img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower19.jpg" width="149" height="178"> </a></li></ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Cucurbitaceae" name="b_cucurb">Cucurbitaceae Family </a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Cucurbitaceae"><img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower20.jpg" width="233" height="183"></a> </li></ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Asteraceae" name="b_aster">Asteraceae Family </a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Asteraceae"><img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower21.jpg" width="471" height="214"></a> </li></ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Poaceae" name="b_poa">Poaceae Family</a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Poaceae"><img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower22.jpg" width="155" height="230"> <img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower23.jpg" width="360" height="290"></a> </li></ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Liliaceae" name="b_lili">Liliaceae Family</a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Liliaceae"><img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower24.jpg" width="144" height="199"> <img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower2.jpg" width="148" height="176"></a> </li></ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Orchidaceae" name="b_orchid">Orchidaceae Family </a> <ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/floweringplants.htm#Orchidaceae"><img border="0" src="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/images/flowers/flower25.jpg" width="147" height="196"></a> </li></ul> <li><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/assignments/chap_24.htm">Assignments</a> <li style="direction: ltr;"><a href="http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/glossary/glossary.htm">Glossary</a> </li> text/html 2012-09-16T13:10:00+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی Lamiaceae http://newbotany.mihanblog.com/post/281 <p align="left"> </p><table border="0" cellSpacing="1" cellPadding="0" width="100%" align="center"> <tbody> <tr> <td class="text14px" bgColor="#ebebeb" height="21" width="95%"> <div align="center"><font color="#0000ff"><font color="#0000ff"><b class="Headlines16pt-bold">Lamiaceae - Mint Family</b></font><!-- #EndEditable --></font></div></td> <td class="text14px" height="21"><!-- #BeginEditable "head_image" --><img src="http://plant-life.org/images/Mint_.jpg" width="60" height="60"><!-- #EndEditable --></td></tr> <tr bgColor="#ebebeb"> <td class="text14px" height="26" colSpan="2"> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" align="center"> <tbody> <tr> <td height="30" width="14%" noWrap=""><a class="Small10pt" href="http://montana.plant-life.org/contents3.htm"><b class="Small10pt">Contents</b></a></td> <td height="30" width="25%" noWrap=""><a href="http://montana.plant-life.org/english3.htm"><b class="Small10pt">English Names Index</b></a></td> <td height="30" width="28%" noWrap=""> <div align="center"><a href="http://montana.plant-life.org/scientific3.htm"><b class="Small10pt">Scientific Names Index</b></a></div></td> <td class="Small10pt" height="30" width="16%" noWrap=""> <div align="right"><a href="http://montana.plant-life.org/families3.htm"><b class="Small10pt">Family Index</b></a></div></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td class="text14px" bgColor="#e2f1e3" colSpan="2"><!-- #BeginEditable "table1" --> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="97%" align="center"> <tbody> <tr> <td class="Small10pt" height="37"> </td></tr> <tr> <td class="Small10pt" height="274"> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" align="center"> <tbody> <tr> <td class="Small10pt" height="288"> <p>Lamiaceae, the Mint family, consists of about 200 genera and 3,200 species worldwide, mostly perennial or annual herbs and shrubs (rarely trees). They are usually easily recognizable by having square stems and opposite or whorled leaves. Many of the species are aromatic, making them further recognizable. Lamiaceae (formerly Labiatae) receives a lot of interest, as many members of the family possess high economic and other useful qualities. These plants characteristically bear essential oils in the form of their crushed foliage. Despite their identifiable qualities, they are a family of great diversity and variety.<br>The flowers of Lamiaceae are bilaterally symmetrical, have 5 united sepals, 5 united petals, usually arranged so as to form an upper and often lower lip, stamens are 2 to 4. All these parts attached at the base of the ovary. The flowers grow in long clusters, heads, or interrupted whorls on the stem.<br>The leaves vary from simple (typical in our area) to pinnately or palmately dissected or compound, are either opposite or whorled (3 – 10 per whorl) and are usually toothed. They are almost always aromatic (very rarely lacking an odor). The leaves are either one–veined, pinnately veined, or palmately veined, and either heart shaped (or close to it) or rounded at the base. As explained above, the stems of this family have a unique square (4-sided) shape about them. The fruit has 4 lobes, each forming a hard, single-seeded nutlet, rarely a stone.</p></td></tr></tbody></table></td></tr> <tr> <td class="Small10pt" height="37"> </td></tr> <tr> <td class="Small10pt"> <div align="center"><img border="1" src="http://plant-life.org/Lamiaceae/schematic_lam01.gif" width="525" height="350"></div></td></tr> <tr> <td class="Small10pt" height="25"> </td></tr> <tr> <td class="Small10pt" height="60"> <div align="center"><b>Guide to Identify Presented Species of the Mint Family</b></div></td></tr></tbody></table><!-- #EndEditable --><!-- #BeginEditable "table2" --> <table border="1" cellSpacing="0" borderColor="#cccccc" cellPadding="0" width="97%" align="center"> <tbody> <tr bgColor="#ebebf5"> <td class="Small10pt" height="50" colSpan="2"> <div align="center"><b><font color="#000099">FLOWERS GROWING IN DENSE CLUSTERS ON STEM TOPS</font></b></div></td></tr> <tr bgColor="#f3d8ef"> <td class="Small10pt" height="54" width="90%"> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="97%" align="center"> <tbody> <tr> <td class="Small10pt" height="27"><font color="#0000ff"><b><a href="http://montana.plant-life.org/species/mentha_spica.htm">Mentha spicata - Spearmint</a><br></b></font>Stems single, erect, 30-100 cm tall. Ditches and streambanks.<br>Flowers whitish, 2-4 mm long, tubular, 4-lobed, clustered in dense, tall spikes.<br>Leaves opposite, broadly lance-shaped, sharp-toothed, pointed, 2-7 cm long.</td></tr></tbody></table></td> <td class="Small10pt" height="54" width="90"><a href="http://montana.plant-life.org/species/mentha_spica.htm"><img border="0" src="http://plant-life.org/Lamiaceae/images/lam_men03.jpg" width="90" height="90"></a></td></tr> <tr bgColor="#f3d8ef"> <td class="Small10pt" height="48" width="90%"> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="97%" align="center"> <tbody> <tr> <td class="Small10pt" height="38"><font color="#0000ff"><b><a href="http://montana.plant-life.org/species/monarda_fistu.htm">Monarda fistulosa - Wild Bergamot</a><br></b></font>Stems single, 30-70 cm tall, with minty odor. Moderately dry, open sites. <br>Flowers pink-purple, tubular, 2-3 cm long, in dense clusters above leafy bracts.<br>Leaves opposite, broadly lanceolate, sharp-toothed, short-stalked, 2.5-8 cm long.</td></tr></tbody></table></td> <td class="Small10pt" height="48" width="90"> <div align="center"><a href="http://montana.plant-life.org/species/monarda_fistu.htm"><img border="0" src="http://plant-life.org/Lamiaceae/images/lam_mon.jpg" width="90" height="90"></a></div></td></tr> <tr bgColor="#f3d8ef"> <td class="Small10pt" height="75" width="90%"> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="97%" align="center"> <tbody> <tr> <td class="Small10pt"><font color="#0000ff"><b><a href="http://montana.plant-life.org/species/nepeta_cata.htm">Nepeta cataria - Catnip </a><br></b></font>Stems branched, 30-100 cm tall, short-grey-hairy. Meadows, roadsides.<br>Flowers white with small purple dots, 10-15 mm long, in dense, tall clusters.<br>Leaves opposite, coarsely toothed, stalked, heart-shaped, 2.5-7 cm long.</td></tr></tbody></table></td> <td class="Small10pt" height="75" width="90"><a href="http://montana.plant-life.org/species/nepeta_cata.htm"><img border="0" src="http://plant-life.org/Lamiaceae/images/lam_nep02.jpg" width="90" height="90"></a></td></tr> <tr bgColor="#f3d8ef"> <td class="Small10pt" height="66" width="90%"> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="97%" align="center"> <tbody> <tr> <td class="Small10pt" height="44"><font color="#0000ff"><b><a href="http://montana.plant-life.org/species/prunella_vulga.htm">Prunella vulgaris - Self-Heal</a><br></b></font>Soft-hairy low plant, 5-30 cm tall. Moist, open to shaded sites, plains-montane.<br>Flowers purple, tubular, 1-2 cm long, with a hooded upper lip, in short spikes.<br>Leaves opposite, in few pairs, lance- to egg-shaped, entire, stalked, 2-9 cm long.</td></tr></tbody></table></td> <td class="Small10pt" height="66" width="90"><a href="http://montana.plant-life.org/species/prunella_vulga.htm"><img border="0" src="http://plant-life.org/Lamiaceae/images/lam_pru.jpg" width="90" height="90"></a></td></tr> <tr bgColor="#ebebf5"> <td class="Small10pt" height="50" colSpan="2"> <div align="center"><b><font color="#000099">FLOWERS SMALL, DENSELY CLUSTERED, GROWING FROM UPPER LEAF AXILS</font></b></div></td></tr> <tr bgColor="#f3d8ef"> <td class="Small10pt" height="51" width="90%"> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="97%" align="center"> <tbody> <tr> <td class="Small10pt" height="41"><font color="#0000ff"><b><a href="http://montana.plant-life.org/species/marrub_vulga.htm">Marrubium vulgare - Horehound</a><br></b></font>Plant 30-100 cm tall. Casual weed along roadsides and disturbed habitats.<br>Flowers whitish, about 6 mm long, in dense, round clusters from upper leaf axils.<br>Leaves opposite, thick, rounded, toothed and coarsely wrinkled, 20-55 mm long.</td></tr></tbody></table></td> <td class="Small10pt" height="51" width="90"><a href="http://montana.plant-life.org/species/marrub_vulga.htm"><img border="0" src="http://plant-life.org/Lamiaceae/images/lam_mar.jpg" width="90" height="90"></a></td></tr> <tr bgColor="#f3d8ef"> <td class="Small10pt" height="75" width="90%"> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="97%" align="center"> <tbody> <tr> <td class="Small10pt"><font color="#0000ff"><b><a href="http://montana.plant-life.org/species/mentha_arven.htm">Mentha arvensis - Wild Mint</a><br></b></font>Aromatic, glandular-dotted plant, 20-80 cm tall. Moist to wet sites.<br>Flowers pink-white, 4-7 mm long, 4-lobed, in dense clusters from upper leaf axils.<br>Leaves opposite, 2-8 cm long, lance-shaped, sharp-toothed, mostly stalkless.</td></tr></tbody></table></td> <td class="Small10pt" height="75" width="90"> <div align="center"><a href="http://montana.plant-life.org/species/mentha_arven.htm"><img border="0" src="http://plant-life.org/Lamiaceae/images/lam_men01.jpg" width="90" height="90"></a></div></td></tr> <tr bgColor="#ebebf5"> <td class="Small10pt" height="50" colSpan="2"> <div align="center"><b><font color="#000099">FLOWERS FEWER, GROWING SEPARATELY FROM UPPER LEAF AXILS</font></b></div></td></tr> <tr bgColor="#f3d8ef"> <td class="Small10pt" height="62" width="90%"> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="97%" align="center"> <tbody> <tr> <td class="Small10pt" height="59"><font color="#0000ff"><b><a href="http://montana.plant-life.org/species/lam_amplex.htm">Lamium amplexicaule - Henbit Dead-Nettle</a><br></b></font>Slender annual, 5-15 cm tall, with creeping base. Weed in disturbed areas.<br>Flowers pink-purple, 12-18 mm long, hooded, 2-lipped, from upper leaf axils.<br>Leaves opposite, rounded, coarsely round-toothed, about 1.5 cm long. </td></tr></tbody></table></td> <td class="Small10pt" height="62" width="90"><a href="http://montana.plant-life.org/species/lam_amplex.htm"><img border="0" src="http://plant-life.org/Lamiaceae/images/lam_lam01.jpg" width="90" height="90"></a></td></tr></tbody></table><!-- #EndEditable --> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="1" width="95%" align="center"> <tbody> <tr> <td height="30"></td></tr></tbody></table> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="1" width="92%" bgColor="#cecece" align="center"> <tbody> <tr> <td> <table border="0" cellSpacing="0" cellPadding="20" width="100%" bgColor="#f5f5f5" align="center"> <tbody> <tr> <td><!-- #BeginEditable "table3" --> <table class="Small10pt" border="0" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" align="center"> <tbody> <tr> <td class="Small10pt" height="7" colSpan="3">Alphabetical listing with links to presented species of the the Mint family:</td></tr> <tr> <td class="Small10pt" height="13" width="215"> </td> <td class="Small10pt" height="13" width="229"> </td> <td class="Small10pt" height="13" width="139"> </td></tr> <tr> <td class="Small10pt" width="215"><b>Scientific Name</b></td> <td class="Small10pt" width="229"><b>English Name</b></td> <td class="Small10pt" width="139"><b>Swedish Name</b></td></tr> <tr> <td class="Small10pt" height="9" vAlign="top" width="215"> </td> <td class="Small10pt" height="9" vAlign="top" width="229"> <p> </p></td> <td class="Small10pt" height="9" vAlign="top" width="139"> </td></tr> <tr> <td class="Small10pt" vAlign="top" width="215">Lamium<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/lam_amplex.htm">L. amplexicaule</a></div>Marrubium<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/marrub_vulga.htm">M. vulgare</a></div>Mentha<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/mentha_arven.htm">M. arvensis</a><br><a href="http://montana.plant-life.org/species/mentha_spica.htm">M. spicata</a></div>Monarda<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/monarda_fistu.htm">M. fistulosa</a></div>Nepeta<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/nepeta_cata.htm">N. cataria</a></div>Prunella<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/prunella_vulga.htm">P. vulgaris</a></div> <div style="left: 20px; position: relative;"></div></td> <td class="Small10pt" vAlign="top" width="229">Dead-Nettle<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/lam_amplex.htm">Henbit Dead-Nettle</a></div>Horehound<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/marrub_vulga.htm">Horehound </a></div>Mint<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/mentha_arven.htm">Wild Mint </a><br><a href="http://montana.plant-life.org/species/mentha_spica.htm">Spearmint</a></div>Bergamot<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/monarda_fistu.htm">Wild Bergamot</a></div>Catnip<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/nepeta_cata.htm">Catnip</a></div>Self-Heal<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/prunella_vulga.htm">Self-Heal</a></div> <div style="left: 20px; position: relative;"></div></td> <td class="Small10pt" vAlign="top" width="139"> <div style="left: 20px; position: relative;"></div>Plistrar<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/lam_amplex.htm">Mjukplister</a></div>Kransborrar<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/marrub_vulga.htm">Kransborre</a></div>Myntor<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/mentha_arven.htm">Åkermynta</a><br><a href="http://montana.plant-life.org/species/mentha_spica.htm">Grönmynta</a></div>-<br> <div style="left: 20px; position: relative;">-</div>Nepetor<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/nepeta_cata.htm">Kattmynta</a></div>Brunörter<br> <div style="left: 20px; position: relative;"><a href="http://montana.plant-life.org/species/prunella_vulga.htm">Brunört</a></div></td></tr></tbody></table><!-- #EndEditable --></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody> </table> text/html 2012-09-15T14:10:07+01:00 newbotany.mihanblog.com عسکر اله قلی The Plant List http://newbotany.mihanblog.com/post/280 <div style="direction:ltr;text-align:left"> <header><h1><a href="http://www.theplantlist.org/">The Plant List — A working list for all plant species</a></h1></header><nav><ul><li><a class="current">Home</a></li><li><a href="http://www.theplantlist.org/about/">About</a></li><li><a href="http://www.theplantlist.org/browse/">Browse</a></li><li><a href="http://www.theplantlist.org/statistics/">Statistics</a></li><li><a href="http://www.theplantlist.org/feedback/">Feedback</a></li><li><a href="http://www.theplantlist.org/help/">How to use this site</a></li></ul></nav><div id="container"><div id="logo"><ul><li><a href="http://www.cbd.int/2010/"><img alt="2010 International Year of Biodiversity" src="http://www.theplantlist.org/img/logo-2010.gif"></a></li><li><a href="http://www.kew.org/"><img alt="Royal Botanic Gardens, Kew" src="http://www.theplantlist.org/img/logo-kew.gif"></a></li><li><a href="http://www.mobot.org/"><img alt="Missouri Botanical Garden" src="http://www.theplantlist.org/img/logo-missouri.gif"></a></li><li><a href="http://www.compositae.org/checklist/"><img alt="International Compositae Alliance" src="http://www.theplantlist.org/img/logo-tica.gif"></a></li><li><a href="http://www.ildis.org/"><img alt="ILDIS" src="http://www.theplantlist.org/img/logo-ildis.gif"></a></li><li><a href="http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/iopi/iopihome.htm"><img alt="IOPI" src="http://www.theplantlist.org/img/logo-iopi.png"></a></li><li><a href="http://www.nybg.org/"><img alt="New York Botanic Garden" src="http://www.theplantlist.org/img/logo-nybg.gif"></a></li><li><a href="http://www.ipni.org/"><img alt="International Plant Names Index" src="http://www.theplantlist.org/img/logo-ipni.gif"></a></li><li><a href="http://www.cbd.int/"><img alt="Convention on Biological Diversity" src="http://www.theplantlist.org/img/logo-cbd.gif"></a></li></ul></div><div id="columns"><div id="searchslideshow"><section><h3>Search</h3><p>Enter a Genus (eg <i class="genus">Ocimum</i>) or genus and species (eg <i class="genus">Ocimum</i> <i class="species">basilicum</i>).</p><form id="searchForm" method="get" action="/tpl/search"><input id="q" name="q" size="40" type="search" autocomplete="off" placeholder="Enter a genus or genus and species"><input value="Search" type="submit"></form><p><small><font size="2"><kbd><kbd>?</kbd></kbd> will match a single character. <kbd><kbd>*</kbd></kbd> will match any number of characters. Use at least three letters in the genus name if you include a <kbd><kbd>?</kbd></kbd> or <kbd><kbd>*</kbd></kbd>.</font></small></p></section><aside><div id="slideshowbox"><div style="position: relative;" id="slideshow"><font size="2"><img style="left: 0px; top: 0px; display: none; position: absolute; z-index: 5; opacity: 0;" title="Andrew McRobb" alt="Encephalartos woodii Sander" src="http://www.theplantlist.org/img/photo/g-16.jpg"><img style="left: 0px; top: 0px; display: none; position: absolute; z-index: 4; opacity: 0;" title="Andrew McRobb" alt="Encephalartos ferox G.Bertol." src="http://www.theplantlist.org/img/photo/g-17.jpg"><img style="left: 0px; top: 0px; display: inline; position: absolute; z-index: 3; opacity: 1;" title="Andrew McRobb" alt="" src="http://www.theplantlist.org/img/photo/a-13.jpg"><img style="left: 0px; top: 0px; display: none; position: absolute; z-index: 2; opacity: 0;" title="Gwil Lewis" alt="Caesalpinia madagascariensis (R.Vig.) Senesse" src="http://www.theplantlist.org/img/photo/a-16.jpg"><img style="left: 0px; top: 0px; display: none; position: absolute; z-index: 1; opacity: 0;" title="Gwil Lewis" alt="Entada polystachya (L.) DC." src="http://www.theplantlist.org/img/photo/a-23.jpg"></font></div><span id="slideshowtext"><span id="slideshowname"> </span><small id="slideshowcredit"><font size="2">Andrew McRobb</font></small></span></div> <script type="text/javascript" src="/img/jquery.cycle.lite.1.0.min.js"></script> <script type="text/javascript">tplSlideshowInit()</script> </aside></div><section><p><strong><cite>The Plant List</cite></strong> is a working list of all known plant species. Version 1 aims to be comprehensive for species of Vascular plant (flowering plants, conifers, ferns and their allies) and of <i class="majorgroup">Bryophytes</i> (mosses and liverworts).</p><p>Collaboration between the Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Garden enabled the creation of The Plant List by combining multiple checklist data sets held by these institutions and other <a href="http://www.theplantlist.org/about/#collaborators">collaborators</a>.</p><p><cite>The Plant List</cite> provides the <a href="http://www.theplantlist.org/about/#accepted">Accepted</a> Latin name for most species, with links to all <a href="http://www.theplantlist.org/about/#synonym">Synonyms</a> by which that species has been known. It also includes <a href="http://www.theplantlist.org/about/#unresolved">Unresolved</a> names for which the contributing data sources did not contain sufficient evidence to decide whether they were Accepted or Synonyms.</p></section><section><h3>Summary Statistics</h3><p><cite>The Plant List</cite> includes 1,040,426 scientific plant names of species rank. Of these 298,900 are accepted species names.</p><p><cite>The Plant List</cite> contains 620 plant families and 16,167 plant genera.</p><p>The <a href="http://www.theplantlist.org/about/#status">status</a> of the 1,040,426 species names, are as follows:</p><object id="bi" class="pie" data="/statistics/3status-pie.svg" width="82" type="image/svg+xml" height="82"><img class="pie" src="http://www.theplantlist.org/statistics/3status-pie.png" width="82" height="82"></object> <script type="text/javascript">tplPieInit("bi");</script> <table class="statistics crush"><tbody><tr><th></th><th>Status</th><th colSpan="2">Total</th></tr><tr id="biacc"><td class="icon acc">◕</td><td><a href="http://www.theplantlist.org/about/#accepted">Accepted</a></td><td>298,900</td><td class="percent">28.7%</td></tr><tr id="bisyn"><td class="icon syn">◕</td><td><a href="http://www.theplantlist.org/about/#synonym">Synonym</a></td><td>477,601</td><td class="percent">45.9%</td></tr><tr id="biunr"><td class="icon unr">◕</td><td><a href="http://www.theplantlist.org/about/#unresolved">Unresolved</a></td><td>263,925</td><td class="percent">25.4%</td></tr></tbody></table></section><section id="majorgroups" class="clear four col"><h3 id="names">Browse</h3><p>Click on the major plant group of interest to explore the taxonomic hierarchy embedded within <cite>The Plant List</cite>.</p><ul id="nametree"><li class="a"><a href="http://www.theplantlist.org/browse/A/">Flowering plants <i class="majorgroup">Angiosperms</i></a></li><li class="g"><a href="http://www.theplantlist.org/browse/G/">Conifers, cycads and allies <i class="majorgroup">Gymnosperms</i></a></li><li class="p"><a href="http://www.theplantlist.org/browse/P/">Ferns and fern allies <i class="majorgroup">Pteridophytes</i></a></li><li class="b"><a href="http://www.theplantlist.org/browse/B/">Mosses and liverworts <i class="majorgroup">Bryophytes</i></a></li></ul><p class="clear">Work down the taxonomic hierarchy from <strong>Major Group</strong> (to find out which Families belong to each), to <strong>Family</strong> (to discover the Genera belonging to each) and finally <strong>Genus</strong> (to list the Species in each).</p></section></div></div><footer><p>© The Plant List 2010 —<a href="http://www.theplantlist.org/terms/" rel="license">Terms and Conditions</a> —<a href="http://www.theplantlist.org/cite/">How to Cite</a></p></footer> <script type="text/javascript" src="http://include.reinvigorate.net/re_.js"></script> <script type="text/javascript"> try { reinvigorate.track("qqd10-7tcw301jmk"); } catch(err) {} </script> </div>